Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Směrnice o prodeji spotřebního zboží a zárukách (1999/44)

Obchodníci prodávající spotřební zboží v Evropské unii (EU) mají povinnost napravit vady, které existovaly v době dodání a které se projevily do 2 let. Pravidla EU zaručují spotřebitelům minimální úroveň ochrany, a to zejména pokud zboží neodpovídá slíbeným standardům.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 99/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží

PŘEHLED

Obchodníci prodávající spotřební zboží v Evropské unii (EU) mají povinnost napravit vady, které existovaly v době dodání a které se projevily do 2 let. Pravidla EU zaručují spotřebitelům minimální úroveň ochrany, a to zejména pokud zboží neodpovídá slíbeným standardům.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Harmonizuje ty části práva upravujícího spotřebitelské smlouvy o prodeji zboží, které pokrývají zákonné záruky* a v menší míře obchodní záruky*.

KLÍČOVÉ BODY

 • Prodejci musí spotřebitelům dodávat zboží, které odpovídá kupní smlouvě.
 • Zboží proto musí:
  • souhlasit s popisem při prodeji,
  • hodit se k účelu, k němuž bylo zamýšleno,
  • vykazovat jakost a vlastnosti, které může spotřebitel rozumně očekávat.
 • Prodejci odpovídají za nesprávnou montáž, pokud je součástí smlouvy. To platí, ať je práce odpovědností prodejce, nebo v důsledku chyby v návodu k montáži.
 • Spotřebitelé mají právo požádat o bezplatnou opravu nebo výměnu vadného zboží v přiměřené lhůtě a bez značných obtíží. Spotřebitelé mohou místo toho požadovat přiměřené snížení kupní ceny, pokud není oprava nebo výměna provedena včas nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.
 • Prodejci, kteří za prodávané zboží odpovídají spotřebitelům, mohou podniknout kroky vůči výrobcům, pokud se zjistí, že za závadu mohou oni.
 • Prodejci nesou odpovědnost za závady na zboží, které se projeví do 2 let od prodeje. Nicméně země EU mohou trvat na tom, že spotřebitelé o závadě informují prodejce do 2 měsíců od zjištění.
 • Obchodní záruky musí uvádět práva kupujícího na zákonné záruky a musí být zformulované jasným a srozumitelným jazykem. Spotřebitelé mohou trvat na záruce, která je k dispozici písemně.
 • Země EU mohou rozhodnout, že z tohoto právního předpisu bude osvobozeno vydražené použité zboží.
 • Směrnice se nevztahuje na vodu, plyn, elektřinu ani na zboží prodávané na základě výkonu rozhodnutí nebo soudním orgánem.

KLÍČOVÉ POJMY

* Zákonná záruka: právní ochrana, kterou má spotřebitel, když se ukáže, že je zboží vadné. Tato záruka nezávisí na podmínkách ve smlouvě.

* Obchodní záruka: ochota poskytovatele záruky (často výrobce) převzít osobní odpovědnost za některé vady během určitého časového období.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o prodeji a zárukách

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 99/44/ES

7. 7. 1999

1. 1. 2002

Úř. věst. L 171, 7. 7. 1999, s. 12-16.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2011/83/EU

12. 12. 2011

13. 12. 2013

Úř. věst. L 304, 22. 11. 2011, s. 64-88.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) (Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1-11)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 64-88)

Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29-33).

Poslední aktualizace: 08/08/2018

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.