Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Id-Direttiva dwar it-Timeshare (2008/122)

Is-suq tat-timeshare evolva u feġġew fis-suq prodotti ta’ vaganza ġodda li mhumiex koperti mil-leġiżlazzjoni preċedenti. Din id-direttiva taġġorna u tiċċara r-regoli biex jiġu protetti l-konsumaturi u tikkontribwixxi għall-funzjonament xieraq tas-suq intern.

ATT

Direttiva 2008/122/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Jannar 2009 dwar il-protezzjoni tal-konsumatur rigward ċerti aspetti ta’ kuntratti ta’ timeshare, kuntratti dwar prodotti ta’ vaganza għal perijodu fit-tul, kuntratti ta’ bejgħ mill-ġdid u kuntratti ta’ skambju

SOMMARJU

Is-suq tat-timeshare evolva u feġġew fis-suq prodotti ta’ vaganza ġodda li mhumiex koperti mil-leġiżlazzjoni preċedenti. Din id-direttiva taġġorna u tiċċara r-regoli biex jiġu protetti l-konsumaturi u tikkontribwixxi għall-funzjonament xieraq tas-suq intern.

X’TAGĦMEL-ID-DIRETTIVA?

Id-direttiva tipprovdi protezzjoni iktar qawwija lill-konsumaturi billi tkopri kuntratti għall-bejgħ ta’ prodotti ta’ timeshare* u prodotti ta’ vaganza għal perijodu twil* lill-konsumaturi. Tapplika wkoll għal kuntratti dwar il-bejgħ mill-ġdid* u l-iskambju* ta’ prodotti ta’ timeshare u prodotti ta’ vaganza għal perijodu twil. Din tistabbilixxi r-regoli dwar ir-reklamar, l-informazzjoni prekuntrattwali u kuntrattwali, id-dritt ta’ rtirar u projbizzjoni fuq ħlasijiet minn qabel matul il-perijodu ta’ rtirar.

PUNTI EWLENIN

Informazzjoni ċara

Fi żmien xieraq qabel mal-konsumatur ikun marbut bi kwalunkwe kuntratt, il-kummerċjant għandu jipprovdi informazzjoni ċara, preċiża u suffiċjenti, mingħajr ħlas, bl-użu ta’ formola standard, f’lingwa uffiċjali tal-pajjiż tal-UE fejn jinsab il-konsumatur.

Din il-formola għandha tinkludi informazzjoni, b’mod partikolari dwar il-prodott (fil-każ ta’ kuntratt ta’ timeshare, kuntratt ta’ prodott ta’ vaganza għal perijodu twil jew kuntratt ta’ skambju) jew is-servizz (fil-każ ta’ kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid), id-drittijiet tal-konsumatur u l-ispejjeż kollha. Trid tiddikjara li jeżisti dritt tal-irtirar u l-kundizzjonijiet li taħthom jista’ jiġi eżerċitat dan id-dritt. L-informazzjoni hija parti integrali mill-kuntratt.

Kwalunkwe reklamar għandu jiddikjara fejn tista’ tinkiseb l-informazzjoni bil-miktub. F’inizjattivi ta’ bejgħ:

  • il-proposta għandha tiddikjara b’mod ċar l-għan kummerċjali tal-inizjattiva,
  • il-pakkett ta’ informazzjoni għandu jkun disponibbli għall-konsumatur f’kull mument,
  • prodott ta’ time share jew ta’ vaganza fuq perijodu twil ma għandux jiġi kkummerċjalizzat bħala investiment.

Dritt għall-irtirar

Qabel jiġi ffirmat il-kuntratt, il-kummerċjant irid jiġbed l-attenzjoni tal-konsumatur b’mod espliċitu għad-dritt għall-irtirar tiegħu, il-perijodu tal-irtirar u l-projbizzjoni fuq ħlasijiet bil-quddiem. Dawn il-klawżoli huma soġġetti għal firem separati. Il-kuntratt għandu jinkludi formola tal-irtirar standard separata, intiża sabiex tiffaċilita l-irtirar mill-kuntratt.

Il-konsumatur għandu d-dritt li jirtira, mingħajr ma jagħti raġuni, 14-il ġurnata minn meta jiffirma jew jirċievi l-kuntratt. Dan il-perijodu ta’ tregwa huwa estiż bi tliet xhur meta l-pakkett ta’ informazzjoni ma jkunx ingħata lill-konsumatur, u b’sena jekk il-formola tal-irtirar ma tiġix ipprovduta.

Jekk konsumatur jirtira, kwalunkwe kuntratt relatat mal-kuntratt ewlieni jintemm awtomatikament mingħajr spiża addizzjonali.

Ħlas

Ma huwa permess l-ebda ħlas bil-quddiem, garanzija jew rikonoxximent ta’ dejn lill-kummerċjant jew parti terza qabel jintemm il-perijodu tal-irtirar. Fir-rigward ta’ kuntratti ta’ bejgħ mill-ġdid, ma għandha titħallas ebda tariffa lill-kummerċjant qabel isir il-bejgħ proprju.

Il-ħlasijiet taħt kuntratti ta’ vaganza għal perijodu fit-tul għandhom isiru fi ħlasijiet parzjali annwali ugwali. Mit-tieni ħlas parzjali ’l quddiem, il-konsumatur jista’ jtemm il-kuntratt mingħajr penali billi jaġixxi fi żmien 14-il ġurnata minn meta jirċievi t-talba għall-ħlas.

Rimedju

Il-pajjiżi tal-UE għandhom jinfurmaw lill-konsumaturi dwar il-mezzi ta’ rimedju stabbiliti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, u jħeġġu soluzzjonijiet barra l-qorti.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Il-pajjiżi tal-UE kellhom idaħħlu fis-seħħ u japplikaw leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-direttiva sat-23 ta’ Frar 2011.

TERMINI EWLENIN

* Kuntratt ta’ timeshare: kuntratt għal perijodu ta’ aktar minn sena skont liema konsumatur jixtri d-dritt li juża akkomodazzjoni għal aktar minn darba, normalment għal ġimgħa jew ġimagħtejn fis-sena.

* Kuntratt ta’ vaganza għal perijodu fit-tul: kuntratt għal perijodu ta’ aktar minn sena li jagħti lill-konsumatur id-dritt għal skontijiet fuq akkomodazzjoni jew għal benefiċċji relatati, kultant flimkien mal-ivvjaġġar jew servizzi oħra.

* Kuntratt ta’ skambju: kuntratt li taħtu konsumatur jingħaqad ma’ sistema ta’ skambju li tippermettilu jiskambja l-benefiċċji li jirriżultaw minn kuntratt ta’ timeshare ma’ konsumatur ieħor għal perijodu temporanju.

* Kuntratt ta’ bejgħ mill-ġdid: kuntratt li taħtu kummerċjant jitħallas biex jgħin lil konsumatur ibigħ jew jixtri timeshare jew prodott ta’ vaganza għal perijodu twil.

Għal aktar informazzjoni, ara Timeshare fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Direttiva 2008/122/KE

23.2.2009

23.2.2011

ĠU L 33, 3.2.2009, p. 10-30

L-aħħar aġġornament: 08/08/2018

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.