Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Patērētāju aizsardzība pret negodīgiem līgumu noteikumiem (93/13)

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar to patērētājus Eiropas Savienībā aizsargā no negodīgiem noteikumiem, kas var būt iekļauti viņu nopirkto preču un pakalpojumu standarta līgumā. Ar to ievieš “godprātības” jēdzienu, lai izvairītos no savstarpējo tiesību un pienākumu ievērojamas nelīdzsvarotības.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

  • Attiecīgās preces un pakalpojumi, darījuma apstākļi un visi citi noteikumi un nosacījumi nosaka, vai līgumā noteiktās prasības ir godīgas vai negodīgas.
  • Šī novērtējuma laikā netiek ņemta vērā faktiskā par precēm vai pakalpojumiem samaksātā cena, ja vien šis konkrētais jautājums nav neskaidri formulēts.
  • Šajā direktīvā ir ietverts negodīgu noteikumu saraksts. Šādi noteikumi ietver prasību patērētājiem maksāt nesamērīgi lielu kompensāciju vai ievērot noteikumus, kurus pirms līguma parakstīšanas viņiem nav bijis laika pilnībā izprast.
  • Visi rakstveida līgumi ir jāsastāda vienkāršā un skaidri saprotamā valodā. Ja rodas šaubas par kāda noteikuma nozīmi, tas ir jāinterpretē patērētājam labvēlīgā veidā.
  • Nosacījumi, kas tiek uzskatīti par negodīgiem, patērētājiem nav saistoši, tomēr citi noteikumi abām pusēm ir jāievēro, ja pārējā līguma daļa joprojām tiek piemērota un ir spēkā.
  • ES valstīm ir jārīkojas, lai nodrošinātu, ka tiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu negodīgu noteikumu tālāku izmantošanu līgumos.
  • Organizācijas vai personas ar likumīgām interesēm patērētāju tiesību aizsardzības jomā var vērsties tiesā, lai noteiktu, vai līgumā ietvertais nosacījums ir negodīgs.

KOPŠ KURA LAIKA DIREKTĪVA IR PIEMĒROJAMA?

No 1993. gada 16. aprīļa.

KONTEKSTS

Informācija Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē par negodīgiem līgumu noteikumiem.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 93/13/EEK

16.4.1993.

31.12.1994.

OV L 95, 21.4.1993., 29.-34. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2011/83/ES

12.12.2011.

13.12.2013.

OV L 304, 22.11.2011., 64.-88. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2006/2004 (2004. gada 27. oktobris) par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (“Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā”) (OV L 364, 9.12.2004., 1.-11. lpp.).

Lapa atjaunināta: 08/08/2018

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.