Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Ochrana spotřebitelů před nepřiměřenými podmínkami ve smlouvách (93/13)

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice chrání spotřebitele v Evropské unii (EU) před nepřiměřenými podmínkami, které mohou být obsaženy ve standardní smlouvě o kupovaném zboží nebo službách. Zavádí pojem „přiměřenosti“, který má zabránit významné nerovnováze v právech a povinnostech stran.

KLÍČOVÉ BODY

  • Příslušné zboží a služby, okolnosti transakce a všechny další podmínky určují, zda je určité ustanovení smlouvy přiměřené nebo ne.
  • Skutečná cena zaplacená za zboží či služby se v tomto hodnocení nebere v úvahu, pokud daná podmínka není sepsána nejasně.
  • Směrnice obsahuje seznam nepřiměřených podmínek. Patří mezi ně požadovat po spotřebitelích zaplacení nepřiměřeně vysokého odškodného nebo dodržení podmínek, na jejichž úplné pochopení nemají dostatek času před podpisem smlouvy.
  • Smlouvy musí být sepsány jasným a srozumitelným jazykem. V případě pochybnosti o významu podmínky by měl převažovat výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější.
  • Podmínky, které jsou považovány za nepřiměřené, nejsou pro spotřebitele závazné, ale další podmínky platí pro obě strany, pokud je zbytek smlouvy relevantní a platný.
  • Země EU musí podniknout nezbytné kroky a zajistit, aby se ve smlouvách již nepoužívaly nepřiměřené podmínky.
  • Organizace či jednotlivci s oprávněným zájmem o ochranu práv spotřebitelů mohou jít k soudu s cílem určit, zda je určitá smluvní podmínka nepřiměřená.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 16. dubna 1993.

KONTEXT

Internetové stránky Evropské komise v části věnované nepřiměřeným smluvním podmínkám.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 93/13/EHS

16. 4. 1993

31. 12. 1994

Úř. věst. L 95, 21.4.1993, s. 29-34.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2011/83/EU

12. 12. 2011

13. 12. 2013

Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64-88

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) (Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1-11).

Poslední aktualizace: 08/08/2018

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.