Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi warunkami w umowach (93/13)

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Chroni konsumentów w Unii Europejskiej przed nieuczciwymi warunkami w standardowych umowach dotyczących zakupu towarów i usług. Wprowadza pojęcie działania w „dobrej wierze” w celu uniknięcia znaczącej nierównowagi praw i obowiązków.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Nieuczciwy charakter warunków umowy jest określany z uwzględnieniem rodzaju towarów lub usług, okoliczności związanych z transakcją oraz wszelkich innych warunków tej umowy.
  • Ocena ta nie uwzględnia rzeczywistej ceny towarów lub usług, chyba że kwestionowany warunek nie został wyrażony prostym i zrozumiałym językiem.
  • Dyrektywa zawiera wykaz nieuczciwych warunków. Obejmują one nałożenie na konsumenta obowiązku wniesienia rażąco wysokiego odszkodowania lub związanie konsumenta warunkami, z którymi nie miał możliwości dokładnego zapoznania się przed zawarciem umowy.
  • Umowy powinny być sporządzane prostym i zrozumiałym językiem. Wszelkie wątpliwości co do treści warunku należy interpretować na korzyść konsumenta.
  • Warunki uznane za nieuczciwe nie są wiążące dla konsumenta, ale inne warunki umowy będą miały zastosowanie do obu stron, jeżeli umowa w pozostałej części będzie nadal właściwa i ważna.
  • Kraje UE muszą podjąć niezbędne środki mające na celu zapobieganie stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach.
  • Osoby lub organizacje, które mają uzasadniony interes związany z ochroną praw konsumentów, mogą wszcząć postępowanie sądowe w celu ustalenia, czy dany warunek umowny jest nieuczciwy.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od 16 kwietnia 1993 r.

KONTEKST

Nieuczciwe warunki umów na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 93/13/EWG

16.4.1993

31.12.1994

Dz.U. L 95 z 21.4.1993, s. 29-34

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2011/83/UE

12.12.2011

13.12.2013

Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64-88

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów („Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”) (Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1-11).

Ostatnia aktualizacja: 08/08/2018

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.