Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Tarbekaupade müügi ja garantiide direktiiv (1999/44)

ELis on tarbekaupade müüjad kohustatud parandama kauba puudused, mis esinevad kauba üleandmise ajal ja ilmnevad kahe aasta jooksul. ELi eeskirjad tagavad tarbijatele minimaalse kaitsetaseme, eriti juhul, kui kaup ei vasta lubatud tasemele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiiv 99/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta

KOKKUVÕTE

ELis on tarbekaupade müüjad kohustatud parandama kauba puudused, mis esinevad kauba üleandmise ajal ja ilmnevad kahe aasta jooksul. ELi eeskirjad tagavad tarbijatele minimaalse kaitsetaseme, eriti juhul, kui kaup ei vasta lubatud tasemele.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Käesoleva direktiiviga ühtlustatakse kaupade müügiga seotud tarbijalepingute õigussätteid, mis puudutavad seadusest tulenevat garantiid* ja vähemal määral ka müügigarantiid*.

PÕHIPUNKTID

 • Müüjad peavad andma tarbijale üle kauba, mis vastab müügilepingule.
 • Selleks peab kaup
  • vastama müüja kirjeldusele;
  • sobima kasutamiseks kaubale ettenähtud eesmärkidel;
  • olema omaduste ja toimivusega, mida võib sellelt põhjendatult eeldada.
 • Müüja vastutab ebaõige paigaldamise eest, kui paigaldamine moodustab kauba müügilepingu osa. Sama kehtib juhul, kui kaup paigaldati müüja vastutusel või kui nõuetele mittevastav paigaldus tuleneb tarbijale antud paigaldusjuhiste puudulikkusest.
 • Tarbija võib nõuda puuduliku kauba tasuta parandamist või asendamist mõistliku aja jooksul ning minimaalsete ebamugavustega. Tarbija võib selle asemel ka nõuda hinna asjakohast alandamist, kui parandamine või asendamine ei toimunud õigeaegselt või tarbijale märkimisväärseid ebamugavusi põhjustamata.
 • Müüjad vastutavad tarbija ees oma müüdavate kaupade eest, kuid neil on õigus nõuda hüvitamist tootjalt, kui selgub, et tema on puuduse eest vastutav.
 • Müüja vastutab kauba puuduste eest, kui need ilmnevad kahe aasta jooksul alates müümisest. ELi riigid võivad siiski sätestada, et tarbija peab teavitama müüjat puudustest kahe kuu jooksul alates selle avastamisest.
 • Müügigarantiis tuleb sedastada, et tarbijal on seaduslikud õigused, ning garantii sisu tuleb esitada lihtsas, arusaadavas keeles. Tarbija võib nõuda garantii kättesaadavaks tegemist kirjalikult.
 • ELi riigid võivad otsustada, et erandina ei kohaldata õigusakti sätteid avalikul enampakkumisel müüdud kasutatud kaubale.
 • Käesolevat direktiivi ei kohaldata vee, gaasi ega elektrienergia müügile, samuti täitemenetluse käigus või muul seadusest tuleneval viisil müüdavale kaubale.

PÕHIMÕISTED

* Seadusest tulenev garantii - õigusaktidega tarbijatele ettenähtud kaitse kauba puuduste korral. See ei olene lepingu tingimustest.

* Müügigarantii - garandi (sageli tootja) tarbija ees kindlaksmääratud ajaks võetud hüvitamiskohustus kauba teatud puuduste korral.

Lisateavet leiate müügi- ja garantiiteemast Euroopa Komisjoni veebilehel.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 99/44/EÜ

7.7.1999

1.1.2002

EÜT L 171, 7.7.1999, lk 12-16

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2011/83/EL

12.12.2011

13.12.2013

ELT L 304, 22.11.2011, lk 64-88

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 1-11)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 22.11.2011, lk. 64-88)

Nõukogu 25. juuli 1985. aasta direktiiv 85/374/EMÜ liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 210, 7.8.1985, lk 29-33).

Viimati uuendatud: 08/08/2018

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.