Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskeva direktiivi (1999/44)

Euroopan unionissa (EU) tuotteita myyvillä elinkeinonharjoittajilla on velvollisuus korjata tuotteessa toimitushetkellä olleet viat, jotka tulevat ilmi kahden vuoden sisällä. EU-säännöt takaavat kuluttajille vähimmäissuojan etenkin, jos tuotteet eivät vastaa luvattuja standardeja.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 99/44/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista

TIIVISTELMÄ

Euroopan unionissa (EU) tuotteita myyvillä elinkeinonharjoittajilla on velvollisuus korjata tuotteessa toimitushetkellä olleet viat, jotka tulevat ilmi kahden vuoden sisällä. EU-säännöt takaavat kuluttajille vähimmäissuojan etenkin, jos tuotteet eivät vastaa luvattuja standardeja.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä yhdenmukaistetaan kuluttajasopimusoikeudessa tuotteen myyntiin liittyviä kohtia koskien laillista takuuta* ja vähemmässä määrin kaupallista takuuta* (takuusitoumus).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Elinkeinonharjoittajan on toimitettava asiakkaalle tuote, joka vastaa myyntisopimusta.
 • Tuote on vaatimustenmukainen, kun:
  • se on kuvauksen mukainen
  • sitä voidaan käyttää alkuperäiseen käyttötarkoitukseen
  • sen laatu ja suorituskyky ovat kohtuullisia ja odotettavissa olevia.
 • Elinkeinonharjoittajat ovat vastuussa mahdollisesta virheellisestä asennuksesta, mikäli asennus sisältyy sopimukseen. Tätä kohtaa sovelletaan, jos asennus on myyjän vastuulla tai jos kuluttaja on tehnyt väärän asennuksen virheellisten ohjeiden takia.
 • Kuluttajilla on oikeus vaatia tavaran korjaamista tai vaihtamista vastikkeetta kohtuullisen ajan kuluessa ja aiheuttamatta kuluttajalle huomattavaa haittaa. Asiakas voi vaihtoehtoisesti vaatia asianmukaista hinnanalennusta, jos tuotetta ei voida korjata tai vaihtaa ajoissa tai kuluttajalle huomattavaa haittaa aiheuttamatta.
 • Elinkeinonharjoittaja, joka on vastuussa kuluttajille myymistään tuotteista, voi ryhtyä toimenpiteisiin tuottajaa vastaan, jos vian todetaan olevan tämän syytä.
 • Elinkeinonharjoittajat ovat vastuussa kaikista tuotteissa ilmenevistä vioista, jotka havaitaan kahden vuoden sisällä ostohetkestä. EU-maat voivat kuitenkin edellyttää, että kuluttajien on ilmoitettava viasta myyjälle kahden kuukauden sisällä vian havaitsemisesta.
 • Kaupallisessa takuussa on ilmoitettava ostajan lailliset takuuehdot, jotka on laadittava yksinkertaisella ja ymmärrettävällä kielellä. Kuluttaja voi vaatia takuun kirjallisena.
 • EU-maat voivat päättää jättää huutokaupatut käytetyt tavarat lainsäädännön ulkopuolelle.
 • Direktiiviä ei sovelleta veteen, kaasuun, sähköön tai täytäntöönpanomääräyksellä tai viranomaisten toimesta myytyihin tavaroihin.

KESKEISET TERMIT

* Laillinen takuu: laillinen suoja, mikäli kuluttajan ostama tuote osoittautuu vialliseksi. Laillinen takuu ei ole riippuvainen sopimuksen ehdoista.

* Kaupallinen takuu: takuun antajan (yleensä tuottaja) suostumus ottaa henkilökohtainen vastuu tietyistä vioista tiettynä ajanjaksona.

Lisätietoja on saatavilla myyntiä ja takuuta koskevalta Euroopan komission verkkosivustolta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 99/44/EY

7.7.1999

1.1.2002

EUVL L 171, 7.7.1999, s. 12-16

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2011/83/EU

12.12.2011

13.12.2013

EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64-88

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (”asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”) (EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1-11)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64-88)

Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 210, 7.8.1985, s. 29-33)

Päivitetty viimeksi: 08/08/2018

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.