В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2022 г.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Англия и Уелс

Вместо да се обръщате към съда, защо не се опитате да разрешите вашия спор чрез медиация? Това е мярка за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), посредством която неутрален медиатор помага на участниците в спора да постигнат споразумение. Правителството и практикуващите юристи в Англия и Уелс са запознати с предимствата на медиацията и са ангажирани в насърчаването и използването на медиацията за разрешаването на спорове като съдебна алтернатива в подходящи случаи. Вашият случай може отговаря на критериите за получаването на правна помощ (ако отговаря на съответните критерии за допустимост).

Съдържание, предоставено от
Англия и Уелс

Към кого да се обърна?

Министерството на правосъдието отговаря за политиката на гражданска и семейна медиация, включително за нейното насърчаване, единствено за територията на Англия и Уелс.

Гражданска медиация

За да се гарантира качеството на отнесената от съда медиация по граждански спорове (с изключение на семейните спорове под юрисдикцията на Англия и Уелс), Министерството на правосъдието и Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts and Tribunals Service) създадоха два процеса за гражданска медиация, чрез които страните могат да разрешат своя спор в зависимост от цената на иска. Службата за медиация по искове с малък материален интерес е вътрешноведомствена и се администрира от Съдебната служба на Нейно величество. Тя разглежда случаи с малък материален интерес, обикновено под 10 000£. По искове с по-висока цена, над 10 000£, Министерството на правосъдието работи съвместно със Съвета за гражданска медиация (Civil Mediation Council) (CMC) за въвеждане на схема за акредитация, чрез която организации, предоставящи медиация, могат да кандидатстват за включване в указателя по гражданска медиация и съдилищата да препращат страни по даден спор към тях, в подходящите случаи. CMC е организация, представляваща граждански и търговски медиатори.

Семейна медиация

По отношение на семейните спорове, медиацията е саморегулирана, като включва няколко членски организации или акредитационни органи, към които медиаторите са присъединени. Тези органи са се обединили в Съвет за семейна медиация (Family Mediation Council) (FMC), чиято цел е хармонизиране на стандартите в областта на семейната медиация. Друга функция на FMC е да представлява членуващите в него организации и практикуващите семейна медиация в отношенията на професията с правителството.

FMC е неправителствен орган и играе много важна роля сред членуващите в него организации, като всички те са неправителствени организации/сдружения и учредители на FMC. Най-важните от тях са:

  • Група за алтернативно разрешаване на спорове (ADR Group)
  • Асоциация на семейните медиатори (Family Mediators Association)
  • Национална служба за семейна медиация (National Family Mediation)
  • Събрание на семейните медиатори (College of Family Mediators)
  • Служба за разрешаване на спорове (Resolution)
  • Обществото на юристите (The Law Society).

За момента правителството не възнамерява да сформира регулаторен орган в областта на семейната и гражданскоправната медиация.

Можете да намерите акредитиран медиатор в областта на гражданската медиация в указателя по гражданска медиация, който се намира на следния уебсайт. В указателя можа да потърсите медиатор, който предоставя услуги в близост до вас. Цената на медиацията е фиксирана такса, която се основава на цената на иска. За страни, които не могат да си позволят да платят таксата и които отговарят на съответните условия, е предвидена безплатна медиация, предоставяна от LawWorks. С LawWorks можете да се свържете на телефон 01483 216 815 или чрез уебсайта на LawWorks.

Медиатор, предоставящ услуги в областта на семейната медиация, може да намерите на уебсайта на GovUK (предишното му наименование бе DirectGov) на : търсачка за семейна медиация (Family Mediation Service Finder). Моля обърнете внимание, че телефонната линия за оказване на помощ за семейна медиация (Family Mediation Helpline) вече не съществува.

