Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Латвия

Вместо да се обърнете към съда, защо не опитате разрешаване на спора си чрез медиация? Това е способ за алтернативно разрешаване на спорове („АРС“), при който медиаторът съдейства на спорещите страни да постигнат споразумение. Държавните органи и практикуващите юристи в Латвия осъзнават преимуществата на медиацията.

Съдържание, предоставено от
Латвия

Към кого да се обърна?

Понастоящем в Латвия използването на медиация при уреждането на граждански спорове е в началните си етапи. Няма централен държавен орган, отговорен за регламентирането на професията „медиатор”.

Съветът за медиация

Съветът за медиация (Mediācijas padome) е асоциация, създадена на 25 юли 2011 г., която обединява определен брой регистрирани в Латвия асоциации, активни в областта на медиацията. Целта ѝ е да разработи общи стандарти за обучение на медиаторите и да въведе сертифицирани програми за обучение, да създаде и приеме кодекс за поведение на сертифицираните медиатори, както и да ги представлява, да представя възгледите си пред местните и националните органи, други органи и служители и да предоставя становища по законодателни въпроси и юридическата практика, свързана с медиацията.

Съветът за медиация бе създаден от следните организацииМ

 • Медиация и АРС (Mediācija un ADR);
 • Интегрирана медиация в Латвия (Integrētā mediācija Latvijā);
 • Интеграция за обществото (Център за подкрепа на жертвите) (Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs));
 • Асоциация на търговските медиатори (Komercmediatoru asociācija).

„Медиация и АРС“

Медиация и АРС (Mediācija un ADR) бе създадена на 7 април 2005 г. Нейните цели са да:

 • насърчава прогресивното въвеждане и прилагане на способите за алтернативно решаване на спорове (медиация, помирение, безпристрастна оценка на факти, становища на експерти, арбитраж и пр.) в Латвия
 • участва в процесите по изготвяне на политики, т.е. в работни групи, формирани от държавни органи
 • насърчава повишаването на стандартите за професионалните квалификации на членовете си и предоставянето на медиация и услуги по АРС от най-високо качество
 • обединява професионалисти в областта на АРС за постигане на общи цели
 • си сътрудничи с международни организации и с други физически и юридически лица.

Организацията консултира страните по спора и представителите им относно избора на специалист, като също така провежда лекции и семинари по медиация и АРС. Няколко от членовете на организацията са практикуващи медиатори, специализирани в граждански и наказателни дела. Членуващите в организацията лица са придобили умения за преговори и медиация на курсове както в Латвия, така и в чужбина, провеждани от опитни медиатори и разрешаващи спорове специалисти от Съединените щати, Обединеното кралство, Германия и други държави.

Организацията „Интегрирана медиация в Латвия“

Интегрирана медиация в Латвия (Integrētā mediācija Latvijā — IMLV) е създадена на 10 август 2007 г. Нейната цел е общество, което успешно се справя с разрешаването на спорове, в което интересите на всички страни са равно представени и процедурата за разрешаване на спорове е хуманна, справедлива и е основана на сътрудничество. ИМЛ е създадена в тясно сътрудничество с организацията „Интегрирана медиация“ (Integrierte Mediation) в Германия. Планирано е сътрудничество в сферата на образованието, допълнителното обучение, надзора, въвеждането на услуги по медиация и възпиремане на най-добри практики.

Целта на ИМЛ е да популяризира развитието на медиацията на регионално, национално и международно ниво посредством интегрирането й в процеса на разрешаването на спорове в институции и организации, както и в работата на професионалистите и в обществото като цяло.

За постигане на тази цел IMLV си е поставила следните задачи:

 • да насърчава и развива идеята за интегрирана медиация в Латвия като съвременен и висококачествен способ за разрешаване на спорове
 • да насърчава сътрудничеството между професионалистите, организациите и институциите
 • да определя и защитава принципите и ползите от интегрираната медиация
 • да информира и образова обществото относно принципите и възможностите на интегрираната медиация
 • да дава по-широка гласност на успехите на интегрираната медиация
 • да организира обучения по медиация и за възможностите за нейното интегриране в дейности от различни сфери
 • да провежда проучвания и изследвания

ИМЛ обединява представители на различни професии, включително и практикуващи медиатори, чиято цел е да интегрират уменията си за медиация в своята работа и да повишат обществената осведоменост по отношение на медиацията като успешен способ за разрешаване на спорове.

Интеграция за обществото (Център за подкрепа на жертвите)

Центърът за подкрепа на жертвите започва да функционира през 2003 г. Основната му цел е да подкрепя жертвите на престъпления. От 2004 г. насам в центъра работят около 20 медиатора, които са добре обучени в процедурите по медиация и са способни да ги прилагат по граждански и административни правни спорове.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Медиацията е допустима в много области. Тя се използва най-много при граждански спорове, произтичащи от семейноправни и търговскоправни отношения.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Прибягването до медиация е изцяло доброволно.

Прибягването към медиация не е предпоставка за започването на определени видове съдебно производство или продължаването на съдебното производство.

Няма специални външни закони или разпоредби, уреждащи действията на медиаторите в Латвия.

Информация и обучение

Следният уебсайт е посветен на медиацията: http://www.mediacija.lv.

Двете асоциации — Медиация и АРС и Интеграция за обществото, разполагат с обучители, които предлагат основен курс по медиация, предназначен за бъдещи медиатори, и курс по основни умения за разрешаване на спорове, които да се използват в личен и професионален план.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Медиацията при разрешаването на граждански спорове не е безплатна. Разходите за медиация зависят от редица фактори: квалификацията и опита на медиатора, сложността на спора, броя на необходимите медиационни сесии и други фактори.

Във всички случаи, отнасящи се до интереси и права на деца, Съветът по външни работи и помирение към Семейния съд в Рига (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) предоставя безплатни услуги на лицата с постоянно местопребиваване в Рига. Споровете касаят най-вече издръжката, уреждане на местопребиваването на детето, правото на посещение, родителските права и отглеждането на детето.

Възможно ли е принудително изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

В Директива 2008/52/ЕО е предвидено, че страните по спора могат да искат писменото споразумение, постигнато в процедурата по медиация, да подлежи на принудително изпълнение. Държавите членки са длъжни да съобщят на Комисията кои са съдилищата и другите органи, компетентни да получават такива искания.

Латвия все още не е предоставила тази информация.

Връзки по темата

Mediācija.lv

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.