Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Vartojimo prekių pardavimo ir garantijų direktyva (1999/44)

Prekiautojai, parduodantys vartojimo prekes Europos Sąjungoje (ES) privalo pašalinti tuos defektus, kurie buvo prekių pateikimo metu, ir kurie išaiškėjo per dvejus metus. ES taisyklės užtikrina vartotojams minimalų apsaugos lygį, ypač jei prekės neatitinka pažadėtų standartų.

DOKUMENTAS

1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 99/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų

SANTRAUKA

Prekiautojai, parduodantys vartojimo prekes Europos Sąjungoje (ES) privalo pašalinti tuos defektus, kurie buvo prekių pateikimo metu, ir kurie išaiškėjo per dvejus metus. ES taisyklės užtikrina vartotojams minimalų apsaugos lygį, ypač jei prekės neatitinka pažadėtų standartų.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva suderinamos tos vartotojų sutarčių teisės dėl prekių pardavimo dalys, kurios apima teisines garantijas* ir, kai kuriais atvejais, komercines garantijas*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Pardavėjai privalo pateikti vartotojams prekes, kurios atitinka pardavimo sutartį.
 • Vartojimo prekės laikomos atitinkančiomis sutartį, jeigu jos:
  • atitinka pardavėjo pateiktą aprašymą;
  • yra tinkamos paskirčiai;
  • pasižymi tokia kokybe ir veikimu, kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis.
 • Jeigu įrengimas sudaro sutarties dalį, pardavėjai yra atsakingi už bet kokį netinkamą įrengimą. Tai taikoma tuo atveju, jei už įrengimą yra atsakingas pardavėjas arba jei vartotojui pateiktos klaidingos instrukcijos.
 • Vartotojai turi teisę reikalauti, kad nekokybiškos prekės būtų nemokamai pataisytos ar pakeistos per pagrįstą laikotarpį ir nesukeliant jokių didelių nepatogumų. Jie gali reikalauti atitinkamai sumažinti kainą, jei prekės buvo laiku nepataisytos ar nepakeistos, arba jei kilo nepatogumų.
 • Pardavėjai, kurie atsakingi vartotojams už parduodamas prekes, gali imtis veiksmų prieš gamintojus, jei nustatoma, kad jie yra kalti dėl neatitikimo.
 • Pardavėjai laikomi atsakingais, kai neatitikimas išaiškėja per dvejus metus nuo prekių pateikimo. Tačiau ES šalys gali reikalauti, kad vartotojai informuotų pardavėją apie neatitikimo buvimą per du mėnesius nuo neatitikimo pastebėjimo.
 • Komercinėje garantijoje turi būti nurodyta pirkėjo teisė į teisinę garantiją ir ji turi būti parengta paprasta, suprantama kalba. Vartotojai gali reikalauti, kad garantija jiems būtų pateikiama raštu.
 • ES šalys gali nuspręsti, kad šis teisės aktas netaikomas aukcione parduodamoms naudotoms prekėms.
 • Ši direktyva netaikoma vandeniui, dujoms, elektrai arba prekėms, parduodamoms vykdant sprendimą arba kitais įstatymuose numatytais atvejais.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Teisinė garantija: teisinė vartotojo apsauga nekokybiškų prekių atveju. Ji nepriklauso nuo sutarties sąlygų.

*Komercinė garantija: laiduotojo (dažnai tai yra gamintojas) įsipareigojimas prisiimti asmeninę atsakomybę už tam tikrus defektus per tam tikrą laikotarpį.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie pardavimą ir garantijas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 99/44/EB

1999 7 7

2002 1 1

OL L 171, 1999 7 7, p. 12-16

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2011/83/ES

2011 12 12

2013 12 13

OL L 304, 2011 11 22, p. 64-88

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo („Reglamentas dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje“) (OL L 364, 2004 12 9, p. 1-11)

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB (OL L 304, 2011 11 22, p. 64-88)

1985 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo (OL L 210, 1985 8 7, p. 29-33)

Paskutinis naujinimas: 08/08/2018

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.