Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Bescherming van de consument tegen oneerlijke bedingen in overeenkomsten (93/13)

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn beschermt consumenten in de Europese Unie (EU) tegen mogelijke oneerlijke bedingen en voorwaarden in een toetredingsovereenkomst voor goederen en diensten die zij aankopen. De richtlijn introduceert het begrip „goede trouw” om het evenwicht tussen de wederzijdse rechten en verplichtingen niet te verstoren.

KERNPUNTEN

  • De betrokken goederen en diensten, de omstandigheden van de transactie en alle andere voorwaarden, beslissen of een bepaling in het contract oneerlijk is of niet.
  • Er wordt bij deze beoordeling geen rekening gehouden met de werkelijke prijs die werd betaald voor goederen of diensten, tenzij het desbetreffende beding onduidelijk is geformuleerd.
  • De richtlijn omvat een lijst met oneerlijke voorwaarden. Consumenten om een onredelijke vergoeding vragen of hen voorwaarden opleggen waarvoor ze over onvoldoende tijd beschikten om deze volledig te begrijpen alvorens het contract te ondertekenen, maken onder andere deel uit van deze lijst.
  • Schriftelijke bedingen dienen altijd in duidelijke en begrijpelijke taal te zijn opgesteld. In geval van twijfel over de betekenis van een beding geldt de voor de consument gunstigste interpretatie.
  • Oneerlijke bedingen zijn niet bindend voor consumenten, maar de andere bedingen gelden voor beide partijen indien de rest van het contract geldig en relevant blijft.
  • EU-landen moeten de nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat oneerlijke bedingen gebruikt blijven worden in overeenkomsten.
  • Organisaties en personen die rechtmatig belang hebben bij het beschermen van de rechten van de consument mogen naar de rechter stappen om te bepalen of een contractuele voorwaarde oneerlijk is.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Sinds 16 april 1993.

ACHTERGROND

Oneerlijke bedingen op de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 93/13/EEG

16.4.1993

31.12.1994

PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29-34

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2011/83/EU

12.12.2011

13.12.2013

PB L 304 van 22.11.2011, blz. 64-88

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (PB L 364 van 9.12.2004, blz. 1-11).

Laatste update: 08/08/2018

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.