Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Direktiva o časovnem zakupu (2008/122)

Trg časovnega zakupa se je spremenil, na njem pa so se pojavili novi počitniški proizvodi, ki jih prejšnja zakonodaja ne zajema. Ta direktiva posodablja in pojasnjuje predpise za zaščito potrošnika ter prispeva k pravilnemu delovanju notranjega trga.

AKT

Direktiva 2008/122/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave

POVZETEK

Trg časovnega zakupa se je spremenil, na njem pa so se pojavili novi počitniški proizvodi, ki jih prejšnja zakonodaja ne zajema. Ta direktiva posodablja in pojasnjuje predpise za zaščito potrošnika ter prispeva k pravilnemu delovanju notranjega trga.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva predvideva večjo zaščito za potrošnike tako, da zajema pogodbe za prodajo proizvodov časovnega zakupa* in dolgoročnih počitniških proizvodov* potrošnikom. Poleg tega se uporablja za pogodbe v povezavi z nadaljnjo prodajo* in zamenjavo* proizvodov časovnega zakupa in dolgoročnih počitniških proizvodov. Določa pravila glede oglaševanja, predpogodbenih in pogodbenih informacij, pravice do odstopa od pogodbe in prepovedi predplačil v okviru roka za odstop od pogodbe.

KLJUČNE TOČKE

Jasne informacije

Preden postane katera koli pogodba za potrošnika zavezujoča, bo trgovec pravočasno zagotovil jasne, točne in zadostne informacije, in sicer brezplačno, v obliki standardnega obrazca ter v uradnem jeziku države EU, iz katere izhaja potrošnik.

Obrazec mora vsebovati predvsem informacije o proizvodu (v primeru pogodbe o časovnem zakupu, pogodbe o dolgoročnem počitniškem proizvodu ali pogodbe o zamenjavi) ali o storitvi (v primeru pogodbe o nadaljnji prodaji) ter o pravicah potrošnika in vseh stroških. Navedena mora biti pravica do odstopa od pogodbe in pogoji za uveljavljanje pravice. Te informacije so sestavni del pogodbe.

V primeru kakršnega koli oglaševanja mora biti navedeno, kje je mogoče pridobiti informacije v pisni obliki. Na prodajnem dogodku:

  • v vabilu mora biti jasno navedeno, da je namen dogodka komercialne narave;
  • sveženj informacij mora biti potrošnikom na voljo kadar koli;
  • časovni zakup ali dolgoročni počitniški proizvod se ne trži kot naložba.

Pravica do odstopa od pogodbe

Preden je pogodba podpisana, mora trgovec izrecno opozoriti potrošnika na pravico do odstopa od pogodbe, trajanje odstopnega roka in prepoved predplačil. Te klavzule morajo biti podpisane ločeno. Pogodba vključuje ločen standardni odstopni obrazec, s katerim je olajšan odstop od pogodbe.

Potrošnik ima pravico odstopiti od pogodbe brez navedbe razloga v 14 dneh po podpisu ali prejemu pogodbe. To obdobje mirovanja se podaljša za tri mesece, če potrošniku ni bil izročen sveženj informacij, in za eno leto, če ni bil zagotovljen odstopni obrazec.

Če potrošnik odstopi od pogodbe, se morebitne pogodbe, ki so povezane z glavno pogodbo, samodejno prekinejo brez dodatnih stroškov.

Plačilo

Pred iztekom odstopnega roka so prepovedana vsa predplačila, zagotavljanje jamstev ali priznavanje dolga trgovcu ali tretji osebi. Pri pogodbah o nadaljnji prodaji so prepovedana vsa predplačila trgovcu, preden je dejanska prodaja izvedena.

Plačila po pogodbah o dolgoročnih počitniških proizvodih morajo biti izvedena v enakovrednih letnih obrokih. Od drugega obroka naprej lahko potrošnik prekine pogodbo brez kazni, in sicer v 14 dneh od prejema zahtevka za plačilo.

Nadomestilo škode

Države EU bodo obvestile potrošnike o načinih za nadomestilo škode po nacionalni zakonodaji in spodbujale zunajsodne poravnave.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Države EU so morale sprejeti in uporabiti nacionalno zakonodajo, ki prenaša direktivo, do 23. februarja 2011.

KLJUČNI POJMI

* Pogodba o časovnem zakupu: pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto in s katero potrošnik na podlagi plačila pridobi pravico do uporabe prenočitvenih nastanitev ob več kot eni priložnosti, praviloma za en ali dva tedna vsako leto.

* Pogodba o dolgoročnem počitniškem proizvodu: pomeni pogodbo, ki traja več kot eno leto in s katero potrošnik na podlagi plačila pridobi pravico do popustov ali drugih ugodnosti glede nastanitve, včasih v kombinaciji s potovanjem ali z drugimi storitvami.

* Pogodba o zamenjavi: pomeni pogodbo, s katero se potrošnik na podlagi plačila pridruži sistemu zamenjave, ki mu omogoča začasen dostop do ugodnosti, v zameno pa potrošnik drugim potrošnikom začasno dovoli, da uživajo pravice, ki izvirajo iz pogodbe o časovnem zakupu.

* Pogodba o nadaljnji prodaji: pomeni pogodbo, s katero trgovec potrošniku na podlagi plačila pomaga pri prodaji ali nakupu časovnega zakupa ali dolgoročnega počitniškega proizvoda.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o časovnem zakupu.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/122/ES

23.2.2009

23.2.2011

UL L 33, 3.2.2009, str. 10-30

Zadnja posodobitev: 08/08/2018

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.