EU-regels over bemiddeling

De Europese Unie bevordert actief methoden voor alternatieve geschillenbeslechting, zoals bemiddeling/mediation. De richtlijn bemiddeling/mediation is van toepassing in alle EU‑landen. De richtlijn heeft betrekking op bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken.

De toepassing van bemiddeling/mediation op grotere schaal draagt bij tot de beslechting van geschillen en neemt de zorgen, tijd en kosten weg die verbonden zijn aan de traditionele rechtsgang, waardoor de burger zijn rechten op efficiënte wijze kan doen gelden.

De richtlijn bemiddeling/mediation is van toepassing op grensoverschrijdende burgerlijke en handelsgeschillen: het betreft hier geschillen waarbij ten minste één van de partijen haar woonplaats in een andere lidstaat heeft dan de andere partijen, op het tijdstip waarop zij onderling overeenkomen gebruik te maken van bemiddeling/mediation of op het tijdstip waarop de rechter bemiddeling/mediation beveelt.

Dit rechtsinstrument beoogt vóór alles het gebruik van bemiddeling/mediation in de lidstaten aan te moedigen.

Met het oog daarop omvat de richtlijn vijf kernbepalingen:

  • De lidstaten dienen de opleiding van de bemiddelaars/mediators te bevorderen en bemiddeling/mediation van hoge kwaliteit te waarborgen.
  • Elke rechter heeft het recht de partijen bij een geschil uit te nodigen om eerst het middel van bemiddeling/mediation te beproeven als hij of zij dit gelet op de omstandigheden passend acht.
  • Via bemiddeling/mediation bereikte overeenkomsten kunnen uitvoerbaar worden gemaakt indien beide partijen daar om verzoeken. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door een rechterlijke goedkeuring of een officiële verklaring van een notaris.
  • Het vertrouwelijke karakter van bemiddeling/mediation wordt gewaarborgd. De bemiddelaar/mediator kan er niet toe worden verplicht tijdens een rechtszaak getuigenis af te leggen over wat er tijdens de bemiddeling/mediation is voorgevallen, in geval van een toekomstig geschil tussen de partijen bij die bemiddeling/mediation.
  • De partijen raken de mogelijkheid om naar de rechter te stappen niet kwijt vanwege de tijd die verstreken is na het begin van de bemiddeling/mediation: de termijnen voor het instellen van een vordering bij de rechtbank worden tijdens de bemiddeling/mediation opgeschort.

Een groep van belanghebbenden heeft samen met de Europese Commissie een Europese gedragscode voor bemiddelaars PDF (22 Kb) nl ontwikkeld. Deze omvat een aantal beginselen, die individuele bemiddelaars vrijwillig in acht kunnen nemen.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.