Медиация в държавите от ЕС

Литва

Вместо да прибягвате до съд, защо не се опитате да разрешите вашия спор чрез медиация? Това е мярка за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), при която медиатор помага на страните спорa да постигнат споразумение. Правителството и практикуващите юристи в Република Литва са запознати с предимствата на медиацията.

Съдържание, предоставено от
Литва

Към кого да се обърна?

Не съществува централизиран или правителствен орган, отговарящ за медиацията (tarpininkavimas), и в Литва няма планове за създаването на такъв.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Помирителна медиация (taikinamasis tarpininkavimas) може да се използва при гражданскоправни спорове (тоест спорове, гледани чрез гражданско производство от съд с обща компетентност).

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Медиацията се регулира от Закона за помирителна медиация по гражданскоправни спорове (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). В тази рамка, прибягването към медиация е напълно доброволно. Няма специфични правила като кодекси за поведение на медиатори.

Информация и обучение

Към момента не съществува национална програма за обучение. Въпреки това обучение се предоставя от центъра за обучение към Министерството на правосъдието (Teisingumo ministerija) и от частни органи. Частните органи не са регулирани.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Съгласно Закона за помирителна медиация по гражданскоправни спорове помирителна медиация може да се предоставя срещу възнаграждение или безвъзмездно. Когато тя се предоставя срещу възнаграждение, процедурата може да започне, само след като медиатор се договори писмено и с двете страни по спора относно сумата, която следва да му се изплати, и относно метода на плащане.

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Директива 2008/52/ЕО позволява на страните в спора да поискат принудителното изпълнение на писмено споразумение, постигнато в резултат от медиация. Държавите-членки ще съобщят това на съдилищата и другите органи, компетентни да получават такива искания.

Съгласно Закона за помирителна медиация по гражданскоправни спорове компетентният съд се избира от страните по спора. Това може да е окръжният съд по местожителство или регистрираното седалище на една от страните по спора.

Последна актуализация: 07/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.