Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Direktivet om försäljning av konsumentvaror och garantier (1999/44)

Handlare som säljer konsumentvaror i Europeiska unionen (EU) är skyldiga att avhjälpa fel som fanns vid tidpunkten för leveransen och som uppdagas inom två år. EU:s regler garanterar konsumenterna en lägsta skyddsnivå, särskilt om varorna inte uppfyller de standarder som utlovats.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 99/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade. garantier

SAMMANFATTNING

Handlare som säljer konsumentvaror i Europeiska unionen (EU) är skyldiga att avhjälpa fel som fanns vid tidpunkten för leveransen och som uppdagas inom två år. EU:s regler garanterar konsumenterna en lägsta skyddsnivå, särskilt om varorna inte uppfyller de standarder som utlovats.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet harmoniseras de delar av konsumentavtalsrätten på försäljning av varor som täcker rättsliga garantier* och, i mindre utsträckning, kommersiella garantier* (garantier).

VIKTIGA PUNKTER

 • Säljare måste till kunder leverera varor som överensstämmer med köpeavtalet.
 • För att uppfylla villkoren måste varor
  • överensstämma med försäljningsbeteckningen,
  • vara lämpliga för det ändamål för vilket de är avsedda,
  • ha den kvalitet och prestanda som rimligen kan förväntas.
 • Säljare ansvarar för eventuella felaktiga installationer om det utgör en del av avtalet. Detta gäller oavsett om arbetet ligger under säljarens ansvar eller beror på felaktiga instruktioner till konsumenten.
 • Konsumenter har rätt att begära att felaktiga varor ska repareras eller bytas ut kostnadsfritt inom en rimlig tid och med minsta möjliga olägenhet. De kan be om lämplig prisminskning om reparation eller utbyte inte görs i tid eller utan väsentlig olägenhet för konsumenten.
 • Säljare, som är ansvariga gentemot konsumenterna för de varor de säljer, får vidta åtgärder mot tillverkare om felet visar sig ligga hos dem.
 • Säljare ansvarar för eventuella fel i varorna som uppstår inom två år från försäljningen. Däremot kan EU-länderna insistera på att konsumenterna informerar om dessa till säljaren inom två månader efter det att de upptäcks.
 • Kommersiella garantier måste fastslå köparens lagstadgade rättigheter och upprättas på ett klart och begripligt språk. Konsumenterna kan insistera på att en garanti görs skriftligt tillgänglig.
 • EU-länderna kan besluta att undanta utauktionerade begagnade varor från lagstiftningen.
 • Direktivet gäller inte för vatten, gas, elektricitet eller varor som säljs exekutivt eller av en juridisk myndighet.

VIKTIGA BEGREPP

* Rättslig garanti: det rättsliga skydd som en konsument har om varor visar sig vara felaktiga. Detta beror inte på villkor i avtalet.

* Kommersiell garanti: garantigivarens (ofta tillverkarens) viljeyttring att ta personligt ansvar för vissa brister inom en viss tidsperiod.

Se mer information om försäljningar och garantier på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 99/44/EG

7.7.1999

1.1.2002

EGT L 171, 7.7.1999, s. 12-16

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2011/83/EU

12.12.2011

13.12.2013

EUT L 304, 22.11.2011, s. 64-88

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (”förordningen om konsumentskyddssamarbete”) (EUT L 364, 9.12.2004, s. 1-11).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG (EUT L 304, 22.11.2011, s. 64-88).

Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (EGT L 210, 7.8.1985, s. 29-33).

Senaste uppdatering: 08/08/2018

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.