Медиация в държавите от ЕС

Чехия

Вместо да се обръщате към съда, защо не се опитате да разрешите спора си чрез медиация? Това е процедура за алтернативно разрешаване на спорове, посредством която медиатор помага на страните по спора да постигнат споразумение. Предимствата на медиацията са съкратените срокове при използването на тази процедура за разрешаване на спорове (в сравнение с продължителните съдебни дела) и често икономии на финансови средства (в сравнение с разноските по съдебни дела).

Съдържание, предоставено от
Чехия

Към кого да се обърна?

Службата за пробация и медиация на Чешката република (Probační a mediační služba ČR) е централният орган, която отговаря за медиацията като мярка за разрешаване на спорове между извършители и жертви на престъпления в областта на наказателните производства. За тази служба отговаря Министерството на правосъдието.

За медиация по гражданскоправни въпроси може да се свържете с един от медиаторите, които предлагат тази услуга. Данни за връзка с медиатори, които работят в Чешката република, може да намерите на различни уебсайтове чрез търсене с ключова дума „медиация“.

Списък на медиаторите може да намерите например на уебсайта на чешкото Сдружение на медиаторите, чешката Адвокатска колегия и Съюза за производствата по арбитраж и медиация на Чешката република. Данни за връзка с лицата, които упражняват дейност в района на съответните районни съдилища, могат да се намерят на уебсайта на Службата за пробация и медиация на Чешката република.

Списъкът на медиаторите, регистрирани по Закон № 202/2012 за медиацията, поддържан от Министерството на правосъдието, може да бъде намерен тук.

В областта на медиацията работят редица други неправителствени организации (НПО) и правни субекти.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често използвано?

Медиацията е допустима във всяка област на правото, освен ако не е изключена по закон. Това включва семейното право, търговското право и наказателното право. Съгласно Гражданския процесуален кодекс председателят на съдебния състав може да нареди на страните по производството да проведат първоначална тричасова среща с медиатор, ако това е изпълнимо и уместно. В тези случаи производството може да бъде спряно за максимален срок от три месеца.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Да, медиацията е уредена със Закон № 202/2012 за медиацията, а в областта на наказателните производства — със Закон № 257/2000 за Службата за пробация и медиация на Чешката република.

Информация и обучение

Регистриран медиатор, който упражнява дейност съгласно Закон № 202/2012 за медиацията, трябва успешно да е издържал професионален изпит пред комисия, назначена от Министерството на правосъдието. Медиатор, който упражнява дейност в областта на компетентност на Службата за пробация и медиация съгласно Закон № 257/2000 за Службата за пробация и медиация, трябва успешно да е издържал изпит за придобиване на квалификация.

Обучението на медиаторите, които упражняват дейност в рамките на системата на наказателното правосъдие, се осигурява от Службата за пробация и медиация. Обучение в областта на медиацията извън сферата на наказателното правосъдие се предлага от редица организации и образователни институции.

Какви са разноските, свързани с медиацията?

Медиацията, която се предоставя от Службата за пробация и медиация, е безплатна или разноските се поемат от държавата.

Ако съдът спре производство по гражданско дело и нареди на страните да проведат първоначална среща с медиатор, първите три часа от срещата се плащат по тарифа, определена в приложимите подзаконови актове (400 CZK за всеки започнат час), и тези разноски се разпределят поравно между страните (ако страните са освободени от задължението за плащане на съдебни такси, тези разноски се поемат от държавата). Ако медиацията продължи повече от три часа, допълнителните разноски се разпределят поравно между страните до размера на сумата, договорена между медиатора и страните в медиацията (т.е. страните по производството).

Възможно ли е принудително изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Директива 2008/52/ЕО дава възможност на страните по спора да изискат писменото споразумение, постигнато в резултат от медиация, да подлежи на принудително изпълнение. Споразумение между страните по гражданско дело, постигнато в резултат от медиация, може да бъде представено на съда за одобрение в по-нататъшното производство. Резултатите от медиация, осъществена от Службата за пробация и медиация по наказателно производство, могат да бъдат взети предвид от прокурора и от съда, когато се произнасят с решение по дадено дело.

Последна актуализация: 14/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.