Повече информация за правната помощ и дали изпълнявате критериите за получаването ѝ можете да получите на новата страница за информация относно правната помощ на уебсайта на Gov.UK в рубриката правна помощ.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Медиация може да се използва за разрешаването на широк кръг проблеми от ежедневието, засягащи гражданското и търговското право, като жилищни спорове, трудови спорове, спорове на работното място, искове с малък материален интерес, искове за погасяване на дългове, въпроси за границите между имоти, въпроси в областта на трудовоправните отношения, спорове от договорното право, искове за понесени телесни повреди и искове за виновна небрежност, както и колективни спорове, свързани с вдигане на шум или оказан тормоз.

Медиацията може да бъде използвана и при семейни спорове, включително развод, разтрогване на гражданско партньорство, молби по Закона за децата, включително за определяне на личните отношения между родителите и децата. Не е ограничена до бивши партньори или съпрузи. Например бабите и дядовците могат да прибягнат до семейна медиация, за да се опитат да постигнат споразумение по отношение на личните си отношения с техните внуци.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Процедура за гражданска медиация

Гражданската медиация не се регулира чрез закон, нито представлява предварително условие за започването на съдебно производство. Въпреки това, страните по граждански дела следва да разгледат сериозно възможността за медиация преди да се обърнат към съда.

Правилата за гражданско съдопроизводство (CPR) регулират практиката и процеса в гражданските отделения на Апелативния съд, Висшия съд и окръжните съдилища. CPR съдържа процесуален кодекс, чиято най-важна цел е да помага на съдилищата за справедливото разглеждане на делата. Част от тази най-важна цел изисква активна обработка на делата от страна на съда. Това включва насърчаване на страните да използват процедура за алтернативно разрешаване на спорове, в случай че съдът счете това за уместно, и съдействие за използването на подобна процедура.

Докато медиацията остава изцяло доброволна, правилата за гражданско съдопроизводство определят факторите, които трябва да се вземат предвид при определяне на размера на разноските, които ще бъдат присъдени. Съдът е длъжен да се съобрази с положените усилия, при наличие на такива, преди и по време на процедурните действия в опита за разрешаване на спора. Съответно, ако спечелилата страна преди това е отхвърлила разумно предложение за медиация, съдията може да вземе решение, че загубилата делото страна не е длъжна да заплати съдебните разходи на спечелилата делото страна.

Процедура за семейна медиация

В момента семейната медиация представлява изцяло доброволен процес. От 2011 г. насам всички потенциални ищци (не само тези, получаващи публични средства) трябва да разгледат възможността за използването на медиация като отидат на информационна среща по въпросите на медиацията, преди да могат да подадат съдебен иск по силата на Протокола на председателя за досъдебната процедура. Евентуалният ответник също следва да присъства, ако е поканен. Ако ищецът реши да заведе дело, той трябва да приложи формуляр FM1 към иска си, за да покаже, че е освободен от изискването за присъствие на информационна среща, че е присъствал на такава и е било счетено, че медиацията не е подходяща в случая, или че е присъствал на медиация, която е завършила неуспешно или не е разрешила всички проблеми.

В отговор на препоръката от Доклада за семейно правосъдие, правителството въведе разпоредба в Проектозакона за децата и семейството от февруари 2013 г. , с която препоръката за присъствие на информационна среща по въпросите на медиацията се превръща в законово изискване (с ограничени основания за освобождаване, като например доказателства за наличие на домашно насилие).

Прилагането на формуляр FM1 към иска също се превръща в законово задължение. Очаква се законът да влезе в сила и тези разпоредби да започнат да се прилагат през пролетта на 2014 г.

Също както при Правилата за гражданско съдопроизводство, Правилата за семейно съдопроизводство (подробен набор от правила, които се отнасят до съдопроизводството) насърчават прилагането на методи за алтернативно разрешаване на спорове (ADR).

Поддържане на професионални стандарти

В Англия и Уелс няма национален кодекс на поведение специално за медиаторите. Въпреки това, за да получи акредитация от CMC, гражданският медиатор е длъжен да спазва кодекс на поведение – за модел е използван Етичният кодекс на ЕС (EU Code of Conduct). Професията е саморегулираща се и правителството не участва в насърчаване на спазването на доброволни кодекси.

