Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Smernica o predaji spotrebného tovaru a zárukách naň (1999/44)

Obchodníci, ktorí predávajú spotrebný tovar v Európskej únii (EÚ), sú povinní napraviť vady, ktoré existovali v čase dodania tovaru a ktoré sa preukážu do dvoch rokov. Pravidlami EÚ sa spotrebiteľom zaručuje minimálna úroveň ochrany, najmä ak tovar nespĺňa sľubované normy.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 99/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar

SÚHRN

Obchodníci, ktorí predávajú spotrebný tovar v Európskej únii (EÚ), sú povinní napraviť vady, ktoré existovali v čase dodania tovaru a ktoré sa preukážu do dvoch rokov. Pravidlami EÚ sa spotrebiteľom zaručuje minimálna úroveň ochrany, najmä ak tovar nespĺňa sľubované normy.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Harmonizujú sa ňou časti spotrebného zmluvného práva, ktoré sa týkajú predaja tovaru krytého právnymi zárukami* a v menšej miere obchodnými zárukami* (garancie).

HLAVNÉ BODY

 • Predajcovia musia dodať spotrebiteľom tovar, ktorý je v súlade s predajnou zmluvou.
 • Na dosiahnutie súladu tovar musí:
  • zodpovedať predajnému opisu;
  • byť schopný spĺňať účel, na ktorý bol tovar určený;
  • a preukazovať kvalitu a výkonnosť, ktorú možno oprávnene očakávať.
 • Predajcovia sú zodpovední za akúkoľvek nesprávnu montáž, ak je to súčasťou zmluvy. Uplatňuje sa to vtedy, keď sa práca vykonala pod zodpovednosťou predajcu, ale aj v prípade chybných pokynov pre spotrebiteľa.
 • Spotrebitelia majú právo požiadať, aby bol chybný tovar bezplatne opravený alebo nahradený v primeranej lehote a s čo najmenšími ťažkosťami. Namiesto toho môžu požiadať o primerané zníženie ceny, ak sa oprava alebo náhrada nevykoná načas alebo bez výrazných ťažkostí pre spotrebiteľa.
 • Predajcovia, ktorí sa zodpovedajú spotrebiteľom za tovar, ktorý predávajú, môžu konať proti výrobcom, ak sa zistí, že na vine sú oni.
 • Predajcovia sú zodpovední za akékoľvek vady tovaru, ktoré sa preukážu do dvoch rokov od ich predaja. Krajiny EÚ však môžu trvať na tom, aby spotrebitelia nahlásili tieto vady predajcovi do dvoch mesiacov od ich objavenia.
 • V obchodných zárukách sa musia uvádzať právne záručné práva nákupcu a musia byť napísané v jednoduchom, zrozumiteľnom jazyku. Spotrebitelia môžu trvať na tom, aby sa záruka poskytla v písomnej forme.
 • Krajiny EÚ sa môžu rozhodnúť, že z právnych predpisov vylúčia použitý tovar, ktorý sa predáva na aukciách.
 • Smernica sa neuplatňuje na vodu, plyn, elektrinu alebo tovar predaný formou exekúcie alebo na základe zákonnej moci.

HLAVNÉ POJMY

*Právna záruka - právna ochrana, ktorá prináleží spotrebiteľovi, ak sa preukáže, že tovar je chybný. Nezávisí od podmienok v zmluve.

*Obchodná záruka - ochota ručiteľa (často ide o výrobcu) prevziať osobnú zodpovednosť za určité vady počas určitého časového obdobia.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o predaji a zárukách na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 99/44/ES

7. júla 1999

1. januára 2002

Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 12 - 16

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2011/83/EÚ

12. decembra 2011

13. decembra 2013

Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64 - 88

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa („nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa“) (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1 - 11)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64 - 88)

Smernica Rady 85/374/EÚ z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky (Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29 - 33)

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.