Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Οδηγία για τις πωλήσεις και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών (1999/44)

Οι έμποροι που πωλούν καταναλωτικά αγαθά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υποχρεούνται να αποκαθιστούν ελαττώματα που υφίστανται κατά την παράδοση των αγαθών και τα οποία εκδηλώθηκαν εντός 2 ετών. Οι κανόνες της ΕΕ εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές, ιδίως εάν τα αγαθά δεν πληρούν τα υποσχεθέντα πρότυπα.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 99/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών

ΣΥΝΟΨΗ

Οι έμποροι που πωλούν καταναλωτικά αγαθά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υποχρεούνται να αποκαθιστούν ελαττώματα που υφίστανται κατά την παράδοση των αγαθών και τα οποία εκδηλώθηκαν εντός 2 ετών. Οι κανόνες της ΕΕ εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές, ιδίως εάν τα αγαθά δεν πληρούν τα υποσχεθέντα πρότυπα.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εναρμονίζει τα τμήματα εκείνα του δικαίου των καταναλωτικών συμβάσεων για την πώληση αγαθών που καλύπτουν τις νομικές εγγυήσεις*, και σε μικρότερο βαθμό, τις εμπορικές εγγυήσεις*.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

 • Οι πωλητές πρέπει να παραδίδουν στους καταναλωτές αγαθά που είναι σύμφωνα προς τους όρους της σύμβασης πώλησης.
 • Για να είναι σύμφωνα, τα αγαθά οφείλουν:
  • να ανταποκρίνονται στην περιγραφή της πώλησης,
  • να είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται,
  • και να έχουν την ποιότητα και τις επιδόσεις που μπορεί να αναμένει ευλόγως ο καταναλωτής.
 • Οι πωλητές ευθύνονται για τυχόν κακή εγκατάσταση, εάν αυτό αποτελεί μέρος της σύμβασης. Αυτό ισχύει εάν οι εργασίες γίνονται υπό την ευθύνη του πωλητή ή λόγω εσφαλμένων οδηγιών προς τον καταναλωτή.
 • Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών αγαθών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και με τη μικρότερη δυνατή ενόχληση. Εναλλακτικά, οι καταναλωτές μπορούν να ζητήσουν προσήκουσα μείωση του τιμήματος εάν η επισκευή ή αντικατάσταση δεν γίνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή χωρίς σημαντική ενόχληση για τον καταναλωτή.
 • Οι πωλητές, που υπέχουν ευθύνη έναντι των καταναλωτών για τα αγαθά που πωλούν, μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά των παραγωγών, εάν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα οφείλεται σε αυτούς.
 • Οι πωλητές ευθύνονται για τυχόν ελαττώματα στα αγαθά που εκδηλώνονται εντός 2 ετών από την πώλησή τους. Οι χώρες της ΕΕ, ωστόσο, μπορούν να επιβάλουν οι καταναλωτές να επισημαίνουν τα ελαττώματα στον πωλητή εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που τα διαπίστωσαν.
 • Οι εμπορικές εγγυήσεις πρέπει να δηλώνουν τα δικαιώματα εγγύησης του αγοραστή που προβλέπονται από τον νόμο και να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Οι καταναλωτές δύνανται να επιμείνουν να τεθεί η εγγύηση στη διάθεσή τους γραπτώς.
 • Οι χώρες της ΕΕ έχουν την ευχέρεια να αποφασίσουν την εξαίρεση μεταχειρισμένων αγαθών που πωλούνται σε δημοπρασίες από τη νομοθεσία.
 • Η οδηγία δεν εφαρμόζεται για το νερό, το φυσικό αέριο, την ηλεκτρική ενέργεια ή τα αγαθά που πωλούνται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης ή από δικαστική αρχή.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

* Νομική εγγύηση: η νομική προστασία του καταναλωτή σε περίπτωση που αγαθά αποδειχτούν ελαττωματικά. Η εγγύηση δεν εξαρτάται από τους όρους της σύμβασης.

* Εμπορική εγγύηση: η προθυμία του εγγυητή (συνήθως του παραγωγού) να αναλάβει προσωπική ευθύνη για ορισμένα ελαττώματα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πωλήσεις και τις εγγυήσεις.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 99/44/ΕΚ

7.7.1999

1.1.2002

ΕΕ L 171, 7.7.1999, σ. 12-16

Πράξη(-εις) τροποποίησης

Έναρξη ισχύος

Προθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδηγία 2011/83/ΕΕ

12.12.2011

13.12.2013

ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64-88

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών») (ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1-11)

Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64-88)

Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29-33).

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2018

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.