Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Естония

Вместо да се обръщате към съда, защо не се опитате да разрешите спора си чрез медиация? Медиацията е метод за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), при който медиаторът помага на страните по спора да се споразумеят. Правителството и практикуващите юристи в Естония познават предимствата на медиацията.

Съдържание, предоставено от
Естония
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Към кого да се обърна?

В Естония трябва да се направи разграничение между медиация и помирение. Медиацията е широко понятие, обхващащо всички дейности, в които независима трета страна се намесва между участници в даден спор, без да има правата на съдебен арбитър.

В някои случаи медиатор може да бъде канцлерът на правосъдието. Въпреки че понятието „омбудсман“ не се използва в Закона за дейността на канцлера на правосъдието, канцлерът изпълнява и функциите на омбудсман, като следи дали държавните органи спазват основните права и свободи на човека и принципите на добрата административна практика и следи дейността на органите на местното самоуправление, публичноправните юридически лица и частноправните лица, изпълняващи публични функции. Считано от 2011 г., канцлерът на правосъдието изпълнява и функциите на омбудсман за правата на детето съгласно член 4 от Конвенцията за правата на детето. Повече информация може да намерите на уебсайта на канцлера на правосъдието.

Съгласно естонското право под помирение се разбира дейността на помирител или помирителен орган по граждански дела. Помирението е уредено в Закона за помирението, а медиацията – в специалния Закон за медиацията. Законът за помирението беше приет с цел транспониране на Директива 2008/52/ЕО относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси в естонското законодателство.

Съгласно Закона за помирението помирител може да бъде всяко физическо лице, което страните са помолили да действа като помирител. Адвокатите и нотариусите също може да действат като помирители. По силата на специалния закон ролята на помирител може да бъде възложена и на орган на държавната или местната власт.

Списък на нотариусите, желаещи да действат като помирители, може да се намери на уебсайта на Нотариалната камара.

Списък на адвокатите, желаещи да действат като помирители, може да се намери на уебсайта на Естонската адвокатска колегия.

Министерството на социалните въпроси възнамерява да развива дейностите на семейните медиатори и помирители.

Може също така да се свържете със следните неправителствени организации:

  • Естонската асоциация на медиаторите предоставя информация на естонски и английски език. Лицето за контакт е Anneli Liivamägi.
  • Съюзът за закрила на децата е сдружение с нестопанска цел, което защитава правата на децата. Неговата дейност включва предоставяне на съвети на родители, желаещи да се разделят или разведат, като ги насърчава да използват услугите на помирител с цел защита на интересите на своите деца. Съюзът организира обучения в областта на семейната медиация.
  • Естонската застрахователна асоциация създаде застрахователен медиатор, който се занимава със споровете между притежателите на застрахователни полици и застрахователите или застрахователните брокери.

Съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове страните имат право да се обърнат към обществения помирител в случай на колективен трудов спор (спор във връзка с условията на колективен трудов договор). Общественият помирител е безпристрастен експерт, който помага на участниците в трудовия спор да постигнат компромис.

Адресът за връзка с обществения помирител за колективните трудови спорове е Henn Pärn, обществен помирител, електронна поща: Henn.Parn@riikliklepitaja.ee. Повече информация може да намерите на уебсайта на обществения помирител.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често използвано?

Помирителното производство, предвидено в Закона за помирението, по принцип може да се използва за разрешаване на всички граждански спорове. Помирителното производство се прилага по граждански дела, по които спорът касае частноправни отношения и се разглежда от окръжен съд. Макар да липсват сравнителни статистически данни, медиацията вероятно се използва по-често в областта на семейното право.

Канцлерът на правосъдието разрешава спорове, свързани с прояви на дискриминация, при които дадено лице подава декларация, че е било дискриминирано въз основа на пол, раса, народност (етнически произход), цвят на кожата, език, произход, религия, политически или други убеждения, имуществено състояние, обществено положение, възраст, увреждане, сексуална ориентация или други признаци, определени от закона. Медиаторите могат да действат и в случай на нарушение на основните права.

Общественият помирител действа като помирител по колективните трудови спорове.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Съгласно естонското право използването на помирение по принцип е доброволно.

