Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Белгия

Вместо да прибягвате до съд, защо не се опитате да разрешите вашия спор чрез медиация? Това е алтернативен способ за разрешаване на спорове (АРС), при който медиатор подпомага страните в спора да постигнат споразумение. В Белгия правителството и практикуващите юристи са запознати с предимствата на медиацията.

Съдържание, предоставено от
Белгия

Към кого да се обърна?

Федералната комисия по медиация.

Въпреки че самата тя не провежда медиация, Федералната комисия по медиация регламентира тази професия и води списък на акредитираните медиатори.

Секретариатът на комисията предоставя информация на нидерландски и на френски език. С нея можете да се свържете по електронна поща и на следния адрес:

SPF Justice
Commission fédérale de médiation
Rue de la Loi, 34 
1000 Bruxelles
Тел.: (+32) 2 224 99 01
Факс: (+32) 2 224 99 07

Федералната комисия по медиация гарантира (благодарение на акредитирането на медиаторите) качеството и развитието на медиацията.

Списъкът на медиаторите е достъпен на нидерландски и на френски език.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Медиацията е допустима в:

 • Гражданското право (включително семейните спорове);
 • Търговското право;
 • Трудовото право;
 • Съществува и медиация по наказателноправни въпроси и в областта на възстановителното правосъдие, но тези области не са от компетентността на Федералната комисия по медиация.

Най-често до медиация се прибягва в гражданското право, по-специално по семейните дела.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Използването на медиацията е доброволен избор на страните и не се санкционира в случай на неуспех.

Съгласно най-новите разпоредби в областта на семейното право, съдията е длъжен да осведоми страните за съществуването и възможностите, които предлага медиацията.

Съществува „Кодекс за поведение“ на медиаторите, който е достъпен на нидерландски и на френски език.

Информация и обучение

Уебсайтът съдържа значителна по обем информация относно различните аспекти на медиацията (провеждане на медиацията, разходи, адреси и др.).на нидерландски и на френски език.

Кът на специалиста

Този раздел от уебсайта информира за критериите за акредитиране и условията за обучение на медиаторите.

Федералната комисия по медиация е регламентирала обучението на медиаторите, но самото обучение се осигурява от частния сектор.

Програмата включва общ хорариум от 60 часа, разпределен в теоретично обучение от най-малко 25 часа и практическо обучение от най-малко 25 часа.

 • Общата програма обхваща общите принципи на медиацията (етика / философия), изучаване на различните алтернативни способи за разрешаване на спорове, приложимото право, социологическите, психологическите аспекти и процеса на медиация.
 • Практическите упражнения обхващат темите от програмата и развиват чрез ролеви игри уменията за преговаряне и комуникация.

Освен общата програма съществуват и специфични програми за всеки вид медиация (най-малко 30 часа, които свободно се разпределят между периодите на теоретично и практическо обучение).

Съществуват специфични програми по семейна, гражданска и търговска, а също и социална медиация.

Критерии за акредитация

 • Критерии за акредитация на медиаторите,
 • Указания за подаване на комплект от документи за акредитиране като медиатор съгласно закона от 21 февруари 2005 г.,
 • Контролен лист за кандидатстване за признаване на квалификация като медиатор (Word)

Критерии за обучение / повишаване на квалификацията

Първоначално обучение

 • Решение от 1 февруари 2007 г. за определяне на условията и процедурите за акредитация на центровете за обучение и на обучението на акредитираните медиатори (PDF)
 • Акредитирани от Федералната комисия по медиация институции за обучение на медиатори

Повишаване на квалификацията

 • Решение от 18 декември 2008 г. за определяне на задълженията на акредитираните медиатори в областта на продължаващото обучение и критериите за акредитация на програмите в тази област

Кодекс за добро поведение

 • Кодекс за добро поведение на акредитирания медиатор (Word)

Разглеждане на оплаквания

 • Решение относно процедурата за оттегляне на акредитация, определянето на санкциите, които произтичат от Кодекса за добро поведение и процедурата за прилагане на тези санкции

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Медиацията не е безплатна. Хонорарът на медиатора се съгласува между частния медиатор и страните. Законът не регламентира тези хонорари. В общия случай всяка страна заплаща половината от хонорара.

Възможно е дадена страна да получи помощ, за да плати хонорара на медиатора, ако тя е с ограничени финансови възможности и при условие че медиаторът е акредитиран.

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Съгласно европейската Директива 2008/52/ЕО трябва да е възможно да се поиска принудително изпълнение на писмено споразумение, постигнато в резултат на медиация. Държавите-членки съобщават в кои съдилища или други органи могат да се подават такива молби. Белгия все още не е съобщила тази информация.

Въпреки това, съгласно членове 1733 и 1736 от Съдебния кодекс е възможно споразумение, постигнато в резултат на медиация, да се признае от съдия, с което на това споразумение се придава действителност и изпълнителна сила. Що се отнася до правната му форма, в този случай споразумението се оформя във вид на съдебно решение.

Има и алтернатива на официалното признаване. Възможно е споразумението, постигнато в резултат на медиация, да бъде скрепено в нотариална форма пред нотариус. По този начин споразумението става действително и придобива изпълнителна сила, без да е необходима намесата на съдия. Това е осъществимо само със съгласието на всички страни.

Връзки по темата

Федерална публична служба „Правосъдие“

Федерална комисия по медиация

Последна актуализация: 06/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.