Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Kuluttajanoikeusdirektiivi (2011/83)

DIREKTIIVIN TARKOITUS

  • Direktiivillä pyritään parantamaan kuluttajansuojaa yhdenmukaistamalla asiakkaiden ja myyjien välisiä sopimuksia koskevien kansallisten säädösten keskeisiä seikkoja.
  • Direktiivillä edistetään EU-maiden välistä kauppaa etenkin kannustamalla kuluttajia verkkokauppaostoksiin.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Soveltamisala

Joitakin poikkeuksia, kuten pakettimatkoja ja -lomia tai rahoituspalveluja eli esimerkiksi kuluttajaluottoja ja vakuutuksia, lukuun ottamatta direktiivi kattaa elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset sopimukset, jotka koskevat tavaroiden, palveluiden (esim. veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen toimitus) ja verkossa olevan digitaalisen sisällön myyntiä. Se korvaa etämyyntidirektiivin (97/7/EY) ja kotimyyntidirektiivin (85/577/ETY).

Tiedonantovelvollisuus

Ennen sopimuksen tekemistä elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • tensä jayhteystietonsa oma henkilöllisyytensä jayhteystietonsa
  • tuotteen pääominaisuudet
  • sovellettavat ehdot, kuten maksuehdot, toimitusaika, sopimuksen täyttäminen ja kesto ja sen purkamista koskevat ehdot.

Myymälöissä on annettava vain sellaiset tiedot, jotka eivät ole muuten ilmeisiä.

Tiedonantovaatimukset, erityisesti peruuttamisoikeutta koskevat, ovat tarkemmat postitse, puhelimitse ja verkossa tehdyissä sopimuksissa ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyissä ostoksissa (kun elinkeinonharjoittaja vierailee kuluttajan kodissa).

Peruuttamisoikeus

Kuluttaja voi peruuttaa etäsopimuksen ja muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehdyn sopimuksen 14 päivän kuluessa tavaran toimittamisesta tai sopimuksentekohetkestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta syytä ilmoittamatta ja ilman mitään kustannuksia. Myyjän antama vakioperuuttamislomake riittää. Jos kuluttajalle ei ole annettu tietoa oikeuksistaan, peruuttamisen määräaika pidentyy 12 kuukaudella.

Peruuttamisoikeuden antamista koskevia vapautuksia sovelletaan nopeasti pilaantuviin tuotteisiin, sellaisiin sinetöityihin tavaroihin, joita ei voida palauttaa terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetin kuluttaja on avannut, sekä tiettyihin päiviin sidottuihin hotellivarauksiin tai autonvuokraukseen.

Ei perusteettomia maksukuluja tai lisämaksuja

Elinkeinonharjoittajat eivät saa laskuttaa kuluttajilta palkkioita, jotka ylittävät myyjälle tietyn maksuvälineen käyttämisestä aiheutuvat kustannukset.

Soittaessaan elinkeinonharjoittajalle tiedustellakseen tai valittaakseen sopimuksesta kuluttajan ei tule maksaa kuin peruspuheluhinta.

Elinkeinonharjoittajalla on oltava kuluttajan ennakkosuostumus maksullisten lisäpalveluiden tarjoamiseen. Tilauslomakkeelle ennalta rastitettuja ruutuja ei voi käyttää tällaisten maksujen oikeuttamiseen.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 12. joulukuuta 2011 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöään 13. joulukuuta 2013 mennessä. Direktiiviä sovelletaan sopimuksiin, jotka on tehty 13. kesäkuuta 2014 jälkeen.

TAUSTAA

Lisätietoa on saatavilla kuluttajan oikeuksia koskevaa direktiiviä käsittelevältä Euroopan komission verkkosivulta.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY ja ETA:n kannalta merkityksellisen tekstin kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64–88)

Päivitetty viimeksi: 08/08/2018

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.