Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Dyrektywa w sprawie sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (1999/44)

Przedsiębiorstwa handlowe sprzedające towary konsumpcyjne na terenie Unii Europejskiej (UE) zobowiązane są do naprawy wad, które istnieją w chwili dostawy i które uwidocznią się w ciągu dwóch lat. Przepisy unijne gwarantują konsumentom minimalny poziom ochrony, w szczególności w przypadku gdy towary nie spełniają deklarowanych standardów.

AKT

Dyrektywa 99/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji

STRESZCZENIE

Przedsiębiorstwa handlowe sprzedające towary konsumpcyjne na terenie Unii Europejskiej (UE) zobowiązane są do naprawy wad, które istnieją w chwili dostawy i które uwidocznią się w ciągu dwóch lat. Przepisy unijne gwarantują konsumentom minimalny poziom ochrony, w szczególności w przypadku gdy towary nie spełniają deklarowanych standardów.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Harmonizuje elementy prawa umów konsumenckich dotyczące sprzedaży towarów, które obejmują gwarancje prawne* oraz, w mniejszym stopniu, gwarancje handlowe* (gwarancje).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Sprzedawcy muszą dostarczać towary, które spełniają warunki umowy sprzedaży.
 • Aby je spełniać, towary muszą:
  • być zgodne z opisem podanym przez sprzedawcę,
  • nadawać się do celów, do których zostały przeznaczone,
  • cechować się jakością i wykonaniem, jakich można w sposób uzasadniony oczekiwać.
 • Sprzedawcy odpowiadają za nieprawidłowy montaż, jeżeli jest on ujęty w umowie. Ma to zastosowanie zarówno w sytuacji, gdy za montaż odpowiada sprzedawca, jak również w przypadku gdy nieprawidłowy montaż jest wynikiem sporządzenia niewłaściwej instrukcji dla konsumentów.
 • Konsumenci mają prawo żądać dokonania naprawy lub wymiany wadliwych towarów w rozsądnym czasie i bez istotnej niedogodności. Jeżeli naprawa lub wymiana nie zostaną dokonane w rozsądnym czasie lub bez istotnej niedogodności, konsumenci mogą zażądać odpowiedniej obniżki ceny.
 • Sprzedawcy, którzy są odpowiedzialni przed konsumentem za sprzedawane towary, mogą podjąć kroki przeciwko producentom, jeżeli to oni odpowiadają za powstanie wady.
 • Sprzedawcy odpowiadają za wszelkie wady towarów, które uwidocznią się w ciągu dwóch lat od ich sprzedaży. Kraje UE mogą jednak nalegać, aby konsumenci zgłaszali ujawnienie się wad sprzedawcom w ciągu dwóch miesięcy od ich wykrycia.
 • Gwarancje handlowe muszą informować o uprawnieniach konsumenckich posiadanych przez kupującego oraz muszą być sporządzone w prostym i zrozumiałym języku. Konsumenci mogą nalegać, aby gwarancja została udostępniona na piśmie.
 • Kraje UE mogą zdecydować o wyłączeniu spod prawodawstwa towarów używanych sprzedawanych na aukcjach.
 • Dyrektywa nie ma zastosowania do wody, gazu, energii elektrycznej ani towarów sprzedawanych w drodze egzekucji lub przez władze sądowe.

KLUCZOWE POJĘCIA

*Gwarancje prawne: ochrona prawna konsumentów w przypadku wadliwych towarów. Nie zależy ona od warunków umowy.

*Gwarancja handlowa: gotowość gwaranta (często producenta) do ponoszenia osobistej odpowiedzialności za określone wady w określonym terminie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej sprzedaży i gwarancjom.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 99/44/WE

7.7.1999

1.1.2002

Dz.U. L 171 z 7.7.1999, s. 12-16

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2011/83/UE

12.12.2011

13.12.2013

Dz.U. L 304 z, 22.11.2011, s. 64-88

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów („Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów”) (Dz.U. L 364 z 9.12.2004, s. 1-11)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 64-88)

Dyrektywa Rady 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (Dz.U. L 210 z 7.8.1985, s. 29-33)

Ostatnia aktualizacja: 08/08/2018

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.