Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Direktivet om tidsdelat boende (2008/122)

Marknaden för tidsdelat boende har utvecklats och nya semesterprodukter som inte omfattas av tidigare lagstiftning har dykt upp på marknaden. Genom det här direktivet uppdateras och förtydligas de regler som finns för att skydda konsumenten, vilket bidrar till en bättre fungerande inre marknad.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/122/EG av den 14 januari 2009 om konsumentskydd vid vissa aspekter av avtal om tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte

SAMMANFATTNING

Marknaden för tidsdelat boende har utvecklats och nya semesterprodukter som inte omfattas av tidigare lagstiftning har dykt upp på marknaden. Genom det här direktivet uppdateras och förtydligas de regler som finns för att skydda konsumenten, vilket bidrar till en bättre fungerande inre marknad.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet ger förbättrat skydd till konsumenter genom att det omfattar avtal för försäljning av tidsdelade boende* och långfristiga semesterprodukter* till konsumenter. Det gäller även för avtal om återförsäljning* och byte* av tidsdelade boenden och långfristiga semesterprodukter. I direktivet fastställs bestämmelser om reklam, förhandsinformation och avtalsinformation, ångerrätt och förbud mot handpenning under ångerfristen.

VIKTIGA PUNKTER

Tydlig information

Näringsidkaren ska i god tid innan konsumenten blir bunden av ett avtal klart och tydligt ge konsumenten korrekt och tillräcklig information utan kostnad genom ett standardformulär på ett officiellt språk i konsumentens EU-land.

Formuläret bör innehålla information, särskilt om produkten (om det är ett avtal om tidsdelat boende, långfristig semesterprodukt eller byte) eller tjänsten (om det gäller ett återförsäljningsavtal), konsumentens rättigheter och alla kostnader. Det måste innehålla information om att kunden har rätt att ångra sig och om villkoren för denna ångerrätt. Denna information är en väsentlig del av avtalet.

All reklam ska innehålla text om var informationen kan fås skriftligen. Vid försäljningsevenemang

  • ska det kommersiella syftet med evenemanget ska tydligt framgå i inbjudan,
  • ska informationspaketet alltid finnas tillgängligt för konsumenten,
  • ska inte ett tidsdelat boende eller en långfristig semesterprodukt marknadsföras som en investering.

Ångerrätt

Innan ett avtal skrivs under måste näringsidkaren tydligt göra konsumenten uppmärksam på ångerrätten, ångerfristen och förbudet mot handpenning. Dessa bestämmelser ska undertecknas separat. Avtalet ska innehålla ett separat standardformulär för frånträdande, vilket ska göra det enklare att frånträda avtalet.

Konsumenten har ångerrätt under 14 dagar från och med att de har undertecknat eller tagit emot avtalet, utan att anledning behöver uppges. Ångerfristen förlängs med tre månader i de fall då konsumenten inte har fått informationspaketet och med ett år om konsumenten inte har fått formuläret för frånträdande.

Om en konsument ångrar sig avslutas alla eventuella avtal kopplade till huvudavtalet automatiskt och utan kostnad.

Betalning

Handpenning, säkerhet eller skuldförbindelse till näringsidkaren eller tredje part är inte tillåtet under ångerfristen. När det gäller återförsäljningsavtal bör inga avgifter betalas till en näringsidkare innan försäljningen har ägt rum.

Betalningar enligt långfristiga semesteravtal ska göras i lika stora årliga avbetalningar. När den andra avbetalningen har genomförts kan konsumenten avsluta avtalet utan att drabbas av någon straffavgift genom att agera inom 14 dagar efter det att begäran om betalning mottagits.

Prövning

EU-länderna ska informera konsumenterna om prövningsmetoder som finns tillgängliga genom nationell lagstiftning och uppmuntra till att lösa tvister utanför domstol.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

EU-länderna skulle anta och tillämpa nationell lagstiftning i vilken direktivet var införlivat senast den 23 februari 2011.

VIKTIGA BEGREPP

* Avtal om tidsdelat boende: Ett avtal som löper på mer än ett år och mot ersättning ger konsumenten nyttjanderätt till övernattningsboende under mer än ett tillfälle, vanligtvis under en eller två veckor per år.

* Avtal om långfristig semesterprodukt: Ett avtal som löper på mer än ett år och mot ersättning ger konsumenten rätt till boenderabatter eller liknande boendeförmåner, ibland i samband med resor eller andra tjänster.

* Bytesavtal: Ett avtal enligt vilket en konsument mot ersättning ansluter sig till ett bytessystem som ger honom eller henne möjlighet att tillfälligt byta rättigheterna i dennes avtal om tidsdelat boende med någon annan.

* Återförsäljningsavtal: Ett avtal enligt vilket en näringsidkare mot ersättning hjälper en konsument att sälja eller köpa ett tidsdelat boende eller en långfristig semesterprodukt.

Mer information finns på sidan om tidsdelat boende på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/122/EG

23.2.2009

23.2.2011

EUT L 33, 3.2.2009, s. 10-30

Senaste uppdatering: 08/08/2018

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.