Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици унгарски вече са преведени.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Унгария

Вместо да прибягвате до съд, защо не се опитате да разрешите споровете чрез медиация? Това е форма на алтернативно разрешаване на спорове (alternatív vitarendezés) (АРС) (ADR), при която медиатор (közvetítő) помага на страните да постигнат споразумение. Правителството и практикуващите юристи в Унгария са добре запознати с преимуществата на медиацията.

Съдържание, предоставено от
Унгария

Към кого да се обърна?

Съгласно Закон № LV от 2002 г. за медиацията (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény), Министерството на правосъдието и правоприлагането (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) е компетентно за регистрацията на медиатори и юридически лица, наели на работа медиатори.

Регистърът за медиаторите и правните образувания, които са наели на работа медиатори, можете да намерите на уебсайта на Министерството на правосъдието и публичната администрация.

Уебсайтът предоставя на потребителите обща информация и е възможно да се извършват отделни търсения в регистъра за медиатори по име, експертна област, езикови умения и район на действие. В случай на правни образувания търсенето е по наименование, район и съкращение.

Регистрационни формуляри за медиатори и правни образувания, наели на работа медиатори, могат да се намерят на същия уебсайт.

Сред неправителствените организации, които работят в областта на медиацията, са:

  • Националната асоциация по медиация (Országos Mediációs Egyesület); и
  • Отдела за медиация и правна координация към Търговско-промишлената камара на Будапеща (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya).

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Закон № LV от 2002 г. за медиацията обхваща гражданскоправни спорове, но изключва медиация по производства за клевета, административни решения, производства за настойничество, прекратяване на родителски права, производства по изпълнение, производства за установяване на бащинство или произход, и конституционни жалби.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Прибягването до медиация е доброволно, но има някои преимущества във връзка със Закона за съдебните такси (az illetékekről szóló törvény) и Гражданския процесуален кодекс (polgári perrendtartás).

Ако страните участват в медиация след първото заседание и постигнатото споразумение бъде одобрено от председателстващия съдия са дължими само половината от приложимите съдебните такси. Дори хонорарът, който следва да се плати на медиатора + ДДС (HÉA) (но не повече от 50 000 форинта), може да бъде приспаднат от тази вече намалена сума. Единственото ограничение е, че крайната сума на съдебната такса не може да бъде по-малка от 30 % от първоначалния размер. Намалението не се прилага, ако в определен случай медиацията не е разрешена от закона.

Ако страните участват в медиация преди гражданското производство, тогава размерът на съдебната такса се намалява с хонорара на медиатора + ДДС, но не с повече от 50 000 форинта, ако заплатената съдебна такса не е по-малко от 50 % от първоначалната сума. Намалението не се прилага, ако в дадения случай медиацията не е разрешена от закона, или ако страните отидат на съд въпреки споразумението, постигнато с медиация (освен за привеждане в действие на споразумението при липса на доброволно спазване).

Няма национален кодекс за поведение на медиаторите, но повечето асоциации по медиация следват Европейския кодекс за поведение на медиаторите (közvetítők európai magatartási kódexe).

Съществува специален Кодекс за поведение при трудовоправни спорове, който беше изготвен от Службата по помиряване и медиация при трудовоправни дела (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat).

Определени съдилища предоставят медиация на страните безплатно за текущи производства. Подробни правила и списък на съдилищата можете да намерите на централния уебсайт на унгарските съдилища. (http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=Birosagi_kozvetites)

Информация и обучение

Не съществува специфичен уебсайт с информация на английски език за медиация или национален орган за обучение на медиатори.

Уебсайтът относно медиацията е наличен само на унгарски език.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Медиацията не е безплатна. Стойността на услугата подлежи на споразумение между медиатора и страните.

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Съгласно Директива 2008/52/EО заявителите могат да поискат принудително изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация. Държавите членки ще съобщят на Комисията кои съдилища или други органи отговарят за обработването на такива искания.

Страните могат да направят принудително изпълнимо съдържанието на своето споразумение, постигнато в резултат на медиацията. Те могат да поискат от съда или от нотариус да включи споразумението в спогодба, одобрена от съда, или в нотариален акт, който може да бъде принудително изпълнен след това.

Връзки по темата

Уебсайт на регистъра на унгарските медиатори (A magyarkö zvet í t ő k adatb á zis á nak honlapja )

Последна актуализация: 06/04/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.