Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница малтийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Малта

Вместо да прибягвате до съд, защо не се опитате да разрешите споровете чрез медиация? Това е форма на алтернативно разрешаване на спорове (АРС), при която медиатор помага на страните да постигнат споразумение. Правителството и практикуващите юристи в Малта са добре запознати с преимуществата на медиацията.

Съдържание, предоставено от
Малта

Към кого да се обърна?

Правителственият орган, отговорен за медиацията в Малта, е Малтийският център по медиация, който беше създаден съгласно глава 474 от Закона за медиацията от 2004 г. Центърът по медиация предоставя форум, към който страните по даден спор могат да се обръщат или да бъдат насочени, за да разрешат своя спор с помощта на медиатор.

Можете да се свържете с центъра чрез секретариата на Малтийския център по медиация, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Можете също да се обадите на телефонен номер +356 21251110 или да изпратите електронно писмо на адрес mediation.mjha@gov.mt.

Центърът предоставя на страните списък с медиатори, които са надлежно акредитирани от него, и иска от тях да изберат взаимно приемлив медиатор от списъка.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Медиация е допустима при спорове по граждански, семейни, социални, търговски и индустриални въпроси.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Медиацията е доброволен процес. Страните по всяко производство могат заедно да поискат от съда да спре производството, докато те се опитат да уредят своя спор чрез медиация. Също така съдът може да спре производството по време на процеса и да насочи страните да се опитат да уредят спора чрез медиация. Следва да се отбележи обаче, че медиацията при семейни дела е задължителна, особено при дела във връзка с раздяла на съпрузи, право на посещение, родителски права и попечителство над децата и издръжка на деца и/или съпрузи.

Малтийският център по медиация има Кодекс за поведение, към който медиаторите са длъжни да се придържат по време на производства по медиация.

Кодексът съдържа задължителни мерки за спазване. Той разпорежда например, че управителният съвет на центъра има правомощието да предприема дисциплинарни мерки срещу всеки медиатор, чиито действия не съблюдават или не отговарят на поведението, изисквано от принципите на кодекса, и че името на всеки медиатор, за когото е установено, че е нарушил някои от разпоредбите на кодекса или че се е държал по непристоен начин, ще бъде отстранено от списъка с медиатори за период, който управителният съвет сметне за подходящ.

Информация и обучение

От време на време в Малтийския център по медиация се организират курсове за обучение на медиатори. Първият такъв курс относно умения по медиация беше проведен през юли 2008 г. Друг курс, насочен към преподаването на умения по медиация с наблягане върху психологическите, социалните и правните аспекти на раздялата, беше проведен в периода 16—18 април 2009 г.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Тарифата се регулира от разпоредби 2 и 4 от Официално известие № 309 от 2008 г.

При семейна медиация страните могат да изберат медиатор по свой избор (от акредитирания списък) и да поемат сами разходите за това или секретариатът на съда назначава един от медиаторите на ротационен принцип от списък, предоставен от Центъра по медиация. При втория случай разноските се поемат от съдилищата.

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Съгласно Директива 2008/52/ЕО трябва да има възможност за искане на принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация. Държавите членки ще съобщят съдилищата или другите органи, компетентни да получават такива искания.

В момента се изготвят изменения на Закона за медиацията на Малта от 2004 г., насочени към въвеждане на горепосочената разпоредба.

Връзки по темата

Малтийски център по медиация

Закон за медиацията на Малта от 2004 г.

Директива 2008/52/ЕО

Последна актуализация: 19/08/2015

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.