Медиация в държавите от ЕС

Дания

В Дания е възможно да потърсите услугите на медиатор на частна основа. Медиацията на частна основа не се урежда от закона и разходите по нея се поемат от страните. В допълнение съществува възможност за медиация по закон по отношение на граждански дела в районен съд, висш съд, морски и търговски съд, както и за разрешаване на конфликти по наказателни дела (вж. по-долу).

Съдържание, предоставено от
Дания

Медиация по граждански дела

Глава 27 от Закона за съдебната власт извежда правилата за съдебната медиация по граждански дела, които се гледат в районен съд, висш съд, морски и търговски съд.

По искане на страните съдът може да назначи съдебен медиатор, който да помогне на страните да постигнат сами споразумение по спора, който ги противопоставя (съдебна медиация).

Целта на процеса е да се даде възможност на страните по дело, заведено в съда, да се опитат, ако желаят това, да разрешат спора си по друг начин освен чрез традиционната помирителна процедура в съда, която се основава на приложимите разпоредби в закона, или чрез решение на съда. Съдебната медиация може да даде възможност за постигане на споразумение по взаимно съгласие по спора; това се счита за по-удовлетворително разрешение за двете страни, тъй като споразумение, постигнато чрез медиация, може да им предостави по-голяма степен на влияние върху развитието на нещата и може да вземе предвид съответните интереси, потребности и бъдеще на спорещите страни.

Медиатор може да бъде съдия или длъжностно лице на съответния съд, който се определя да изпълнява функциите на медиатор, или адвокат, който е одобрен от съдебната администрация да изпълнява функциите на медиатор в района на съответния висш съд.

Медиаторът определя начина, по който ще протече медиацията, консултирайки се със страните. Със съгласието на страните, медиаторът може да провежда индивидуални срещи с тях.

Всяка страна поема своите разходи по съдебната медиация, освен ако не се споразумеят за друго.

Ако медиацията доведе до споразумение по взаимно съгласие, може да бъде изготвен официален протокол, след което делото може да бъде прекратено.

Според член 478, параграф 1, алинея 2 от Закона за съдебната власт, принудителното изпълнение е допустимо на базата на помирително споразумение пред съдилищата или други органи, в случаите, когато законът разрешава принудителното изпълнение на съдебни решения.

Според член 478, параграф 1, алинея 4 принудителното изпълнение също е възможно на базата на извънсъдебно помирително споразумение, засягащо неизплатени дългове, ако споразумението изрично предвижда, че може да служи като основание за принудително изпълнение.

Законът за съдебната власт може да бъде намерен на уебсайта Информация относно правото.

Медиация по наказателни дела

Закон № 467 от 12 юни 2009 г. относно съветите за разрешаване на конфликти във връзка с извършени престъпления, който влезе в сила на 1 януари 2010 г., въвежда постоянна, национална система за разрешаване на конфликти по наказателни дела.

Началникът на полицията във всеки полицейски район създава съвет за разрешаване на конфликти, където жертвата и извършителят могат да се срещнат след извършването на престъпление, заедно с неутрален медиатор.

Медиацията в съвет за разрешаване на конфликти може да се проведе само ако страните се съгласят да участват. Деца и младежи под 18 години обаче може да участват само със съгласието на законния им настойник.  Медиацията в съвет за разрешаване на конфликти може да се проведе само ако обвиняемият е признал в основни линии престъплението.

Медиаторът определя начина, по който ще протече процесът на разрешаване на конфликта, след като е разговарял със страните. По време на процеса на разрешаване на конфликта медиаторът помага на страните да обсъдят престъплението и може да им помогне във формулирането на споразумение, което те желаят да сключат.

Медиацията в съвет за разрешаване на конфликти не замества наказанието или другите правни последици от престъплението.

Законът за съветите за разрешаване на конфликти във връзка с извършени престъпления може да бъде намерен на следния уебсайт информация относно правото.

Към кого можете да се обърнете?

При граждански дела можете да се обърнете към съда, който разглежда делото. Адресът, телефонният номер и т.н. на въпросния съд могат да бъдат намерени посредством уебсайта на Domstolsstyrelsen (Съдебната администрация).

При наказателни дела можете да се обърнете към полицейския участък, който се занимава със случая. Адресът, телефонният номер и т.н. на въпросния полицейски участък могат да бъдат намерени посредством уебсайта на Датската национална полиция.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Моля вижте по-горе.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Моля вижте по-горе.

Информация и обучение

Моля вижте по-горе.

Разходи, свързани с медиацията

Моля вижте по-горе.

Възможно ли е принудително изпълнение на споразумение, постигнато в резултат на медиация?

Моля вижте по-горе.

Последна актуализация: 04/05/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.