Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Richtlijn timesharing (2008/122)

De markt voor gebruik in deeltijd (timeshare) heeft zich ontwikkeld en er zijn nieuwe vakantieproducten op de markt gekomen waarop de vorige wetgeving niet van toepassing was. Door deze richtlijn worden de regels bijgewerkt en verduidelijkt om de consument te beschermen en bij te dragen aan een goede werking van de interne markt.

BESLUIT

Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Consumenten worden beter beschermd doordat deze richtlijn van toepassing is op verkoopovereenkomsten voor producten voor gebruik in deeltijd* en vakantieproducten van lange duur*. De richtlijn is ook van toepassing op de doorverkoop* en uitwisseling* van producten voor gebruik in deeltijd en vakantieproducten van lange duur. In de richtlijn staan regels inzake reclame, precontractuele en contractuele informatie, het recht op herroeping en het verbod van vooruitbetalingen tijdens de herroepingstermijn.

KERNPUNTEN

Duidelijke informatie

Geruime tijd voordat de consument door een overeenkomst gebonden is, moet de handelaar kosteloos duidelijke, nauwkeurige en toereikende informatie verschaffen door middel van een standaardformulier in een van de officiële talen van het EU-land van de consument.

In dit formulier moet met name informatie staan over het product (indien het gaat om overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, overeenkomsten betreffende vakantieproducten van lange duur of uitwisselingsovereenkomsten) of de dienst (indien het gaat om overeenkomsten tot doorverkoop), de rechten van de consument en alle kosten. Ook moet het recht op herroeping en de voorwaarden voor uitoefening daarvan worden vermeld. Deze informatie vormt integraal onderdeel van de overeenkomst.

In elke vorm van reclame moet worden vermeld waar schriftelijke informatie kan worden verkregen. Op verkoopevenementen:

  • moet het commerciële doel van het evenement duidelijk in de uitnodiging worden vermeld.
  • moet het informatiepakket te allen tijde voor de consument beschikbaar zijn.
  • mag gebruik in deeltijd of een vakantieproduct voor lange termijn niet als investering worden verkocht.

Recht op herroeping

Vóór ondertekening van een overeenkomst moet de handelaar de consument nadrukkelijk wijzen op zijn recht op herroeping, de herroepingstermijn en het verbod op vooruitbetalingen. Deze bepalingen moeten afzonderlijk worden ondertekend. De overeenkomst bevat hiervoor een afzonderlijk standaardformulier dat herroeping makkelijk moet maken.

De consument heeft het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening of ontvangst zonder opgaaf van reden te herroepen. Deze afkoelingsperiode wordt met drie maanden verlengd als er geen informatiepakket aan de consument is gegeven en met één jaar als er geen herroepingsformulier is verschaft.

Wanneer een consument een overeenkomst herroept, worden alle daaraan verbonden overeenkomsten automatisch en kosteloos beëindigd.

Betaling

Vóór het einde van de herroepingsperiode zijn vooruitbetaling, garanties of erkenning van schuld aan de handelaar of derden niet toegestaan. Bij overeenkomsten tot doorverkoop mogen er voorafgaand aan de eigenlijke verkoop geen kosten worden betaald.

Betalingen in het kader van vakantieovereenkomsten van lange duur moeten in gelijke jaarlijkse termijnen worden gedaan. Vanaf de tweede betalingstermijn kan de consument binnen veertien dagen na ontvangst van het betalingsverzoek de overeenkomst zonder enige sanctie beëindigen.

Beroep

EU-landen moeten consumenten over beroepsmethoden in het kader van nationale wetgeving informeren en buitengerechtelijk schikkingen aanmoedigen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

EU-landen moesten de richtlijn voor 23 februari 2011 vaststellen en in nationale wetgeving omzetten.

KERNBEGRIPPEN

* Overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd: een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar uit hoofde waarvan een consument tegen vergoeding het recht verkrijgt om een overnachtingsaccommodatie voor meer dan één verblijfsperiode te gebruiken, gewoonlijk één of twee weken per jaar.

* Overeenkomst betreffende een vakantieproduct van lange duur: overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar uit hoofde waarvan een consument het recht verkrijgt op kortingen of andere voordelen, al dan niet tezamen met reizen of andere diensten.

* Uitwisselingsovereenkomst: een overeenkomst uit hoofde waarvan een consument toetreedt tot een uitwisselingssysteem waarbij de voordelen van een overeenkomst betreffende gebruik in deeltijd tijdelijk met een andere consument kunnen worden geruild.

* Doorverkoopovereenkomst: een overeenkomst uit hoofde waarvan een handelaar een consument tegen vergoeding bijstaat om een recht van gebruik in deeltijd of een vakantieproduct van lange duur te verkopen of te kopen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over gebruik in deeltijd.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2008/122/EG

23.2.2009

23.2.2011

PB L 33 van 3.2.2009, blz. 10

Laatste update: 08/08/2018

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.