Ευρωπαϊκοί κανόνες για τη διαμεσολάβηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί ενεργά τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση. Η οδηγία για τη διαμεσολάβηση εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Η οδηγία αφορά τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Η ενθάρρυνση της χρήσης της διαμεσολάβησης διευκολύνει την επίλυση διαφορών και συντελεί ώστε να αποφεύγονται η ταλαιπωρία, το χάσιμο χρόνου και οι δαπάνες που συνεπάγεται η κατάθεση αγωγών στα δικαστήρια, επιτρέποντας στους πολίτες να διαφυλάσσουν τα νομικά τους δικαιώματα κατά τρόπο αποτελεσματικό.

Η οδηγία για τη διαμεσολάβηση εφαρμόζεται σε διασυνοριακές διαφορές σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Καλύπτει διαφορές στις οποίες τουλάχιστον το ένα από τα μέρη κατοικεί, κατά την ημερομηνία την οποία τα μέρη συμφώνησαν να προσφύγουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης ή διετάχθη διαμεσολάβηση από το δικαστήριο, σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο των άλλων μερών.

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης νομικής πράξης είναι να ενθαρρυνθεί η χρήση της διαμεσολάβησης στα κράτη μέλη.

Για τον λόγο αυτό, η οδηγία περιλαμβάνει πέντε ουσιαστικούς κανόνες:

  • Υποχρεώνει κάθε κράτος μέλος να ενθαρρύνει την εκπαίδευση διαμεσολαβητών και να διασφαλίζει διαμεσολάβηση υψηλής ποιότητας.
  • Δίνει στους δικαστές το δικαίωμα, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο βάσει των δεδομένων της υπόθεσης, να καλούν τα μέρη να δοκιμάζουν πρώτα τη διαμεσολάβηση.
  • Προβλέπει ότι οι συμφωνίες που προκύπτουν από διαμεσολάβηση μπορούν να καθίστανται εκτελεστές εφόσον το ζητήσουν αμφότερα τα μέρη. Αυτό μπορεί να επιτυγχάνεται, για παράδειγμα, με έγκριση δικαστηρίου ή με πιστοποίηση συμβολαιογράφου.
  • Διασφαλίζει ότι η διαμεσολάβηση πραγματοποιείται σε κλίμα εμπιστοσύνης. Προβλέπει ότι, σε περίπτωση άλλης διαφοράς ενώπιον δικαστηρίου στο μέλλον, ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να υποχρεωθεί να προσκομίσει στοιχεία σχετικά με όσα διαμείφθηκαν κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης.
  • Εγγυάται ότι τα μέρη δεν χάνουν τη δυνατότητα προσφυγής στο δικαστήριο εξ αιτίας του χρόνου που παρήλθε λόγω της διαμεσολάβησης: οι προθεσμίες για την άσκηση ένδικου μέσου ενώπιον δικαστηρίου αναστέλλονται κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης.

Ένας ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας για τους διαμεσολαβητές PDF (118 Kb) el, ο οποίος θεσπίζει ορισμένες αρχές που μπορεί να ακολουθήσει προαιρετικά κάθε διαμεσολαβητής, έχει εκπονηθεί από ομάδα ενδιαφερομένων με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.