EU-regler om mediation

Den Europæiske Union fremmer aktivt metoder til alternativ tvistbilæggelse såsom mægling. Mæglingsdirektivet finder anvendelse i alle EU-lande. Direktivet gælder for mægling på det civil- og handelsretlige område.

Ved at tilskynde til anvendelse af mægling fremmer man bilæggelsen af tvister og sparer bekymringer, tid og udgifter forbundet med en retssag, samtidig med at borgerne får mulighed for at sikre deres lovfæstede rettigheder på en effektiv måde.

Mæglingsdirektivet finder anvendelse på grænseoverskridende tvister i civil- og handelssager. Det dækker tvister, hvor mindst en af parterne har bopæl i en anden medlemsstat end den anden part/de andre parter på det tidspunkt, hvor de beslutter at anvende mægling, eller hvor mæglingen pålægges af en ret.

Hovedformålet med denne retsakt er at tilskynde til anvendelse af mægling i medlemsstaterne.

Med henblik herpå indeholder direktivet fem materielle regler:

  • Det forpligter hver enkelt medlemsstat til at fremme uddannelse af mæglere og sikre høj kvalitet i mæglingen.
  • Det giver enhver dommer ret til at opfordre parterne i en tvist til at prøve mægling først, hvis dommeren skønner, at det er hensigtsmæssigt under hensyntagen til sagens omstændigheder.
  • En aftale, der er indgået efter mægling, skal kunne gøres eksigibel, hvis det er begge parters ønske. Dette kan eksempelvis opnås ved, at den godkendes af en ret eller bekræftes af en notar.
  • Det sikrer, at mæglingen foregår i fortrolighed. Mægleren kan ikke tvinges til at afgive vidneforklaring i retten om, hvad der er sket under mæglingen, i en senere tvist mellem parterne i denne mægling.
  • Det garanterer, at parterne ikke mister muligheden for at gå rettens vej som følge af den tid, der er brugt på mægling. Tidsfristerne for, hvornår en sag skal indbringes for retten, er udsat under mæglingen.

Den europæiske adfærdskodeks for mæglere PDF (18 Kb) da, der indeholder en række principper, som de enkelte mæglere frivilligt kan vælge at tilslutte sig, er udviklet af en gruppe af interessenter med hjælp fra Europa-Kommissionen.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.