Медиация в държавите от ЕС

Естония

Вместо да се обръщате към съда, защо не се опитате да разрешите спора си чрез медиация? Медиацията е метод за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), при който медиаторът помага на страните по спора да се споразумеят. Правителството и правните специалисти в Естония познават предимствата на медиацията.

Съдържание, предоставено от
Естония

Към кого да се обърна?

Под помирение се разбира дейността на помирител или помирителен орган по граждански дела. Помирението е уредено в Закона за помирението. Законът за помирението беше приет с цел транспониране на Директива 2008/52/ЕО относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси в естонското законодателство.

Съгласно Закона за помирението помирител може да бъде всяко физическо лице, което страните са помолили да действа като помирител. Адвокатите и нотариусите също може да действат като помирители. По силата на специалния закон ролята на помирител може да бъде възложена и на орган на държавната или местната власт.

Списък на нотариусите може да бъде намерена на уебсайта на Нотариалната камара.

Списък на адвокатите, действащи като помирители, може да бъде намерен на уебсайта на Естонската адвокатска колегия.

Може да се свържете със следните неправителствени организации:

  • Естонската асоциация на медиаторите предоставя информация на естонски и английски език.
  • Естонският съюз за благоденствието на децата е сдружение с нестопанска цел в подкрепа на правата на децата. Неговата дейност включва предоставяне на съвети на родители, които искат да се разделят или да се разведат, като ги насърчава да използват услугите на помирители, за да защитят интересите на децата си. Съюзът организира обучения по семейна медиация.
  • Естонската застрахователна асоциация създаде застрахователен медиатор, който се занимава със споровете между притежателите на застрахователни полици и застрахователите или застрахователните брокери.

Комисията за авторското право, създадена към Министерството на правосъдието, е помирителен орган по смисъла на член 19 от Закона за помирението. Комисията разглежда молбите за мерките, които трябва да се приложат, за да се позволи свободно използване в определени случаи на произведения, защитени с авторско право, или на обекти, защитени със сродните му права.

Съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове страните имат право да се обърнат към обществения помирител в случай на колективен трудов спор (спор във връзка с условията на колективен трудов договор). Общественият помирител е безпристрастен експерт, който помага на участниците в трудовия спор да постигнат компромис. Общественият помирител за колективните трудови спорове е Meelis Virkebau — електронна поща: meelis.virkebau@riikliklepitaja.ee. Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на обществения помирител.

В някои случаи медиатор може да бъде канцлерът на правосъдието. Въпреки че понятието „омбудсман“ не се използва в Закона за дейността на канцлера на правосъдието, канцлерът изпълнява и функциите на омбудсман, като следи дали държавните органи спазват основните права и свободи на човека и принципите на добро управление, както и като следи дейността на органите на местното управление, публичноправните юридически лица и частноправните субекти, изпълняващи публични функции. Считано от 2011 г., канцлерът на правосъдието изпълнява и функциите на омбудсман за правата на детето съгласно член 4 от Конвенцията за правата на детето и провежда помирителната процедура при спорове, свързани с дискриминация. Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на канцлера на правосъдието.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често използвано?

Помирителната процедура, предвидена в Закона за помирението, по принцип може да се използва за разрешаване на всички граждански спорове, чийто предмет се поддава на помирение.Помирителната процедура се прилага по граждански дела, по които спорът касае частноправни отношения и се разглежда от окръжен съд. Макар да липсват сравнителни статистически данни, медиацията вероятно се използва по-често в областта на семейното право.

Канцлерът на правосъдието разрешава спорове, свързани с прояви на дискриминация, при които дадено лице подава декларация, че е било дискриминирано въз основа на пол, раса, народност (етнически произход), цвят на кожата, език, произход, религия, политически или други убеждения, имуществено състояние, обществено положение, възраст, увреждане, сексуална ориентация или други признаци, определени от закона. Медиаторите могат да действат и в случай на нарушение на основните права.

Общественият помирител действа като помирител по колективните трудови спорове.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Съгласно естонското право използването на помирение по принцип е доброволно. Правилата за помирението и условията за принудително изпълнение на помирителните спогодби са уредени в Закона за помирението.

