Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Ochrana spotrebiteľov pred nekalými podmienkami v zmluvách (93/13)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Ochraňuje spotrebiteľov v Európskej únii (EÚ) pred nekalými podmienkami, ktoré môžu byť zahrnuté v štandardnej zmluve o tovare a službách, ktoré kupujú. Zavádza sa pojem „dobrej viery“ s cieľom zabrániť akejkoľvek výraznej nerovnováhe medzi vzájomnými právami a povinnosťami.

HLAVNÉ BODY

  • Dotknuté tovary a služby, okolnosti transakcie a všetky ostatné podmienky určujú, či je ustanovenie v zmluve čestné alebo nekalé.
  • Konkrétna cena zaplatená za tovar alebo služby sa pri tomto posudzovaní nezohľadňujú, pokiaľ nie je daná podmienka vymedzená jednoznačne.
  • Smernica obsahuje zoznam nekalých podmienok. Ide napríklad o situáciu, keď sa od spotrebiteľov žiada zaplatenie neprimeranej náhrady, alebo sa vyžaduje, aby sa podrobili podmienkam, na ktorých úplné pochopenie im nebol pred podpísaním zmluvy poskytnutý čas.
  • Písomné zmluvy musia byť napísané jednoduchým a zrozumiteľným jazykom. Ak sa vyskytne pochybnosť o význame podmienky, mala by sa vykladať tak, aby bola priaznivo naklonená spotrebiteľovi.
  • Podmienky, ktoré sa považujú za nekalé, nie sú pre spotrebiteľov záväzné, ale ostatné podmienky platia pre obidve strany, ak je zostávajúca časť zmluvy aj naďalej relevantná a platná.
  • Krajiny EÚ musia konať tak, aby zabezpečili prijatie všetkých potrebných opatrení s cieľom zabrániť používaniu nekalých podmienok v zmluvách.
  • Organizácie alebo jednotlivci s oprávneným záujmom na ochrane práv spotrebiteľov môžu predstúpiť pred súd s cieľom určiť, či je zmluvná podmienka nekalá.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 16. apríla 1993.

KONTEXT

Nekalé zmluvné podmienky na webovej lokalite Európskej komisie

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 93/13/EHS

16. apríla 1993

31. decembra 1994

Ú. v. ES L 95, 21.4.1993, s. 29 - 34

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2011/83/EÚ

12. decembra 2011

13. decembra 2013

Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64 - 88

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa („nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa“) (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1 - 11).

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.