Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Patēriņa preču pārdošanas un garantiju direktīva (1999/44)

Tirgotāju, kas tirgo patēriņa preces Eiropas Savienībā (ES), pienākums ir novērst defektus, kas bijuši piegādes brīdī un kuri atklājušies divu gadu laikā. ES noteikumi garantē patērētājiem minimālo aizsardzības līmeni, jo īpaši tad, ja preces neatbilst solītajam standartam.

AKTS

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 99/44/EK (1999. gada 25. maijs) par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām

KOPSAVILKUMS

Tirgotāju, kas tirgo patēriņa preces Eiropas Savienībā (ES), pienākums ir novērst defektus, kas bijuši piegādes brīdī un kuri atklājušies divu gadu laikā. ES noteikumi garantē patērētājiem minimālo aizsardzības līmeni, jo īpaši tad, ja preces neatbilst solītajam standartam.

KĀDS IR ŠĪS DIREKTĪVAS MĒRĶIS?

Ar šo direktīvu saskaņo tās patērētāju līgumtiesību daļas attiecībā uz preču tirdzniecību, kas ietver juridiskās garantijas * un, mazākā mērā, komerciālās garantijas * (galvojumus).

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

 • Pārdevējiem ir jāpiegādā patērētājiem tādas preces, kas atbilst pārdošanas līgumam.
 • Lai preces uzskatītu par atbilstošām, tām ir:
  • jāatbilst aprakstam pārdošanas līgumā;
  • jābūt piemērotām tam nolūkam, kādam tās ir paredzētas;
  • un to kvalitātei un veiktspējai ir jābūt tādai, kādu var pamatoti sagaidīt.
 • Pārdevēji ir atbildīgi par jebkādu nepareizu uzstādīšanu, ja tā paredzēta līgumā. Minētais noteikums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai par darbu ir atbildīgs pārdevējs, vai defekts radies patērētājam sniegtu nepareizu norāžu dēļ.
 • Patērētājiem ir tiesības pieprasīt bojātās preces bezmaksas remontu vai apmaiņu saprātīgā laikā un ar minimālām neērtībām. Viņi var pieprasīt atbilstīgu cenas samazinājumu, ja remonts vai apmaiņa nav veikta laikus vai neradot būtiskas neērtības patērētājam.
 • Pārdevēji, kas attiecībā pret patērētājiem ir atbildīgi par precēm, kuras tie tirgo, var vērsties pret ražotājiem, ja tiek konstatēts, ka atbildība par defektu ir jāuzņemas viņiem.
 • Pārdevēji ir atbildīgi par jebkuru preces defektu, kas atklājas divu gadu laikā pēc preces pārdošanas. Taču ES valstis var pieprasīt, lai patērētāji par defektiem ziņo divu mēnešu laikā no to atklāšanas.
 • Komerciālajās garantijās ir jānorāda pircēja tiesības uz juridisko garantiju, un tām ir jābūt sagatavotām vienkāršā, skaidri saprotamā valodā. Patērētāji var pieprasīt, lai garantija būtu pieejama rakstveidā.
 • ES valstis var nolemt attiecīgos tiesību aktus neattiecināt uz izsolē pārdotām lietotām precēm.
 • Direktīvu nepiemēro ūdenim, gāzei, elektrībai vai precēm, kuras pārdod uz izpildrīkojuma vai juridiska dokumenta pamata.

GALVENIE TERMINI

* Juridiskā garantija: tiesiskā aizsardzība, kas patērētājam ir pieejama, ja preces izrādās ar defektiem. Tā nav atkarīga no līguma nosacījumiem.

* Komerciālā garantija: galvotāja (bieži vien ražotāja) gatavība uzņemties personisku atbildību par noteiktiem defektiem noteiktā laika posmā.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes sadaļā, kas veltīta preču pārdošanai un garantijām.

ATSAUCES

Akts

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 99/44/EK

7.7.1999.

1.1.2002.

OV L 171, 7.7.1999., 12.-16. lpp.

Grozošais(-ie) akts(-i)

Stāšanās spēkā

Transponēšanas termiņš dalībvalstīs

Oficiālais Vēstnesis

Direktīva 2011/83/ES

12.12.2011.

13.12.2013.

OV L 304, 22.11.2011., 64.-88. lpp.

SAISTĪTIE AKTI

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2006/2004 (2004. gada 27. oktobris) par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (“Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā”) (OV L 364, 9.12.2004., 1.-11. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK (OV L 304, 22.11.2011., 64.-88. lpp.)

Padomes Direktīva 85/374/EEK (1985. gada 25. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem (OV L 210, 7.8.1985., 29.-33. lpp.)

Lapa atjaunināta: 08/08/2018

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.