Pravidlá EÚ o mediácii

Európska únia aktívne podporuje metódy alternatívneho riešenia sporov („ARS“), akou je mediácia. Smernica o mediácii platí vo všetkých krajinách EÚ. Táto smernica sa týka mediácie v občianskych a obchodných veciach.

Nabádanie na využívanie mediácie uľahčuje riešenie sporov a pomáha vyhnúť sa starostiam, strate času a nákladom súvisiacim so súdnymi spormi, a umožňuje tak občanom zabezpečiť efektívnym spôsobom ich zákonné práva.

Smernica o mediácii sa vzťahuje na cezhraničné spory v občianskych a obchodných veciach. Zahŕňa napríklad spory, pri ktorých má aspoň jedna zo strán bydlisko v inom členskom štáte ako druhá strana v deň, keď sa dohodnú na využití mediácie, alebo v deň, keď mediáciu nariadi súd.

Hlavným cieľom tohto právneho nástroja je nabádať na využívanie mediácie v členských štátoch.

Na tento účel obsahuje smernica päť základných pravidiel:

  • Kladie každému členskému štátu za povinnosť podporovať odbornú prípravu mediátorov a zabezpečovať vysokú kvalitu mediácie.
  • Poskytuje každému sudcovi právo vyzvať strany sporu, aby skúsili najprv mediáciu, ak to vzhľadom na okolnosti prípadu považuje za vhodné.
  • Ustanovuje, že dohody dosiahnuté počas mediácie môžu byť vykonateľné, ak o to obe strany požiadajú. Toto možno dosiahnuť napríklad prostredníctvom súdneho schválenia alebo notárskeho osvedčenia.
  • Zabezpečuje, že mediácia sa uskutočňuje v atmosfére dôvernosti. Ustanovuje, že mediátor nemôže byť povinný svedčiť na súde o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel počas mediácie, v budúcom spore medzi stranami tejto mediácie.
  • Zabezpečuje, že strany nestratia možnosť obrátiť sa na súd v dôsledku času stráveného mediáciou: lehoty na podanie súdnej žaloby počas mediácie neplynú.

Skupina zainteresovaných strán vypracovala v spolupráci s Európskou komisiou Európsky kódex správania pre mediátorov PDF (129 Kb) sk, v ktorom sa stanovuje niekoľko zásad, ktorými sa môžu mediátori na dobrovoľnej báze riadiť.

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.