Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Tarbijate kaitse ebaõiglaste lepingutingimuste eest (93/13)

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiv kaitseb Euroopa Liidu (EL) tarbijaid ebaõiglaste tingimuste eest, mida võivad sisaldada ostetava kauba või teenuse tüüplepingud. Direktiivis kasutatakse heausksuse mõistet lepinguosaliste vastastikuste õiguste ja kohustuste olulise tasakaalustamatuse vältimiseks.

PÕHIPUNKTID

  • See, kas lepingutingimus on õiglane või mitte, oleneb asjaomastest kaupadest ja teenustest, tehinguga seotud asjaoludest ja muudest tingimustest.
  • Tingimuste õiglase või ebaõiglase iseloomu hindamisel ei võeta arvesse kauba või teenuse eest tasutud hinda, välja arvatud juhul, kui see tingimus on sõnastatud ebaselgelt.
  • Direktiivis on loetletud rida ebaõiglasi tingimusi, näiteks ülemäära suure hüvitussumma nõudmine tarbijalt või tarbija sidumine pöördumatult tingimustega, mida tarbijal ei olnud enne lepingu sõlmimist võimalik täielikult mõista.
  • Kõik kirjalikud lepingud peavad olema koostatud lihtsas ja arusaadavas keeles. Kahtluse korral mingi tingimuse tähendusest tuleks seda tõlgendada tarbijale kõige soodsamalt.
  • Ebaõiglased tingimused ei ole tarbijale siduvad, kuid teised tingimused on lepinguosalistele jätkuvalt siduvad, kui ülejäänud leping on jätkuvalt asjakohane ja kehtiv.
  • ELi riigid peavad tagama vajalike vahendite olemasolu, et lõpetada ebaõiglaste tingimuste jätkuv seadmine lepingutes.
  • Isikud ja organisatsioonid, kellel on õigustatud huvi tarbijat kaitsta, võivad pöörduda kohtu poole, kes otsustab lepingutingimuste ebaõigluse üle.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

16. aprillist 1993.

TAUST

Ebaõiglaste lepingutingimuste teema Euroopa Komisjoni veebilehel

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 93/13/EMÜ

16.4.1993

31.12.1994

EÜT L 95, 21.4.1993, lk 29-34

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2011/83/EL

12.12.2011

13.12.2013

ELT L 304, 22.11.2011, lk 64-88

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 1-11).

Viimati uuendatud: 08/08/2018

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.