Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Нидерландия

Чрез медиацията страните решават спора помежду си със съдействието на независим медиатор. Този вид средство за извънсъдебно разрешаване на спорове има много предимства. В много случаи медиацията е необходима само за кратък период от време, което позволява да се избегнат продължителни и скъпоструващи съдебни дела. Медиацията спомага и за поддържане на отношенията между страните, докато те работят заедно за намирането на решение.

Съдържание, предоставено от
Нидерландия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Към кого да се обърна?

В Нидерландия има различни регистри на медиатори. Нидерландската федерация на медиаторите (Mediatorsfederatie Nederland, MfN) води регистър на медиаторите (с предишно наименование „регистърът NMI“). MfN е федерацията, представляваща най-големите сдружения на медиатори в Нидерландия. Регистърът съдържа само медиатори, които отговарят на внимателно обмислени стандарти за качество. Нидерландското правителство използва стандартите на MfN като основа за регистъра на медиаторите, които работят в системата за правна помощ (регистър на Съвета за правна помощ (Raad voor Rechtsbijstand). Съществува и международен регистър за АРС.

Адрес на Нидерландската федерация на медиаторите:
Westblaak 140
3012 KM Rotterdam

Пощенски адрес:
PO Box 21499
3001 AL Rotterdam

Телефонен номер: 010 - 201 23 44
Email address: info@mediatorsfederatienl.nl

В кои области прибягването до медиация е допустимо и/или най-често срещано?

Медиацията винаги е разрешена и се използва най-често при гражданскоправни и публичноправни дела. Медиацията по наказателни дела също е възможна от няколко години.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Прибягването към медиация е напълно доброволно. Законът не изисква от участващите страни да подпишат споразумение за медиация, което е споразумение с клаузи по въпроси като поверителността и представителството на страните. Съгласно Правилника на MfN за медиацията от 2017 г. (Mediationreglement 2017) обаче страните, които ползват услугите на медиатор на MfN, трябва да подпишат споразумение за медиация.

Медиаторите на MfN трябва да спазват кодекса за поведение на MfN и да спазват Правилника за медиацията. Всеки, който има оплакване относно работата на медиатор, може да го подаде до Фондацията за качество на медиацията (Stichting Kwaliteit Mediators, SKM).

Информация и обучение

За да бъдат вписани в регистъра на медиаторите, медиаторите трябва да преминат признат основен курс на обучение по медиация, да положат теоретичен изпит и оценка и да представят удостоверение за добро поведение (Verklaring Omtrent het Gedrag, VOG).

Те трябва също така да актуализират своите знания, като изпълняват определени изисквания на всеки три години. По-конкретно, те трябва да са работили по най-малко девет случая на медиация с общо най-малко 36 часа осъществени контакти на всеки три години и да са приключили поне два случая на медиация с общо поне 8 часа осъществени контакти всяка година. От деветте случая на медиация, които медиаторите трябва да разглеждат на всеки три години, най-малко три трябва да приключат с писмено споразумение и не повече от три може да бъдат разглеждани с съвместно друг медиатор. Освен това медиаторите трябва да получат 48 PE точки (обучение за професионално развитие) за всеки тригодишен период. Някои от тези точки трябва да бъдат придобити чрез участие в партньорски обсъждания. Медиаторите също така трябва да участват в партньорска оценка на всеки три години. Партньорската оценка е мярка за качество и включва независима и безпристрастна партньорска проверка на това дали услугите на медиатора отговарят на средния стандарт, който може да се очаква от професионалист. С други думи, медиаторите, вписани в нидерландския регистър на медиаторите, подлежат на строги изисквания за качество.

Какви са разноските за медиация?

Различните медиатори могат да начисляват различни почасови ставки. Почасовите ставки на медиаторите се влияят от фактори като опит, професионален профил и специализация. Поради това е разумно преди започване на медиацията да попитате медиаторите каква е тяхната почасова ставка и какви допълнителни разходи може да възникнат. Медиаторите винаги трябва да посочват разходите си. Разходите за медиация зависят също така от продължителността на процеса на медиация и от броя на консултациите с медиатора. Услугите на един медиатор струват средно 150 EUR на час (без ДДС).

Ако не можете да си позволите да платите за медиатор, може да имате право на правна помощ, ако отговаряте на определени критерии. Ако имате право на правна помощ, ще участвате в покриването на разходите само с такса, изчислена въз основа на имущественото Ви състояние.

Щракнете тук за повече информация относно разходите за медиация.

Възможно ли е принудително изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Законът позволява на участниците в даден спор да поискат да се признае изпълнителната сила на писмено споразумение, произтичащо от медиацията.

Връзки по темата

Нидерландска федерация на медиаторите

Разходи за медиация

Правилник на MfN за медиацията от 2017 г.

Последна актуализация: 14/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.