NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Directiva privind vânzarea de bunuri de consum și garanțiile (1999/44)

Comercianții care vând bunuri de consum în Uniunea Europeană (UE) sunt obligați să remedieze defectele existente la momentul livrării și constatate în decurs de doi ani. Normele UE garantează un nivel minim de protecție a consumatorilor, în special în cazul în care bunurile nu întrunesc standardele promise.

ACT

Directiva 99/44/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe

SINTEZĂ

Comercianții care vând bunuri de consum în Uniunea Europeană (UE) sunt obligați să remedieze defectele existente la momentul livrării și constatate în decurs de doi ani. Normele UE garantează un nivel minim de protecție a consumatorilor, în special în cazul în care bunurile nu întrunesc standardele promise.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva armonizează acele părți din legislația privind contractele cu consumatorii care vizează garanțiile legale* și, într-o mai mică măsură, garanțiile comerciale*.

ASPECTE-CHEIE

 • Vânzătorii trebuie să livreze clienților bunuri conforme cu contractul de vânzare.
 • Pentru a fi conforme, bunurile trebuie:
  • să corespundă descrierii cuprinse în vânzare;
  • să fie corespunzătoare scopului cărora îi sunt destinate;
  • să prezinte calitatea și performanța care pot fi așteptate în mod rezonabil.
 • Vânzătorii poartă răspunderea pentru eventuala instalare incorectă dacă aceasta face parte din contract. Acest lucru este valabil indiferent dacă lucrarea s-a efectuat sub responsabilitatea vânzătorului sau dacă instrucțiunile puse la dispoziția consumatorului au fost eronate.
 • Consumatorii au dreptul de a solicita repararea sau înlocuirea gratuită a bunurilor care prezintă defecte într-un termen rezonabil și cu inconveniente minime. Ca alternativă, aceștia pot solicita o reducere corespunzătoare a prețului dacă repararea sau înlocuirea nu s-a făcut la timp sau fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.
 • Vânzătorii, care răspund față de consumatori pentru bunurile pe care le vând, pot lua măsuri împotriva producătorilor dacă se constată că defectul provine de la aceștia.
 • Vânzătorii sunt responsabili pentru orice defecte constatate la produse în termen de doi ani de la vânzarea acestora. Cu toate acestea, țările UE pot stabili obligația consumatorilor de a semnala aceste defecte vânzătorului în termen de două luni de la constatare.
 • Garanțiile comerciale trebuie să precizeze drepturile cumpărătorului în ceea ce privește garanția legală și trebuie formulate într-un limbaj simplu și inteligibil. Consumatorii pot solicita ca garanția să fie oferită în scris.
 • Țările UE pot decide să excepteze de la prevederile acestui act legislativ bunurile la mâna a doua vândute prin licitație.
 • Directiva nu se aplică apei, gazului, energiei electrice sau bunurilor vândute prin executare sau prin autoritatea legii.

TERMENI-CHEIE

* Garanție legală: protecția legală de care beneficiază un consumator dacă bunurile prezintă vreun defect. Aceasta nu depinde de condițiile din contract.

* Garanția comercială: disponibilitatea garantului (adesea producătorul) de a-și asuma răspunderea personală pentru anumite defecte într-o anumită perioadă de timp.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la vânzări și garanții pe site-ul Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 99/44/CE

7.7.1999

1.1.2002

JO L 171, 7.7.1999, pp. 12-16

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2011/83/UE

12.12.2011

13.12.2013

JO L 304, 22.11.2011, pp. 64-88

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (JO L 364, 9.12.2004, pp. 1-11)

Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 304, 22.11.2011, pp. 64-88)

Directiva 85/374/CEE a Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect (JO L 210, 7.8.1985, pp. 29-33)

Ultima actualizare: 08/08/2018

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.