Медиация в държавите от ЕС

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Към кого да се обърна?

За информация относно процедурата по медиация в Кипър, моля, свържете се с Министерството на правосъдието и обществения ред (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos), Кипърската адвокатска колегия (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos) или Кипърската търговско-промишлена палата (Kypriako Emporikó kai Viomichanikó Epimelitírio) или Кипърската научно-техническа камара (Epistimonikó Technikó Epimelitírio Kýprou).

В кои области е допустимо и/или най-често срещано прибягването до медиация?

Със съгласието на засегнатите страни, може да се прибегне до медиация за разрешаване на всеки граждански спор, независимо дали е трансграничен или не, включително търговски спор. Законът не се прилага за семейни спорове или трудови спорове, които не представляват трансгранични спорове.

Има ли специфични правила, които трябва да се спазват?

В съответствие със Закона от 2012 г. за някои въпроси в областта на медиацията по граждански спорове (Закон № 159 (I)/2012) страните избират медиатор по взаимно съгласие. Процедурата е неформална. Страните се договарят, в консултация с медиатора, относно начина на провеждане на процедурата, нейната продължителност, задължението за поверителност на процедурата, възнаграждението на медиатора и условията за плащане, както и по всякакви други въпроси, които сметнат за необходими.

Какви са разноските за медиация?

В съответствие със закона, преди да започнат процедурата по медиация, страните се споразумяват в консултация с медиатора относно начина на определяне на възнаграждението на медиатора и условията за плащане, както и относно всички други разходи по производството. Следователно няма фиксирани тарифи за медиация. Те зависят от сложността на делото.

Възможно ли е да се приведе в изпълнение споразумение, което е резултат от медиация?

Ако страните постигнат споразумение за уреждане на спора, медиаторът го съставя в писмена форма и страните могат съвместно или самостоятелно с изричното съгласие на другата страна да подадат до съда молба за привеждане в изпълнение на споразумението за уреждане на спора. В този случай то следва да се изпълнява по същия начин като съдебно решение.

Последна актуализация: 11/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.