Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Гърция

Вместо да се обръщате към съда, защо не разрешите проблема чрез медиация? Това е форма на алтернативно разрешаване на спорове (АРС), при която медиатор помага на участниците в спора да постигнат споразумение. Гръцкото правителство и практикуващите юристи са запознати с предимствата на медиацията.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Към кого да се обърна?

Следните институции предоставят услуги по медиация в Гърция:

  • Съгласно Закон № 3898/2010 (Държавен вестник, серия I, брой 211, 16.12.2010 г.), с който се транспонира Директива 2008/52/ЕО, медиатор може да бъде само адвокат, преминал специална процедура на акредитиране. За акредитирането на медиаторите отговаря създадената с посочения по-горе закон Комисия за акредитиране на медиаторите (Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών), която е на подчинение на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека. За да бъде акредитиран, кандидатът за медиатор полага изпит пред изпитна комисия, съставена от двама членове на Комисията за акредитиране на медиаторите и един представител на съдебната власт. За акредитирането на медиаторите и издаването на необходимите за акредитирането административни актове отговаря Отдел „Адвокати и съдебни изпълнители“ (Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών) на Генерална дирекция „Правораздаване“ към Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека. Отделът се грижи и за съставянето на списъците на лицензираните организации за обучение на медиатори и на акредитираните медиатори, които след това се разпространяват до всички съдилища. Списъците на акредитираните медиатори може да намерите на уебсайта на Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека.
  • Министерството на труда, социалната сигурност и социалните грижи предоставя обществена услуга, която позволява на служителите да поискат официално разглеждане на трудовоправни спорове. Производството се води от Главната инспекция по труда (Επιθεώρηση Εργασίας). Инспектор със специални правомощия насрочва заседание, на което да бъде изслушан работодателят. Това заседание е различно от съдебно производство.
  • Омбудсманът за правата на потребителите (Συνήγορος του Καταναλωτή) е независим орган за защита правата на потребителите, който е на подчинение на Министерството на регионалното развитие и конкурентоспособността. Омбудсманът е извънсъдебен орган за уреждане по взаимно съгласие на потребителски спорове и консултативен орган, който действа успоредно с правителството за разрешаване на проблеми от неговата компетентност. Омбудсманът също така контролира дейността на Помирителните комисии (Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού) на органите на местно самоуправление — префектурите (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), които могат да се намесят, ако успоредно не тече съдебно производство.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Услуги по медиация се предоставят:

  • по граждански и търговски дела;
  • по трудовоправни и потребителски спорове в съответствие с посоченото по-горе;
  • на жертвите на домашно насилие (Закон № 3500/2006); и

по някои видове престъпления, предвидени в Закон № 3094/2010.

Какви правила трябва да бъдат следвани?

Гърция транспонира Директива 2008/52/ЕО със Закон № 3898/2010 (Държавен вестник, серия I, брой 211, 16.12.2010 г.).

Според този закон частноправните спорове могат да бъдат предмет на медиация по взаимно съгласие на страните, ако страните могат да се разпореждат свободно с предмета на спора. Съгласието за предаване на спора за решаване чрез медиация може да бъде доказано писмено или устно чрез протокола на съда, пред който делото е висящо, и се урежда от материалното договорно право.

Медиацията е възможна, ако: а) страните са се съгласили да използват медиацията след възникването на спора — преди започване на производството или в неговия ход; б) съдът прикани страните да използват медиацията, когато делото е висящо — в зависимост от естеството на делото и като взема предвид всички обстоятелства по него; в такъв случай, ако страните постигнат взаимно съгласие, съдът задължително отлага съдебното обсъждане за период от три до шест месеца; в) съдът на друга държава членка нареди използването на медиация; или г) медиацията е задължителна или допустима по закон.