Всички членове учредители на FMC са задължени да гарантират, че техните членове (практикуващите семейна медиация) спазват Етичния кодекс на FMC (FMC Code of Conduct).

Информация и обучение

Информация относно медиацията в гражданския процес, предлаганите услуги и техните цени може да бъда намерена на уебсайта на правителството на адрес Министерство на правосъдието: гражданска медиация.

Указателят по гражданска медиация разполага с търсачка, чрез която е възможно да се намери медиатор, предоставящ услуги на място, удобно за страните. Уебсайтът на СМС и уебсайтовете на организациите, участващи в СМС, предоставят допълнителна информация относно медиацията и услугите по медиация.

Търсачката на услуги в областта на семейната медиация предоставя възможността за намиране на медиатор в близост до местожителството на потребителя. Уебсайтът на организациите, членуващи във FMC, предоставя допълнителна информация относно медиацията и услугите по медиация.

В Англия и Уелс няма национален орган за подготовка на медиатори. Гражданските медиатори се обучават от частния сектор, който се саморегулира. Професията е саморегулираща се и се занимава с обучението на своите членове.

Семейните медиатори произлизат от различни среди, включително от сферата на правните, терапевтичните и социалните услуги, и не съществува правно изискване те да притежават някаква специална подготовка. Различните членски/акредитационни организации обаче поддържат свои собствени образователни и професионални стандарти, които включват и изискване за подготовка. От медиаторите, които са обвързани с договор да предоставят публично финансирана медиация, се очаква да достигнат до особено висок стандарт на акредитация и обучение, за да могат да провеждат първоначалната информационна среща по въпросите на медиацията и самата медиация.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Разходите за медиация варират в зависимост от медиатора и като цяло не се регулират от държавата. По въпросите от граждански характер разходите за медиация са свързани и със стойността на предмета на спора и времето, необходимо за да бъде извършена медиацията. Цените за предоставянето на медиация посредством онлайн указателя по гражданска медиация могат да бъдат намерени на уебсайта на Министерството на правосъдието. Благотворителната организация LawWorks предоставя безплатна медиация, за тези които не могат да си позволят да заплатят за нея. С LawWorks можете да се свържете на телефон 01483 216 815 или чрез уебсайта на LawWorks.

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Директива 2008/52/ЕО, приложена в Обединеното кралство със Законите за трансгранична медиация (директива на ЕС) от 2011 г. (SI 2011 № 1133) позволява на лицата, които участват в даден трансграничен спор, в който едната от страните пребивава в държава членка по време на възникване на спора, да изискват принудителното изпълнение на писмено споразумение, постигнато чрез медиация. Държавите членки съобщават на Комисията кои са съдилищата и другите органи, които са компетентни да получават такива искания.

Подробности относно компетентните съдилища в Англия и Уелс са достъпни на уебсайта на Съдебната служба на Нейно величество (Her Majesty's Courts and Tribunals Service) .

Страните по граждански спорове, които са постигнали споразумение помежду си посредством медиация, могат да подадат молба до съда да придаде правнообвързваща сила на това споразумение. Ако съдът потвърди споразумението, то става правнообвързваща и изпълнима заповед (consent order), в случай че съдът бъде удовлетворен по отношение на справедливостта на конкретното споразумение.

Страните по семейни спорове, които постигнат споразумение помежду си с помощта на своите юридически съветници или чрез медиация, могат да се обърнат към съда с молба да придаде на тяхното споразумение силата на правно задължаваща съдебна заповед (consent order), в случай че съдът бъде удовлетворен по отношение на справедливостта на конкретното споразумение. Това е по-вероятно да се използва в случаите на финансови споразумения, отколкото на такива, уреждащи въпросите, свързани с деца.

Полезни връзки

Съвет за гражданска медиация (Civil Mediation Council), Съвет за семейна медиация (Family Mediation Council), Указател за гражданска медиация, търсачка за семейна медиация (Family Mediation Service Finder) , Етичният кодекс на ЕС (EU Code of Conduct), Етичен кодекс на FMC (FMC Code of Conduct), Медиация LawWorks

Последна актуализация: 13/06/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.