Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Dyrektywa w sprawie praw konsumentów (2011/83)

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

  • Ma na celu zwiększenie ochrony konsumentów poprzez zharmonizowanie kilku kluczowych aspektów przepisów krajowych dotyczących umów pomiędzy klientami a sprzedawcami.
  • Zachęca do handlu pomiędzy krajami UE, szczególnie w kontekście dokonywanie przez konsumentów zakupów online.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Poza kilkoma wyjątkami, takimi jak zorganizowane podróże i wycieczki lub usługi finansowe, takie jak kredyty konsumenckie, i ubezpieczenia, niniejsza dyrektywa obejmuje umowy między przedsiębiorcami a konsumentami dotyczące sprzedaży towarów i usług (takich jak zaopatrzenie w wodę, gaz, prąd i ogrzewanie) oraz cyfrowych treści on-line. Dyrektywa zastępuje dyrektywę w sprawie sprzedaży na odległość (97/7/WE) oraz dyrektywę o sprzedaży obwoźnej (85/577/EWG).

Obowiązki dotyczące informacji

Przed zawarciem umowy przedsiębiorcy muszą dostarczyć konsumentom informacje sformułowane w jasny, zrozumiały sposób, obejmujące m.in.:

  • ich dane identyfikacyjne i kontaktowe,
  • główne cechy produktu, oraz
  • warunki, które mają zastosowanie, w tym warunki płatności, czas dostawy, wykonanie oraz czas trwania umowy i warunki jej zakończenia.

W sklepach muszą być udzielane te informacje, które nie są oczywiste.

Wymogi dotyczące informacji, w szczególności odnośnie prawa do odstąpienia od umowy, są bardziej szczegółowe dla sprzedaży wysyłkowej, przez telefon lub zamówień internetowych i zakupów poza lokalem przedsiębiorstwa (jeżeli przedsiębiorca odwiedza dom konsumenta).

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa w ciągu 14 dni od daty dostawy lub zawarcia umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, bez udzielania żadnych wyjaśnień ani ponoszenia kosztów. W takim przypadku wystarczający jest standardowy formularz odstąpienia od umowy dostarczany przez sprzedającego. Jeśli konsument nie został powiadomiony o swoich prawach, okres na odstąpienie od umowy zostaje przedłużony o 12 miesięcy

Odstępstwa stosuje się do towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu, towarów zapieczętowanych, które po otwarciu przez konsumenta nie nadają się do zwrotu ze względy na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, rezerwacji hotelowych lub wynajmu samochodów, jeżeli umowa przewiduje konkretny okres świadczenia usługi.

Nieuzasadnione koszty płatności lub dodatkowe opłaty.

Handlowcy nie mogą pobierać od konsumentów opłat, które przekraczają koszt sposobu płatności stosowanego przez sprzedawcę.

Dzwoniąc do przedsiębiorcy w celu uzyskania informacji lub złożenia skargi związanej z umową, konsument nie może ponosić kosztów większych niż za zwykłe połączenie telefoniczne.

Przedsiębiorcy muszą uzyskać wyraźną zgodę konsumenta w przypadku oferowania dodatkowych usług płatnych. Dla takich płatności w formularzu zamówienia nie mogą być stosowane z góry zaznaczone pola wyboru.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 12 grudnia 2011 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 13 grudnia 2013 r. Dyrektywa ma zastosowanie wobec umów zawartych po 13 czerwca 2014 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej dyrektywy w sprawie praw konsumentów.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 304, 22.11.2011, s. 64–88)

Ostatnia aktualizacja: 08/08/2018

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.