Естонската асоциация на медиаторите е разработила професионален стандарт, който е задължителен за помирителите, желаещи да действат като семейни медиатори в Естония.

Гражданският процесуален кодекс на Естония съдържа специална разпоредба, която предвижда помирение от съдия, когато единият родител е нарушил разпореждане във връзка с правото на лични отношения с детето. Съгласно член 563 от Кодекса по искане на единия родител съдът може да призове и двамата родители в съда, за да разреши такъв спор чрез постигане на споразумение. Съдът призовава родителите да се явят лично и ги информира за евентуалните правни последици (глоба или задържане), в случай че не се явят.

Гражданският процесуален кодекс предвижда също така, че ако съдът счете за необходимо в интерес на решаване на делото и като се имат предвид обстоятелствата по делото и производството до този момент, той може да задължи страните да участват в помирително производство по Закона за помирението.

Помирението чрез канцлера на правосъдието е уредено в членове 355 – 3515 от Закона за дейността на канцлера на правосъдието.

Уреждането на колективните трудови спорове, дейността на обществения помирител и правата и задълженията на страните, участващи в производството, са уредени в Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

Процедурният правилник на застрахователния медиатор към Естонската застрахователна асоциация е публикуван онлайн.

Министерството на социалните въпроси подпомага развитието на семейната медиация, което включва създаването на професионален стандарт за семейна медиация. В бъдеще държавните органи или органите на местно самоуправление може да предлагат медиация и да покриват разноските за определени услуги по медиация.

Информация и обучение

Информация за помирителите, действащи съгласно Закона за помирението, включително за нотариусите и адвокатите, може да се намери на уебсайтовете на лицата, действащи като помирители. Списък на нотариусите, желаещи да действат като помирители, може да се намери на уебсайта на Нотариалната камара. Същата информация за адвокатите може да се намери на уебсайта на Естонската адвокатска колегия.

Информация за дейността на канцлера на правосъдието като помирител може да се намери на уебсайта на канцлера на правосъдието.

Информация за дейността на обществения помирител може да се намери на уебсайта на обществения помирител.

Обучението на медиаторите се организира от частния сектор (напр. Асоциацията на медиаторите). То не е специално уредено от закона.

Какви са разноските, свързани с медиацията?

Съгласно Закона за помирението помирителното производство не е безплатно. Разноските по помирението се договарят между медиатора и участващите страни. Според данните, публикувани на уебсайта на Асоциацията на медиаторите, през 2013 г. семейното помиряване е струвало 60 EUR на сесия. Разноските за медиация се поделят поравно между страните.

Когато съдът счете за необходимо да призове помирител или медиатор, който да съдейства за решаване на спора, икономически по-слабата страна може да поиска държавна помощ, за да покрие разноските.

Ако канцлерът на правосъдието действа като помирител, не се плаща такса. Може обаче да има допълнителни разноски, свързани с помирителното производство. Канцлерът на правосъдието решава кой да поеме тези разноски.

Уреждането на колективните трудови спорове от обществения помирител също е безплатно. Разноските, произтичащи от уреждането на колективен трудов спор, се поемат от загубилата страна или се поделят между страните по общо съгласие.

На застрахователния медиатор към Естонската застрахователна асоциация се плаща административна такса от 50 EUR, а на застрахователния помирител – възнаграждение в максимален размер от 160 EUR. Ако помирителното производство е неуспешно, се плаща само половината от възнаграждението на застрахователния помирител.

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Съгласно Закона за помирението споразумението, сключено в резултат на помирително производство, подлежи на изпълнение след приключване на съответното изпълнително производство, започнало въз основа на молба (членове 6271 и 6272 от Гражданския процесуален кодекс). Нотариус също може да обяви за подлежащо на изпълнение споразумение, сключено в резултат на помирително производство, проведено от нотариус или адвокат в съответствие с правилата, предвидени в Закона за нотариалните заверки.

Споразумение, постигнато чрез обществения помирител, за уреждане на колективен трудов спор, е задължително за двете страни и е действително от датата, на която е подписано, освен ако не е уговорена друга дата за влизане в сила. Такова споразумение обаче не е изпълнителен титул.

Последна актуализация: 10/12/2014

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.