Гражданският процесуален кодекс на Естония съдържа специална разпоредба, която предвижда помирение от съдия, когато единият родител е нарушил разпореждане във връзка с правото на лични отношения с детето. Съгласно член 563 от Кодекса по искане на единия родител съдът може да призове и двамата родители в съда, за да разреши такъв спор чрез постигане на спогодба. Съдът призовава родителите да се явят лично и ги информира за евентуалните правни последици (глоба или задържане), в случай че не се явят.

Гражданският процесуален кодекс предвижда също така, че ако съдът счете за необходимо в интерес на решаване на делото и като се имат предвид обстоятелствата по делото и производството до този момент, той може да задължи страните да участват в помирителна процедура по Закона за помирението.

Процедурният правилник на застрахователния помирител към Естонската застрахователна асоциация може да бъде намерен онлайн.

Помирението чрез канцлера на правосъдието е уредено в Закона за дейността на канцлера на правосъдието. Уреждането на колективните трудови спорове, дейността на обществения помирител и правата и задълженията на страните, участващи в производството, са уредени в Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

Специфичните характеристики на помирителната процедура, провеждана от Комисията за авторското право, са изложени в Закона за авторското право.

Информация и обучение

Информация за помирителите, действащи съгласно Закона за помирението, включително за нотариусите и адвокатите, може да бъде намерена на уебсайтовете на лицата, действащи като помирители. Списък на нотариусите може да бъде намерена на уебсайта на Нотариалната камара. Списък на адвокатите, действащи като помирители, може да бъде намерен на уебсайта на Естонската адвокатска колегия.

Информация за дейността на канцлера на правосъдието в качеството му на омбудсман за правата на детето може да бъде намерена на уебсайта на канцлера на правосъдието. Информация за помирителната процедура при спорове, свързани с дискриминация, също може да бъде намерена на уебсайта на канцлера на правосъдието.

Информация за дейността на обществения помирител може да бъде намерена на уебсайта на обществения помирител.

Обучението на медиаторите се организира от частния сектор (напр. Асоциацията на медиаторите). То не е специално уредено от закона.

Какви са разноските, свързани с медиацията?

Съгласно Закона за помирението помирителната процедура не е безплатна. Разноските по помирението се договарят между медиатора и участващите страни.

В случаите, когато съдът е предложил страните в производството да се обърнат към помирител или е разпоредил на страните да минат през помирителната процедура, предвидена в Закона за помирението, всяка страна, която не може да поеме разноските за помирителната процедура или може да ги плати само частично или чрез плащане на вноски, може да поиска като форма на правна помощ да бъде частично или изцяло освободена от разноските за помирителната процедура за сметка на бюджета на Република Естония.

Ако канцлерът на правосъдието действа като помирител, не се плаща такса. Може обаче да има допълнителни разноски, свързани с помирителната процедура. Канцлерът на правосъдието решава кой да поеме тези разноски.

Уреждането на колективните трудови спорове от обществения помирител също е безплатно. Разноските, произтичащи от уреждането на колективен трудов спор, се поемат от загубилата страна или се поделят между страните по общо съгласие.

На помирителния орган към Естонската застрахователна асоциация се плаща административна такса от 50 EUR, а на застрахователния помирител — възнаграждение в максимален размер от 160 EUR. Със социалноосигурителните вноски и вноските за осигуряване при безработица те възлизат общо на 214,08 EUR. Ако помирителната процедура е неуспешна, се плаща само половината от възнаграждението на застрахователния помирител.

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Съгласно Закона за помирението спогодбата, сключена в резултат на помирителна процедура, подлежи на изпълнение след приключване на съответното изпълнително производство, започнало въз основа на молба (членове § 6271 или § 6272 от Гражданския процесуален кодекс). Нотариус също може да обяви за подлежаща на изпълнение спогодба, сключена в резултат на помирителна процедура, проведена от нотариус или адвокат в съответствие с правилата, предвидени в Закона за нотариалната дейност. Специалните правила, уреждащи изпълняемостта на спогодби относно процедурата за лични отношения с детето, са предвидени в член 563 от Гражданския процесуален кодекс.

Всяка спогодба, сключена в резултат на помирителна процедура, одобрена от канцлера на правосъдието, подлежи на изпълнение.

Спогодба, постигната чрез обществения помирител, за уреждане на колективен трудов спор, е задължителна за двете страни и поражда действие от датата, на която е подписана, освен ако не е уговорена друга дата за влизане в сила. Такава спогодба обаче не е изпълнителен титул.

Последна актуализация: 14/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.