Sovittelua koskevat EU-säännöt

Euroopan unioni edistää aktiivisesti vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen, kuten sovittelun, käyttöä. Sovitteludirektiiviä sovelletaan kaikissa EU-maissa. Direktiivi koskee sovittelua siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Sovittelun käyttö helpottaa riitojen ratkaisua ja auttaa välttämään tuomioistuinmenettelyistä aiheutuvaa vaivaa, ajankulua ja kustannuksia. Näin kansalaiset voivat turvata tehokkaasti lailliset oikeutensa.

Sovitteludirektiiviä sovelletaan rajatylittäviin riita-asioihin siviili- ja kauppaoikeuden alalla. Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat riidat, joissa vähintään yhden osapuolen kotipaikka sijaitsee muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa toisen osapuolen kotipaikka sijaitsee ajankohtana, jona osapuolet sopivat sovittelusta tai jona tuomioistuin päättää sovittelun aloittamisesta.

Säädöksen päätarkoituksena on kannustaa sovittelun käyttöön jäsenvaltioissa.

Sitä varten direktiivissä on viisi keskeistä sääntöä:

  • Kukin jäsenvaltio velvoitetaan edistämään sovittelijoiden koulutusta ja huolehtimaan sovittelun korkeasta laadusta.
  • Jokaiselle tuomarille annetaan oikeus kehottaa riidan osapuolia yrittämään aluksi sovittelun käyttöä, jos hän katsoo sen asianmukaiseksi ottaen huomioon asiaan liittyvät seikat.
  • Sovittelulla aikaansaatu sopimus voidaan vahvistaa täytäntöönpanokelpoiseksi, jos molemmat osapuolet tätä pyytävät. Tällainen vahvistus voidaan antaa esimerkiksi tuomioistuimen päätöksellä tai julkisen notaarin asiakirjalla.
  • Sovittelu tapahtuu luottamuksellisesti. Sovittelijaa ei voida velvoittaa todistamaan sovittelun yhteydessä esiin tulleista seikoista sovittelun osapuolten välisessä myöhemmässä oikeudenkäynnissä.
  • Osapuolet eivät menetä sovitteluun kuluvan ajan vuoksi mahdollisuuttaan panna asia vireille tuomioistuimessa, sillä määräajat asian vireille panemiseksi tuomioistuimessa keskeytetään sovittelun ajaksi.

Eri sidosryhmät ovat Euroopan komission avustuksella laatineet eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille PDF (21 Kb) fi. Niissä vahvistetaan useita periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat päättää noudattaa vapaaehtoisesti.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.