Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Към кого да се обърна?

За информация относно медиацията в Кипър можете да се обърнете към вписан в Кипър адвокат.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Към медиация може да се прибегне с цел разрешаване на всеки спор, при условие че е налице съгласие на страните по него.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

За разлика от другата форма на алтернативно разрешаване на спорове (арбитраж), не съществуват закони, които да уреждат специално процеса на медиация и поради това няма  каквито и да било специфични правила, които да е необходимо да бъдат спазвани в областта на медиацията.

ЗАБЕЛЕЖКА: В Камарата на представителите (Βουλή των Αντιπροσώπων) е внесен и понастоящем се обсъжда законопроект по специфичните въпроси на медиацията по семейни дела.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Разноските за медиация не са предварително определени по размер; техният размер зависи основно от сложността на казуса и от репутацията на медиатора.

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Резултатът от медиацията не е решение, което може да бъде принудително изпълнено по същия начин, по който принудително се изпълнява съдебно решение.

Последна актуализация: 11/04/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.