Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Kuluttajien suojeleminen kohtuuttomilta sopimusehdoilta (93/13)

TIIVISTELMÄ

Vakiosopimuksissa määritetään sopimuspuolten oikeudet ja velvollisuudet. Kuluttajat saattavat kuitenkin joskus olla epäsuotuisassa asemassa. Tämä voi johtua siitä, että myyjä on yksin laatinut sopimuksen ehdot tai että sopimuksen sisältämät ehdot ovat edullisemmat myyjälle kuin ostajalle.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivi suojelee Euroopan unionin (EU) kuluttajia kohtuuttomilta ehdoilta, joita saatetaan sisällyttää kuluttajan ostamia tavaroita tai palveluja koskeviin vakiosopimuksiin. Direktiivissä otetaan käyttöön ”vilpittömän mielen” vaatimus, jotta vältetään huomattava epätasapaino osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien välillä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Sopimuksen kohteena olevat tavarat ja palvelut, ostotapahtuman olosuhteet sekä kaikki muut ehdot määrittävät, onko sopimukseen sisältyvä määräys kohtuullinen.
  • Tässä arvioinnissa ei oteta huomioon tavaroista tai palveluista maksettavaa hintaa, ellei kyseessä olevaa ehtoa ole laadittu epäselvästi.
  • Direktiivissä luetellaan kohtuuttomia ehtoja. Niitä ovat suhteettoman suuren korvauksen vaatiminen kuluttajalta tai kuluttajan sitominen ehtoihin, joiden ymmärtämiseen hänellä ei ole ollut aikaa ennen sopimuksen tekemistä.
  • Kaikki kirjalliset sopimukset on laadittava selvin ja ymmärrettävin ilmaisuin. Jos ehdon merkityksestä syntyy epäilystä, se on tulkittava kuluttajalle suotuisalla tavalla.
  • Kohtuuttomiksi katsotut ehdot eivät sido kuluttajaa, mutta muut ehdot sitovat kumpaakin osapuolta, mikäli sopimus on muilta osin asianmukainen ja pätevä.
  • EU-maiden on varmistettava, että toteutetaan riittävät toimenpiteet kuluttajasopimusten kohtuuttomien ehtojen soveltamisen lopettamiseksi.
  • Järjestöt ja henkilöt, joilla on oikeutettu intressi suojella kuluttajia, voivat antaa tuomioistuimen ratkaista, onko sopimusehto kohtuuton.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 16. huhtikuuta 1993 alkaen.

TAUSTAA

Kohtuuttomia sopimusehtoja koskeva Euroopan komission verkkosivusto.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 93/13/ETY

16.4.1993

31.12.1994

EYVL L 95, 21.4.1993, s. 29-34

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2011/83/EU

12.12.2011

13.12.2013

EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64-88

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (”asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”) (EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1-11).

Päivitetty viimeksi: 08/08/2018

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.