Медиация в държавите от ЕС

Малта

Вместо да прибягвате до съд, защо не се опитате да разрешите споровете чрез медиация? Медиацията е форма на алтернативно разрешаване на спорове (АРС), при която медиатор помага на страните да постигнат споразумение. Правителството и практикуващите юристи в Малта са добре запознати с преимуществата на медиацията.

Съдържание, предоставено от
Малта

Към кого да се обърна?

Правителственият орган, отговорен за медиацията в Малта, е Малтийският център по медиация, който беше създаден съгласно глава 474 от Закона за медиацията от 2004 г. Центърът по медиация предоставя форум, към който страните по даден спор могат да се обръщат или да бъдат насочени, за да разрешат своя спор с помощта на медиатор.

Можете да се свържете с центъра чрез секретариата на Малтийския център по медиация, 158 Triq il-Merkanti, Valletta VLT 1176.

Можете също да се обадите на телефонен номер +356 23279220 или да изпратите електронно писмо на адрес info@mediation.mt.

Центърът предоставя на страните списък с медиатори, които са надлежно акредитирани от него, и иска от тях да изберат от списъка медиатор, който е взаимно приемлив за всички. Ако страните не постигнат съгласие по отношение на медиатор, който е приемлив и за двете страни, центърът ще назначи за медиатор лицето, чието име е следващото в списъка на одобрените медиатори.

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или то е най-често срещано?

Медиация е допустима при спорове по граждански, семейни, социални, търговски и индустриални въпроси. Следва да се отбележи, че семейната медиация се отнася до определени спорове по семейни въпроси, като например спорове, свързани с наследства, или спорове, произтичащи от семейни предприятия. Тя не включва раздяла или развод, които са от компетентността на семейното отделение на Гражданския съд и се уреждат от специално законодателство.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Медиацията е доброволен процес. Това означава, че страните по всяко производство могат заедно да поискат от съда да спре производството, докато те се опитат да уредят своя спор чрез медиация. Също така съдът може служебно да спре производството за срока на провеждане на процедурата по медиация и да разпореди на страните да се опитат да уредят спора чрез медиация. Следва да се отбележи обаче, че медиацията при семейни дела е задължителна, особено при дела във връзка с лична раздяла, право на лични отношения с децата, грижи и упражняване на родителски права върху детето и издръжка на деца и/или съпрузи.

Малтийският център по медиация има Кодекс за поведение, към който медиаторите са длъжни да се придържат по време на производства по медиация.

Кодексът съдържа задължителни мерки за спазване. С него например на управителния съвет на центъра се предоставя правомощието да предприема дисциплинарни мерки срещу всеки медиатор, чието поведение не е в съответствие с поведението, изисквано от принципите на кодекса, или не отговаря на него. Всеки медиатор, за когото е установено, че е нарушил някои от разпоредбите на кодекса или че се е държал по неподходящ начин, ще бъде отстранен от списъка с медиатори за период, какъвто управителният съвет сметне за подходящ.

Информация и обучение

Съгласно Кодекса за поведение на медиаторите те следва активно да следят и да се възползват от възможностите за образование и обучение, с които се насърчава овладяването на умения в областта на медиацията, доколкото такива възможности възникват понякога. От време на време Малтийският център по медиация организира курсове за обучение на медиатори. Първият курс относно умения по медиация е проведен през юли 2008 г. Друг курс, насочен към предоставянето на обучение по медиация с акцент върху психологическите, социалните и правните аспекти на раздялата, е проведен в периода 16—18 април 2009 г.

Какви са разходите, свързани с медиацията?

Тарифата за възнагражденията се урежда с разпоредби 2 и 4 от Официално известие № 309 от 2008 г., изменено с Официално известие № 365 от 2020 г. (вж. Подзаконов нормативен акт 474.01).

При свързана със семейния съд медиация страните могат да избират по взаимно съгласие медиатор от списък с лица, определени за тази цел от министъра на правосъдието (като в този случай страните сами поемат разходите за медиация), или, като алтернатива, съдът назначава на ротационен принцип медиатор от списъка с лица, определени от министъра на правосъдието да действат като назначени от съда медиатори (в този случай възнагражденията, дължими на медиатора, се заплащат от Службата за вписвания към гражданските съдилища и трибунали).

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Съгласно Директива 2008/52/ЕО трябва да има възможност за искане на съдържанието на споразумение, постигнато в резултат от медиация, да се придаде изпълнителна сила. Законът за медиацията от 2004 г. беше изменен със Закон IX от 2010 г., главно за целите на транспонирането на разпоредбите на директивата, уреждащи презграничните спорове, като техният обхват беше разширен, за да се прилагат и по отношение на дела с вътрешен характер.

Връзки по темата

Малтийски център по медиация

Закон за медиацията от 2004 г., Малта

Директива 2008/52/ЕО

Последна актуализация: 19/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.