Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Smernica o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení (2008/122)

Trh v oblasti časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení sa rozvinul a na trhu sa objavili nové dovolenkové produkty, na ktoré sa už nevzťahujú predchádzajúce právne predpisy. Touto smernicou sa aktualizujú a spresňujú pravidlá ochrany spotrebiteľa a prispieva sa k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/122/ES zo 14. januára 2009 o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene

SÚHRN

Trh v oblasti časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení sa rozvinul a na trhu sa objavili nové dovolenkové produkty, na ktoré sa už nevzťahujú predchádzajúce právne predpisy. Touto smernicou sa aktualizujú a spresňujú pravidlá ochrany spotrebiteľa a prispieva sa k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa zabezpečuje väčšia ochrana spotrebiteľov tak, že sa do jej pôsobnosti zahŕňajú zmluvy o predaji produktov časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení* a dlhodobých dovolenkových produktov* spotrebiteľom. Vzťahuje sa aj na zmluvy o ďalšom predaji* a o výmene* produktov časovo vymedzeného užívania ubytovacích zariadení a dlhodobých dovolenkových produktov. Stanovujú sa pravidlá týkajúce sa reklamy, predzmluvných informácií, práva na odstúpenie od zmluvy a zákazu vyberania predbežných platieb počas lehoty na odstúpenie.

HLAVNÉ BODY

Jednoznačné informácie

V dostatočnom predstihu pred tým, ako sa spotrebiteľ zaviaže akoukoľvek zmluvou, mu obchodník musí bezplatne poskytnúť jednoznačné, presné a dostatočné informácie pomocou štandardného formulára v úradnom jazyku krajiny EÚ spotrebiteľa.

Formulár by mal obsahovať najmä informácie o produkte (v prípade zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, zmluvy o dlhodobom dovolenkovom produkte alebo zmluvy o výmene) alebo o službe (v prípade zmluvy o ďalšom predaji), právach spotrebiteľa a všetkých nákladoch. Musí sa v ňom uvádzať, že existuje právo na odstúpenie od zmluvy a podmienky, za ktorých je možné toto právo uplatniť. Tieto informácie sú súčasťou zmluvy.

V každej reklame by sa malo uvádzať, kde možno získať písomné informácie. Na predajnom podujatí:

  • v pozvánke by sa mal jednoznačne uvádzať obchodný účel podujatia;
  • spotrebiteľ by mal mať nepretržite k dispozícii informačný balík;
  • časovo vymedzené užívanie ubytovacích zariadení alebo dlhodobý dovolenkový produkt sa nesmú propagovať ako investícia.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Pred uzatvorením zmluvy musí obchodník vyslovene poukázať na to, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy, na lehotu na odstúpenie od zmluvy a na zákaz vyberania predbežných platieb. Tieto ustanovenia sa musia podpísať osobitne. Zmluva obsahuje osobitný štandardný formulár na odstúpenie, ktorý slúži na uľahčenie odstúpenia od zmluvy.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od podpísania alebo doručenia zmluvy. Táto lehota na zváženie sa predlžuje o tri mesiace, ak spotrebiteľovi nebol poskytnutý informačný balík, a o jeden rok, ak nebol poskytnutý formulár na odstúpenie od zmluvy.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, automaticky a bez poplatkov sa skončí platnosť akejkoľvek zmluvy, ktorá je pripojená k hlavnej zmluve.

Platba

Pred skončením obdobia na odstúpenie od zmluvy nie sú povolené žiadne predbežné platby, poskytovanie záruk ani uznanie dlhu voči obchodníkovi alebo tretej strane. V prípade zmluvy o ďalšom predaji sa obchodníkovi nehradí žiadny poplatok pred uskutočnením predaja.

Platby v rámci dlhodobej dovolenkovej zmluvy sa vykonávajú v rovnakých ročných splátkach. Od druhej splátky môže spotrebiteľ ukončiť zmluvu bez pokuty, ak koná do 14 dní od doručenia žiadosti o platbu.

Opravné postupy

Krajiny EÚ musia informovať spotrebiteľov o opravných prostriedkoch podľa vnútroštátnych právnych predpisov a podporovať mimosúdne urovnanie.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Krajiny EÚ museli uzákoniť a uplatniť vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponuje smernica, do 23. februára 2011.

HLAVNÉ POJMY

*Zmluva o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení - zmluva uzatvorená na obdobie dlhšie ako jeden rok, na základe ktorej si spotrebiteľ kupuje právo užívať ubytovacie zariadenie pri viac ako jednej príležitosti, zvyčajne jeden alebo dva týždne do roka.

*Zmluva o dlhodobom dovolenkovom produkte - zmluva uzatvorená na obdobie dlhšie ako jeden rok, na základe ktorej má spotrebiteľ právo získať zľavy na ubytovanie alebo na súvisiace výhody, občas v spojení s cestovnými alebo inými službami.

*Zmluva o výmene - zmluva, na základe ktorej sa spotrebiteľ zapája do výmenného programu, ktorý mu umožňuje dočasnú výmenu výhod vyplývajúcich zo zmluvy o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení s iným spotrebiteľom.

*Zmluva o ďalšom predaji - zmluva, na základe ktorej obchodník za poplatok pomáha spotrebiteľovi postúpiť za odplatu alebo nadobudnúť za odplatu časovo vymedzené užívanie ubytovacích zariadení alebo dlhodobý dovolenkový produkt.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2008/122/ES

23. februára 2009

23. februára 2011

Ú. v. EÚ L 33, 3.2.2009, s. 10 - 30

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.