Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Tarbijaõiguste direktiiv (2011/83)

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

  • Direktiiviga tugevdatakse tarbijate kaitset, ühtlustades klientide ja müüjate vahelisi lepinguid käsitlevate siseriiklike õigusaktide mitut põhiaspekti.
  • Sellega soodustatakse kaubandust ELi riikide vahel, eriti veebist oste sooritavate tarbijate osas.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Mõningate eranditega, nagu reiri- ja puhkusepaketid või finantsteenused, nagu tarbimiskediit ja kindlustus, hõlmab direktiiv kauplejate ja tarbijate vahelisi lepinguid kaupade müügi ja teenuste osutamise kohta (näiteks vee-, gaasi-, elektri- ja küttevarustus) ning digitaalne veebisisu. Sellega asendatakse kaugmüügi direktiiv (97/7/EÜ) ja lävemüügi direktiiv (85/577/EMÜ).

Teavitamiskohustus

Enne lepingu sõlmimist peab kaupleja esitama tarbijale selges ja arusaadavas keeles teabe, näiteks

  • oma nime ja kontaktandmed;
  • toote põhiomadused; ja
  • kehtivad tingimused (sealhulgas maksetingimused, tarneaeg, lepingu täitmine ja kehtivusaeg ning lepingu lõpetamise tingimused).

Kauplustes tuleb esitada ainult teave, mis ei ole juba ilmne.

Üksikasjalikumad teavitamisnõuded, eriti seoses taganemisõigusega, kehtivad posti-, telefoni- ja veebilepingute ning väljaspool äriruume sooritatud ostude korral (mille puhul kaupleja külastab tarbija kodu).

Taganemisõigus

Teatavate eranditega saavad tarbijad kauglepingutest ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingutest ilma selgituste ja kuludeta taganeda 14 päeva jooksul pärast kauba kohaletoimetamist või teenuslepingu sõlmimist. Piisab müüja poolt pakutavast taganemisteate tüüpvormist. Kui tarbijat ei ole tema õigustest teavitatud, pikeneb taganemistähtaeg 12 kuu võrra.

Erandid puudutavad kiiresti riknevat kaupa, tarbija poolt avatud kinnises pakendis kaupa, mida ei saa tervisekaitse või hügieeniga seotud põhjustel tagastada, ning hotelli broneerimist või auto rentimist kindlateks kuupäevadeks.

Ei mingeid põhjendamatuid kulusid ega lisatasusid

Kauplejad ei tohi nõuda tarbijatelt tasu, mis ületab müüja kulutusi maksevahendi kasutamisele.

Helistades kauplejale, et esitada lepingu kohta küsimus või kaebus, ei pea tarbija maksma rohkem kui telefonikõne põhitariifi järgi.

Tasuliste lisateenuste pakkumiseks peab kauplejal olema tarbija sõnaselge nõusolek. Selliste maksete puhul ei tohi tellimisvormil kasutada eelnevalt märgistatud kastikesi.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 12. detsembrist 2011. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 13. detsembriks 2013. Direktiivi kohaldatakse pärast 13. juunit 2014 sõlmitud lepingutele.

TAUST

Lisateave: vt Direktiiv tarbija õiguste kohta (Euroopa Komisjoni veebileht).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta direktiiv 2011/83/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ (ELT L 304, 22.11.2011, lk 64–88)

Viimati uuendatud: 08/08/2018

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.