С Решение № 109088 на министъра на правосъдието, прозрачността и правата на човека: а) се определят специфичните ред и условия за акредитиране на медиаторите и процедурата за признаване на акредитацията в друга държава — членка на Европейския съюз; за това признаване, както и за временното или постоянното отнемане на акредитацията се изисква предварителното одобрение на Комисията за акредитиране на медиаторите; б) се създава Етичен кодекс на акредитираните медиатори; в) се определят специалните условия за налагането на санкции в случай на нарушение на разпоредбите на този кодекс; санкциите, наложени след одобрението на Комисията за акредитиране на медиаторите, могат да бъдат временно или постоянно отнемане на акредитацията; и г) се уреждат други свързани въпроси.

В процедурата по медиация всяка страна или законният ѝ представител или пълномощник, когато става въпрос за юридическо лице, се явява с адвоката си.

Медиаторът се определя от страните или от трето лице по техен избор.

Процедурата по медиация се определя от медиатора по взаимно съгласие на участващите страни, които могат да я прекратят по всяко време. Процедурата по медиация е поверителна и за обсъжданите въпроси не се водят протоколи. Като част от процедурата по медиация медиаторът може да комуникира и да се среща с всяка от страните. Информацията, получена от медиатора по време на контактите с едната страна, не може без нейно съгласие да се съобщава на другата страна.

Лицето, предложено да бъде медиатор, не е длъжно да приеме назначаването си за такъв. По време на процедурата по медиация медиаторът отговаря само в случай на измама.

Медиаторът изготвя протокол за процедурата по медиация, който трябва да включва:

а) собственото име и фамилията на медиатора;

б) мястото и времето на провеждане на медиацията;

в) собствените имена и фамилиите на всички лица, които са участвали в процедурата по медиация;

г) споразумението за медиация, по силата на което тя се провежда;

д) споразумението, постигнато от страните по време на медиацията, или установяването на невъзможността за постигане на споразумение, както и причината за спора.

След приключването на медиацията медиаторът, страните и техните адвокати подписват протокола от процедурата по медиация. Ако поне една от страните поиска това, оригиналът на съставения от медиатора протокол се депозира в деловодството на първоинстанционния съд на района, в който е била проведена медиацията. При подаване на такава молба заявителят плаща държавна такса, чието основание и адаптиран размер се определят със съвместно решение на министрите на финансите и на правосъдието, прозрачността и правата на човека. В случай че медиацията се провали, на практика протоколът може да бъде подписан само от медиатора.

От подаването му в деловодството на първоинстанционния съд протоколът от процедурата по медиация, съдържащ споразумението на страните, става изпълнително основание и въз основа на него може да се извършва принудително изпълнение в съответствие с член 904, алинея 2, буква в) от Гражданския процесуален кодекс.

Прилагането на практика на алтернативното разрешаване на спорове (АРС)

Единственият механизъм за АРС, за който може да се счита, че функционира в Гърция, е арбитражът:

Съгласно член 99 и сл. от Кодекса за несъстоятелността на Гърция медиатор с цел достигането до спогодба може да бъде определен след подаването на молба от физическо или юридическо лице до съда по несъстоятелността (πτωχευτικό δικαστήριο).

Съдът по несъстоятелността определя дали молбата е допустима и може да назначи медиатор, избран от списък на експертите. Ролята на медиатора е да използва всички подходящи средства с цел постигането на споразумение между длъжника и (правно определеното) мнозинство от кредиторите му, за да се осигури оцеляването на предприятието на длъжника.

Медиаторът може да поиска от кредитните и финансовите институции информация за икономическата дейност на длъжника, която може да е полезна за успешното приключване на процедурата по медиация.

Ако не може да бъде постигнато споразумение, медиаторът незабавно уведомява председателя на съда, който завежда производство пред съда по несъстоятелността. Ролята на медиатора приключва на този етап.

Информация и обучение

Комисията за акредитиране на медиаторите отговаря за акредитирането на кандидатите за медиатори, проверката на организациите за обучение на медиатори за спазването на задълженията им и контрола на акредитираните медиатори за спазването на Етичния кодекс, както и предлага на министъра на правосъдието, прозрачността и правата на човека налагането на санкциите, предвидени от приложимото законодателство.

