Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Медиация в държавите от ЕС

Холандия

Вместо да прибягвате до съд, защо не се опитате да разрешите вашия спор чрез медиация? Това е мярка за алтернативно разрешаване на спорове (АРС), при която медиатор помага на страните по даден спор да постигнат споразумение. Правителството и практикуващите юристи в Нидерландия са запознати с преимуществата на медиацията.

Съдържание, предоставено от
Холандия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Към кого да се обърна?

Нидерландският институт по медиация е независим орган, чиято цел е повишаване на осведомеността в Нидерландия за медиацията и подобряване на равнището на предлаганите услуги. За тази цел институтът е разработил различни модели и правила.

Той води също така национален регистър на медиаторите, в който са включени само квалифицирани медиатори. Тези медиатори са преминали курс на основно обучение в областта на медиацията, признат от Нидерландския институт по медиация, както и теоретичен изпит и оценяване. От медиаторите, регистрирани към Нидерландския институт по медиация, се изисква да поддържат актуални познанията и уменията си, като това се проверява от страна на института. Справки в регистъра могат да се правят на следния интернет адрес: Регистър на медиаторите към Нидерландския институт по медиация.

Този сайт предоставя и независима информация относно медиацията и медиаторите в Нидерландия. Може да търсите информация на сайта в зависимост от интересите и предпочитанията си, като използвате специално изготвени за целта критерии. Например може да търсите медиатор с познания и опит в определена правна сфера.

Адресът на Нидерландския институт по медиация е: Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam. Пощенският му адрес е: P.O. Box 21499, 3001 AL Rotterdam. Тел.: 010 - 201 23 44, факс: 010 - 201 23 45, електронна поща: info@nmi-mediation.nl.

Медиаторите могат да се регистрират в Нидерландския институт по медиация, като след това трябва да се придържат към Кодекса за поведение на медиаторите. Регистрацията е доброволна (съответно и придържането към Кодекса за поведение), но медиаторите, които желаят да работят с нидерландската система за субсидирана правна помощ или по препратени от съдилищата дела за уреждане чрез медиация, са длъжни да се регистрират към Нидерландския институт по медиация, да получат акредитация и да се подложат на оценяване.

В Нидерландия бе въведена и инициатива „Медиация и правораздаване“ (Mediation naast rechtspraak), която се състои в това, че окръжният или апелативният съд, който разглежда Вашето дело, ще Ви уведоми, че съществува възможност спорът да бъде уреден чрез медиация. Съдът може да Ви уведоми за това писмено, като в този случай и двете страни получават писмо, придружено с информационна брошура, формуляр за самооценка за това дали конкретният спор може да бъде решен чрез медиация и формуляр за отговор. Освен това съдията може да укаже и по време на заседанието, че спорът Ви може да се реши чрез медиация, и да предложи на Вас и насрещната страна да пристъпите към този вариант.

Можете и сами да се свържете със служителя по медиация. Всеки окръжен и апелативен съд ще разполага с такъв служител, който да отговаря на въпросите Ви, да предава предложението Ви за уреждане на спора чрез медиация на насрещната страна, да съдейства на страните да намерят подходящия медиатор и да уреди първата среща между тях.

Допълнителна информация за медиацията може да намерите от:

В кои области е допустимо прибягването до медиация и/или тя е най-често използвана?

Медиацията е възможна винаги и най-често се използва по гражданскоправни и публичноправни спорове.

Необходимо ли е да бъдат следвани специфични правила?

Прибягването към медиация е напълно доброволно. Съществува Кодекс за поведение на медиаторите.

Информация и обучение

Нидерландският институт по медиация предоставя информация относно медиацията и регистрира медиаторите.

Институтът предлага независима гаранция за качеството на медиацията и медиаторите на национално равнище и поддържа публичен регистър на медиаторите.

Регистрираните към института медиатори са обучени и квалифицирани да изпълняват тази длъжност в съответствие с правилата му за медиация. Тези медиатори са се ангажирали да спазват Системата за гарантиране на качеството на Нидерландския институт по медиация.

Медиаторите, които желаят да бъдат включени в регистъра на Нидерландския институт по медиация, трябва да отговарят на две основни изисквания:

  • успешно преминаване през курс на обучение по медиация в акредитиран от Нидерландския институт по медиация институт;
  • полагане на изпит за оценка на съответните познания.

Нидерландският институт по медиация е акредитирал няколко института за обучение по медиация. Техните програми за обучение започват от шестдневен основен курс и стигат до курсове, продължаващи над 20 дни. Успешното преминаване на един от тези курсове на обучение е едно от двете основни изисквания за включване в регистъра на медиаторите на Нидерландския институт по медиация.

Второто основно изискване е полагане на изпит за оценка на съответните познания. Правителството на Нидерландия разполага със статистически данни във връзка с медиацията (с резюме на английски език).

Какви са разноските за медиация?

Медиацията за уреждане на граждански спорове не се предоставя безплатно.

Разходите зависят от конкретния казус. Някои процедури са сложни и времеемки, поради което са по-скъпи. Има случаи, при които страните биват посъветвани да привлекат специализирани адвокати за провеждане на медиацията. Понякога отнасянето към медиатор може да доведе до разрешаване на спора от самите страни, което показва, че медиацията може да служи за предотвратяване на усложняването на спора.

Ако страните разполагат с достатъчно финансови средства, те са длъжни да покрият разходите за медиация сами. Прагът на доходите за допустимост на използването на служебен адвокат или медиатор е:

  • за съпружески двойки, регистрирани партньори или лица, които живеят заедно: 35 200 EUR годишно.
  • за несемейни лица: 24 900 EUR годишно.

Освен тези финансови граници правна помощ не се предоставя на страни, които притежават имущество над определена стойност, изискваща деклариране пред данъчните органи. Това включва второ жилище, друго недвижимо имущество, спестявания, пари в брой, активи и т.н. Точната стойност за съпружеските двойки, регистрираните партньори или лица, които живеят заедно, се определя въз основа на данните, получени от данъчните органи.

Ако средствата на страните са под приложимия праг, държавата ще участва в разноските за адвокат или медиатор. Но държавата никога не изплаща пълната сума. Всяка страна трябва да участва финансово. Размерът на вноската е 51 EUR за първите четири часа и 102 EUR за 5 или повече часа (за цялата медиация, а не за всяка страна по спора). Участието в хонорарите на адвокат е на по-висока стойност. Тези суми са посочени индикативно и не са правнообвързващи. Може да намерите точните размери на уебсайта на Съвета за правна помощ.

Възможно ли е принудителното изпълнение на споразумение, постигнато в резултат от медиация?

Директива 2008/52/ЕО позволява на страните по даден спор да поискат издаване на изпълнителен титул за писмено споразумение, постигнато в резултат от медиация. Държавите членки уведомяват Комисията за съдилищата и другите органи, компетентни да разглеждат такива молби. Информация за това до какъв етап е стигнало транспонирането на тази директива може да получите от Съвета за правна помощ.

Връзки по темата

Нидерландски институт по медиация

Последна актуализация: 11/04/2013

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.