Медиация в държавите от ЕС

Австрия

Вместо да се обръщате към съда, защо не се опитате да разрешите спора си чрез медиация? Това е процедура за алтернативно разрешаване на спорове, посредством която медиатор помага на страните по спора да постигнат споразумение.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Към кого да се обърна?

Федералното министерство на правосъдието поддържа списък на регистрираните медиатори. Медиаторите, включени в този списък, са преминали през специален курс на обучение.

Не съществува централен орган, компетентен в областта на услугите по медиация.

Съществуват професионални и непрофесионални сдружения, които предоставят услуги по медиация, както и няколко неправителствени организации, които подпомагат дейността на медиаторите.

Кога да предпочета медиацията?

Медиацията може да бъде използвана за решаването на спорове по граждански дела, по които обичайно се произнасят обикновените съдилища. Страните по спор могат да решат да прибегнат до медиация на доброволна основа, за да стигнат до собствено решение на спора.

В някои случаи на конфликт между съседи преди спорът да може да бъде отнесен до съда, се изисква страните да се опитат да решат спора извънсъдебно. Това може да стане чрез отнасяне на спора до помирителна комисия, която да се опита да постигне досъдебно споразумение чрез районния съд (т. нар. процедура prätorischer Vergleich) или чрез медиация.

Съществуват ли специфични правила, които трябва да се спазват?

Не съществуват специфични правила за медиаторите, нито пък етичен кодекс. Някои права и задължения се прилагат само за медиаторите, включени в регистрирания списък.

Медиаторите не са регистрирани като специализирани в дадена област, като семейни, медицински или строителни спорове; данните за полето, в което работи регистриран медиатор, се въвеждат отделно.

Всяко лице, което е преминало през съответното обучение и което отговаря на изискванията, може да бъде включено в списъка като „регистриран медиатор“. Званието „медиатор“ не е защитено професионално звание; званието „регистриран медиатор“ обаче не може да се използва от неоправомощени лица.

Информация и обучение

Допълнителна информация, включително относно обучението и изискванията за регистрация като медиатор в Австрия, може да намерите тук. Информацията е налична само на немски език.

Какви са разноските, свързани с медиацията?

По принцип медиацията не е безплатна.

Размерът на хонорарите за медиация се определят по договаряне между частния медиатор и страните по спора.

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Директива 2008/52/EО дава възможност на страните по спора да изискат писменото споразумение, постигнато в резултат от медиация, да подлежи на изпълнение. Държавите членки следва да посочат съдилищата или другите органи, до които се подават такива молби.

В Австрия споразуменията, постигнати в резултат от медиация, подлежат на принудително изпълнение само ако са сключени под формата на съдебна спогодба (Vergleich) или на нотариален акт.

Последна актуализация: 28/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.