Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A fogyasztási cikkek adásvételéről és a kapcsolódó jótállásról szóló irányelv (1999/44)

A fogyasztói árucikkeket az Európai Unió (EU) területén értékesítő kereskedők kötelesek orvosolni az átadás időpontjában már meglévő és két éven belül láthatóvá vált hibákat. Az uniós szabályok minimális védelmet biztosítanak a fogyasztók számára, különösen olyankor, amikor az árucikkek nem felelnek meg az előirányzott minőségi szintnek.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 99/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól

ÖSSZEFOGLALÓ

A fogyasztói árucikkeket az Európai Unió (EU) területén értékesítő kereskedők kötelesek orvosolni az átadás időpontjában már meglévő és két éven belül láthatóvá vált hibákat. Az uniós szabályok minimális védelmet biztosítanak a fogyasztók számára, különösen olyankor, amikor az árucikkek nem felelnek meg az előirányzott minőségi szintnek.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv összehangolja az árucikkek értékesítéséről szóló fogyasztói szerződéses jognak a jogi biztosítékokra*, valamint - kisebb mértékben - a gazdasági biztosítékokra* (garanciákra) vonatkozó részeit.

FŐBB PONTOK

 • Az eladóknak az adásvételi szerződésben foglaltaknak eleget tevő árukat kell a fogyasztóknak átadniuk.
 • Ehhez a megfelelőséghez az áruknak:
  • meg kell felelniük az adásvételi leírásnak,
  • meg kell felelniük rendeltetési céljuknak,
  • ésszerűen elvárható minőséget és teljesítményt kell nyújtaniuk.
 • Az eladók felelősséggel tartoznak bármely szakszerűtlen összeszerelésért, amennyiben az a szerződés részét képezi. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az árut az eladó szerelte össze vagy ha a hiba a fogyasztónak adott hibás útmutatások miatt keletkezett.
 • A fogyasztóknak ésszerű időn belül és a lehető legkevesebb kellemetlenség mellett joguk van kérni a hibás áru megjavítását vagy díjmentes cseréjét. Amennyiben a javításra vagy cserére nem megfelelő időben vagy a fogyasztónak okozott jelentős kellemetlenség mellett kerül sor, a fogyasztók kérhetnek megfelelő árcsökkentést is ehelyett.
 • Az értékesített árukért a fogyasztók felé felelősséggel tartozó eladók intézkedést foganatosíthatnak a gyártóval szemben, ha a hibáról nem állapítható meg, hogy az az eladó vagy a fogyasztó felelőssége lenne.
 • Az eladók felelősséggel tartoznak az árukat érintő és az eladástól számított két éven belül felmerülő valamennyi hibáért. Az uniós országok kérhetik azonban, hogy a fogyasztók a hibát a felfedezésétől számított két hónapon belül jelezzék az eladó felé.
 • Az egyszerű, közérthető nyelvhasználattal megfogalmazott garancialeveleknek fel kell tüntetniük, hogy milyen jótállás vonatkozik a vásárlókra. A fogyasztók kérhetik, hogy a jótállást írásban nyújtsák be.
 • Az uniós országok határozhatnak úgy, hogy a nyilvános árverésen értékesített használt árukra ne terjedjen ki a jogszabály hatálya.
 • Nem vonatkozik az irányelv a vízre, gázra, elektromos áramra vagy a végrehajtási rendelet vagy hatóság által értékesített árucikkekre.

KULCSFOGALMAK

* Jogi biztosíték: a fogyasztók számára biztosított jogi védelem olyan esetre, amikor valamely árucikk hibásnak bizonyul. Ez nem függ a szerződéses feltételektől.

* Garancia: a jótállásra kötelezett személy (gyakran a gyártó) hajlandósága arra, hogy meghatározott időszakon belül személyes felelősséget vállaljon bizonyos hibákért.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján az eladásokról és garanciákról szóló információkat

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

99/44/EK irányelv

1999.7.7.

2002.1.1.

HL L 171., 1999.7.7., 12-16. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2011/83/EU irányelv

2011.12.12.

2013.12.13.

HL L 304., 2011.11.22., 64-88. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EU rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL L 364., 2004.12.9., 1-11. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 64-88. o.)

A Tanács 85/374/EGK irányelve (1985. július 25.) a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 210., 1985.8.7., 29-33. o.)

Utolsó frissítés: 08/08/2018

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.