Медиация в държавите от ЕС

Италия

Вместо да прибягвате до съд, възможно е да разрешите спора чрез медиация. Това е мярка за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), при която медиатор помага на страните по даден спор да постигнат споразумение. Публичните органи и практикуващите юристи считат, че медиацията може да бъде особено ефективен инструмент.

Съдържание, предоставено от
Италия

1. Към кого да се обърна?

Системата за медиация по гражданскоправни и търговскоправни въпроси, насочена към решаване на спорове във връзка с дадено полагаемо право, от което страните са свободни да се откажат или да прехвърлят (diritti disponibili), е въведена в Италия със Законодателен декрет № 28/2010.

Услугите по медиация се предоставят от органи за медиация, които могат да бъдат публични или частни, и които са вписани в регистър на органите за медиация (registro degli organismi di mediazione), който се води от Министерството на правосъдието.

Цялата информация, свързана с медиацията, може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Регистърът на акредитираните организации за медиация е публикуван на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Регистърът следва да Ви даде възможност да се свържете орган за медиация по Ваш избор и да се ползвате от услугите на медиатори, които са членове на този орган. Допълнителна информация можете да получите директно от въпросния орган.

2. В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Органите за медиация могат да помогнат за постигане на извънсъдебно споразумение по всеки граждански или търговски спор, който се отнася до права, от които страните са свободни да се откажат или които да прехвърлят. В Италия медиацията е условие за образуване на производство по спорове относно съсобственост, вещни права, делба, наследство, семейни споразумения, наем, заем за ползване, лизинг на дружества, обезщетение за вреди, произтичащи от медицинска и здравна отговорност и клевета чрез пресата или други средства за реклама, застрахователни, банкови и финансови договори. В такива случаи страната трябва да се ползва от помощта на адвокат. Медиацията може да бъде и незадължителна, по искане на съда или въз основа на задължение, предвидено в договора от страните.

3. Съществуват ли специфични правила, които трябва да се спазват?

Правилата, уреждащи медиацията по граждански и търговски дела, понастоящем са определени в Законодателен декрет № 28/2010 (изменен с Декрет-закон № 69 от 21 юни 2013 г., преобразуван в Закон № 98 от 9 август 2013 г., и впоследствие с Декрет-закон № 132 от 12 септември 2014 г., преобразуван с изменения със Закон № 162 от 10 ноември 2014 г. и със Законодателен декрет № 130 от 6 август 2015 г.) и в Министерски указ № 180/2010.

4. Обучение

Лице, което желае да стане медиатор, трябва да изпълни изискванията, определени в член 4, параграф 3, буква б) от Министерски указ № 180/2010:

по-специално медиаторите трябва да притежават образователна степен или диплома, равностойна на университетска степен след преминато тригодишно обучение, или като алтернатива да са членове на професионална асоциация или организация; и да са завършили най-малко двугодишен опреснителен курс, организиран от обучителни институции, акредитирани от Министерството на правосъдието; и по време на двугодишното обучение те трябва да са участвали като подпомагани стажанти в най-малко двадесет случая на медиация.

Обучителните институции, които издават удостоверения, в които се посочва, че медиаторите са преминали необходимите обучителни курсове, са публични или частни органи, акредитирани от Министерството на правосъдието, при условие че отговарят на определени изисквания.

5. Какви са разходите, свързани с медиация?

Критериите, по които се определя таксата за медиация (indennità di mediazione), която включва таксата за започване на процедурата и таксата за същинската медиация, са определени в член 16 от Министерски указ No 180/2010.

Сумите са посочени в таблица А, която е приложена към указа. Те варират в зависимост от стойността на спора.

6. Възможно ли е споразумението, постигнато в резултат на медиация, да придобие изпълнителна сила?

В член 12 от Законодателен декрет № 28/2010 се посочва, че когато всички страни, участващи в медиацията, се ползват от помощта на адвокат, споразумението, подписано от страните и от самите адвокати, представлява изпълнително основание за принудително отчуждаване (espropriazione forzata), задължение за прехвърляне на определени активи (esecuzione per consegna e rilascio), изпълнение на позитивно или негативно задължение (esecuzione degli obblighi di fare e non fare) и вписване на съдебна ипотека (ipoteca giudiziale). Адвокатите потвърждават и удостоверяват, че споразумението е в съответствие със задължителните предписания и обществения ред. Във всички останали случаи споразумението, приложено към протокола, се одобрява по искане на една от страните с разпореждане на председателя на съда, след като се установи, че то е редовно от формална гледна точка и че са спазени задължителните предписания и изискванията на обществения ред. В случай на трансграничен спор от вида, посочен в член 2 от Директива 2008/52/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г., протоколът се одобрява от председателя на съда, в чийто район ще се изпълнява споразумението.

7. Безплатен ли е достъпът до базата данни за медиатори?

Понастоящем Министерството на правосъдието редовно публикува на уебсайта си списък на органите за медиация и медиаторите, регистрирани към всеки орган за медиация.

Това е връзката, посочена в раздел 1; достъпът до сайта е неограничен и безплатен.

Последна актуализация: 17/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.