Mediacja

Spory można rozstrzygać bez wszczynania postępowania sądowego. Można również rozważyć alternatywne metody rozwiązywania sporów np. mediację, gdy sporu nie można rozstrzygnąć samodzielnie.

WięcejMniej

Mediacja oznacza ustrukturyzowany proces, w którym co najmniej dwie strony sporu usiłują – na zasadzie dobrowolności – osiągnąć porozumienie dotyczące rozwiązania tego sporu. Pomocą służy im bezstronna i wykwalifikowana osoba trzecia („mediator”). Postępowanie takie może być zainicjowane przez strony, zasugerowane lub zarządzone przez sąd, jak również przewidziane w przepisach prawnych państwa członkowskiego.

Mediacja może być zastosowana w celu rozwiązania sporu ze spółką, przedsiębiorcą, pracodawcą, a nawet członkiem rodziny, w państwie pochodzenia lub poza jego granicami.

Zawarcie porozumienia w drodze mediacji jest zazwyczaj szybsze i mniej kosztowne niż postępowanie sądowe.