Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Към кого да се обърна?

Не съществува централизиран орган за предоставяне на услуги по медиация.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Медиацията най-често се използва във връзка с телесни повреди, семейноправни и търговски дела и по дела за жалби или неправомерна дискриминация съгласно законодателството за равенството.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Телесни повреди

По принцип прибягването до медиация е доброволно. В Закона за гражданската отговорност и съдилищата от  2004 г. (раздели 15 и 16) е предвидена медиация. В раздел 15 е представена концепцията за заседание за медиация. Съдът може да насочи страните по дело за телесна повреда да се срещнат, за да обсъдят и да постигнат споразумение относно действията. Когато някоя от страните не се съобрази с  тази насока, съдът може да нареди тази страна да заплати последващите разходи.

В такъв случай медиаторът може при определени обстоятелства да бъде лице, посочено от орган, „предвиден за целите на настоящия раздел с наредба на министъра на правосъдието, на равенство и на законодателната реформа“.

За допълнителна информация моля направете справка със Закона за гражданската отговорност и съдилищата от 2004 г. (органи, предвидени съгласно раздел 15), Наредба от 2005 г. и Закона за гражданската отговорност и съдилищата от 2004 г. (органи, предвидени съгласно раздел 15) (NO. 2) НАРЕДБА от 2005 г..

Семейно право

В областта на семейното право някои закони изискват правните представители на страните при раздяла/развод да обсъдят с молителя или ответника (както е уместно) възможността за използване на медиация. Целта е да се помогне раздялата или разводът да се осъществят по взаимно съгласие на съпрузите. Правните представители също така трябва да предоставят на заинтересованите страни имената и адресите на лица, квалифицирани да предоставят услуги за медиация на отчуждените съпрузи и удостоверят пред съда, че изискванията му са изпълнени. Ако това удостоверение не бъде предоставено, съдът може да отсрочи производството за период, който счита за разумен, за да могат правните представители да проведат съответните обсъждания. 

Допълнителна информация е достъпна на уебсайта на Агенцията за семейна помощ и Службата за семейна медиация.

Търговска медиация

При разглеждане на дело, вписано в търговския списък, съдията може (съгласно наредба 63A Правилник  на Висшите съдилища [Търговски производства] 2004 г.), при молба на някоя от страните или по собствена преценка да препоръча: „производството или свързани с него въпроси могат да бъдат отсрочени за период, не по-дълъг от двайсет и осем дни, който бъде счетен за уместен, за да имат страните време да обмислят дали това производство или въпрос  трябва да бъдат подложени на процес на медиация, помирение или арбитраж,  а когато страните решат да използват медиация, да удължи времето за съобразяване на страните с разпоредбите на този правилник или разпореждане на съда“.

Трибунал по въпросите на равенството

Допълнителна информация относно Трибунала по въпросите на  равенството е достъпна на уебсайта за Информация за гражданите и уебсайта на Трибунала по въпросите на равенството.

Информация и обучение

По принцип обучението на медиаторите не попада в компетенцията на държавата. Но като част от задълженията на Агенцията за семейно подпомагане  тя  предоставя обучение, свързано със семейна медиация. За да кандидатства за обучение, кандидатът трябва да е завършил курс за обучение по обща медиация от 60 часа и да премине процедура на щателен подбор.

Допълнителна информация може да намерите на уебсайта на  Агенцията за семейно подпомагане.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

По принцип медиацията не е безплатна; заплащането подлежи на договаряне между частния медиатор и страните.

Службата за семейна медиация и Трибуналът за равенство обаче могат да предоставят безплатно тази услуга.

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Постигнатото при медиацията споразумение  може да бъде изпълнено принудително като договор.

Последна актуализация: 20/01/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.