Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Италия

Вместо да прибягвате до съд, защо не се опитате да разрешите вашия спор чрез медиация? Това е мярка за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), при която медиатор помага на страните по даден спор да постигнат споразумение. Правителството и практикуващите юристи в Италия считат, че медиацията може да бъде особено ефективен инструмент.

Съдържание, предоставено от
Италия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

1. Към кого да се обърна?

Системата за медиация по гражданскоправни и търговскоправни въпроси, насочена към решаване на спорове във връзка с дадено полагаемо право, от което страните са свободни да се откажат или да прехвърлят, е въведена в Италия със Законодателно постановление (decreto legislativo) № 28/2010.

Услугите по медиация се предоставят от организации за медиация, които могат да бъдат публични или частни, и които са вписани в регистър на организациите за медиация (registro degli organismi di mediazione), който се води от Министерството на правосъдието.

Регистърът на акредитираните организации за медиация е публикуван на уебсайта на Министерството на правосъдието (https://www.giustizia.it/giustizia).

Регистърът ви позволява да се свържете с организация за медиация по ваш избор и да се ползвате от услугите на медиатори, които са членове на тази организация. Допълнителна информация можете да получите директно от въпросната организация.

2. В кои области на правото е възможно или най-често се среща използването на медиация?

Организациите за медиация могат да помогнат за постигането на извънсъдебно решаване на всеки спор, който се отнася до права, които страните са свободни да отказват или прехвърлят (diritti disponibili). Медиацията е доброволна, въпреки че може да бъде предложена от съдия или да се изисква по силата на договор между страните.

3. Съществуват ли специфични правила?

Понастоящем правилата за регулиране на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси са определени в Законодателно постановление № 28/2010, което вече беше споменато, и в Министерски указ (decreto ministeriale) № 180/2010.

4. Обучение

Лице, което желае да стане медиатор, трябва да изпълни изискванията, определени в член 4, параграф 3, буква б) от Министерски указ № 180/2010: по-специално медиаторите трябва да притежават образователна степен или диплома, равностойна на университетска степен след преминато тригодишно обучение, или като алтернатива да са членове на професионална асоциация или организация и да са завършили най-малко двугодишен опреснителен курс, организиран от обучителни институции, акредитирани от Министерството на правосъдието, и по време на двугодишното обучение те трябва да са участвали като подпомагани стажанти в най-малко двадесет случая на медиация.

Обучителните институции, които издават удостоверения, в които се посочва, че медиаторите са преминали необходимите обучителни курсове, са публични или частни органи, акредитирани от Министерството на правосъдието, при условие че отговарят на определени стандарти.

5. Какви са разходите, свързани с медиация?

Критериите, по които се определя таксата за медиация (indennità di mediazione), която включва таксата за започване на процедурата и таксата за същинската медиация, са определени в Министерски указ № 180/2010.

Сумите са посочени в таблица А, която е приложена към указа. Те варират в зависимост от стойността на спора.

6. Възможно ли е споразумението, постигнато в резултат на медиация, да придобие изпълнителна сила?

В член 12 от Законодателно постановление № 28/2010 се посочва, че протоколът от споразумението, при условие че не противоречи на публична политика или на императивни норми на правото, следва да бъде одобрен след подаване на молба от която и да е от страните, от председателя на по-нисшестоящия съд (tribunale), в чийто район е базирана организацията за медиация. В случай на трансграничен спор от вида, посочен в член 2 от Директива 2008/52/EО на Европейския парламент и на Съвета, протоколът от споразумението следва да се одобри от председателя на по-нисшестоящия съд, в чийто район ще се изпълнява споразумението.

Одобреният протокол представлява право на принудително изпълнение върху имущество (espropriazione forzata), специфично изпълнение (esecuzione in forma specifica) или регистрация на съдебна ипотека (ipoteca giudiziale).

7. Безплатен ли е достъпът до базата данни за медиатори?

Понастоящем не съществува публичен регистър на медиатори, но Министерството на правосъдието редовно публикува списък на организациите за медиация, към които принадлежат отделните медиатори. Хората могат да разберат кои медиатори са членове на дадена организация за медиация, като поискат конкретна информация от службата към министерството, която осъществява надзор върху дейностите на организациите за медиация; можете да се свържете със службата чрез уебсайта на министерството.

Последна актуализация: 18/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.