Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Il-protezzjoni tal-konsumaturi minn termini inġusti fil-kuntratti (93/13)

X'TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Hija tipproteġi lill-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea (UE) minn termini u kundizzjonijiet inġusti li jistgħu jiġu inklużi f’kuntratt standard għall-prodotti u s-servizzi li jixtru. Hija tintroduċi l-kunċett ta’ “rieda tajba” sabiex jiġi evitat kull żbilanċ sinifikanti fid-drittijiet u l-obbligi reċiproċi.

PUNTI EWLENIN

  • Il-prodotti u s-servizzi involuti, iċ-ċirkostanzi tat-tranżazzjoni u t-termini u l-kundizzjonijiet l-oħrajn kollha jiddeterminaw jekk dispożizzjoni f’kuntratt hijiex ġusta jew le.
  • Il-prezz attwalment imħallas għall-prodotti jew għas-servizzi ma jiġix ikkunsidrat f’din il-valutazzjoni, sakemm it-terminu inkwistjoni ma jkunx tfassal b’mod ambigwu.
  • Id-direttiva fiha lista ta’ kundizzjonijiet inġusti. Dawn jinkludu li l-konsumaturi jintalbu jħallsu kumpens mhux raġonevoli jew li jintrabtu b’termini li ma kellhomx biżżejjed żmien biex jifhmu kompletament qabel iffirmaw il-kuntratt.
  • Il-kliem tal-kuntratti kollha bil-miktub għandu jkun b’lingwaġġ sempliċi u li jinftiehem. Meta jkun hemm dubju dwar it-tifsira ta’ terminu, dan għandu jiġi interpretat b’mod favorevoli għall-konsumatur.
  • Il-kundizzjonijiet meqjusa bħala inġusti ma jorbtux lill-konsumaturi, iżda termini oħrajn jitqiesu bħala validi għaż-żewġ partijiet jekk il-bqija tal-kuntratt jibqa’ rilevanti u validu.
  • Il-pajjiżi tal-UE għandhom jieħdu azzjoni biex jiżguraw li jittieħdu l-miżuri meħtieġa bil-għan li jiġi evitat li jkomplu jintużaw termini inġusti fil-kuntratti.
  • Organizzazzjonijiet jew individwi b’interess leġittimu fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-konsumaturi jistgħu jidħlu l-qorti biex jistabbilixxu jekk kundizzjoni kuntrattwali hijiex inġusta.

META TAPPLIKA DIN ID-DIRETTIVA?

Mis-16 ta' April 1993.

SFOND

Termini kuntrattwali inġusti fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għall-implimentazzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 93/13/KEE

16.4.1993

31.12.1994

ĠU L 95, 21.4.1993, p. 29-34

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għall-implimentazzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 2011/83/UE

12.12.2011

13.12.2013

ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64-88

ATTI RELATATI

Ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (ir-Regolament dwar kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-konsumaturi) (ĠU L 364, 9.12.2004, p. 1-11).

L-aħħar aġġornament: 08/08/2018

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.