Обучение по медиация могат да предоставят организации с нестопанска цел, които включват поне една адвокатска колегия и поне една от националните камари, като организациите могат да развиват дейност след разрешение от Отдел „Адвокати и съдебни изпълнители“ на Генерална дирекция „Правораздаване“ към Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека. С президентски указ (Указ № 123/2011), издаден по предложение на министрите на правосъдието, прозрачността и правата на човека, на финансите, на конкурентоспособността и търговския флот и на образованието, ученето през целия живот и вероизповеданията, се определят специалните условия и ред за лицензирането и дейността на организациите за обучение медиатори, съдържанието на съответните учебни програми за начално и текущо обучение, тяхната продължителност, мястото за провеждането им, квалификацията на преподавателите, броя на обучаващите се, както и санкциите, налагани на организациите за обучение на медиатори при неспазване на задълженията им. Тези санкции могат да бъдат глоба или временно или постоянно отнемане на разрешението им. Критериите за подбор и налагане на санкциите се определят от посочения по-горе президентски указ. За да могат да получат разрешение за започване на дейност, организациите за обучение трябва да заплатят държавна такса, чието основание и адаптиран размер се определят със съвместно решение на министрите на финансите и на правосъдието, прозрачността и правата на човека.

Министерството на правосъдието, прозрачността и правата на човека използва всички подходящи средства, особено интернет, за да информира обществеността за достъпа до медиация.

Какви са разноските, свързани с медиацията?

Медиаторът получава почасово заплащане за максимален период от 24 часа, което включва времето за подготовка на процедурата по медиация. Страните по спора и медиаторът могат да се споразумеят за друг вид заплащане. Хонорарът на медиатора се поема от страните поравно, освен ако страните не са се договорили за друго. Всяка страна поема хонорарите на адвоката си. Основанието и адаптирания максимален размер на почасовото заплащане на медиатора се определят и регулират от министъра на правосъдието, прозрачността и правата на човека.

Възможно ли е принудително изпълнение на споразумение, постигнато чрез медиация?

След приключването на медиацията медиаторът, страните и техните адвокати подписват протокола от процедурата по медиация. Ако поне една от страните поиска това, оригиналът на съставения от медиатора протокол се депозира в деловодството на първоинстанционния съд на района, в който е била проведена медиацията. При подаване на такава молба заявителят плаща държавна такса, чието основание и адаптиран размер се определят със съвместно решение на министрите на финансите и на правосъдието, прозрачността и правата на човека. В случай че медиацията се провали, на практика протоколът може да бъде подписан само от медиатора.

От подаването му в деловодството на първоинстанционния съд протоколът от процедурата по медиация, съдържащ споразумението на страните, става изпълнително основание и въз основа на него може да се извършва принудително изпълнение в съответствие с член 904, алинея 2, буква в) от Гражданския процесуален кодекс.

Законовото прибягване до медиация спира преклузивните и давностните срокове до приключването на процедурата по медиация. В съответствие с разпоредбите на членове 261 и сл. от Гражданския кодекс спрените преклузивни и давностни срокове продължават да текат от момента на изготвяне на протокола за провалила се медиация или от момента, в който една от страните се оттегли от медиацията чрез връчване на другата страна и на медиатора на известие или друг документ за прекратяване на процедурата по медиация.

Съгласно член 10 от Директива 2008/52/ЕО молбите следва да се подават в деловодството на първоинстанционния съд на района, в който е била проведена медиацията, който е компетентният орган (в съответствие с член 6, параграфи 1 и 2 от директивата).

Връзки по темата

Атинска адвокатска колегия

Министерство на труда, социалната сигурност и социалните грижи

Омбудсман за правата на потребителите

Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека

Гръцки център за медиация и арбитраж

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.